Zatezna kamata od 19% i dalje u primeni

Prema Zakonu o zateznoj kamati stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare se utvrđuje na godišnjem nivou i jednaka je:

referentnoj kamatnoj stopi NBS + 8 procentnih poena.

Izvršni odbor NBS na sednici od 10.09.2013. odlučio je da zadrži referentnu kamatnu stopu u visini od 11,00%, pa stopa zatezne kamate utvrđena još 07.06.2013. (naredni dan od dana objavljivanja) za dug koji glasi na dinare iznosi:

11,00% + 8% = 19,00%

Ova kamatna stopa se primenjuje do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS (sednica je zakazana za 17. oktobar 2013.), odnosno nove stope zatezne kamate.

Detaljna objašnjenja vezana za primenu novog Zakona dali smo u časopisu "Informator", br. 27/2012 od 21. decembra 2012.


Korisni linkovi: