Zakon o porezu na dodatu vrednost i Zakon o akcizama 2018

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o akcizama (prečišćeni tekstovi, april 2018.)

 

SADRŽAJ:

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
(“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18) 

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. i 2.)

II. PREDMET OPOREZIVANJA (čl. 3. do čl. 7.)

 • Promet dobara i usluga (čl. 4. do čl. 6a)
 • Uvoz dobara (član 7.)

III. PORESKI OBVEZNIK, PORESKI DUŽNIK I PORESKI PUNOMOĆNIK (čl. 8. do čl. 10a)

 • Poreski obveznik (čl. 8. i 9.)
 • Poreski dužnik (član 10.)
 • Poreski punomoćnik (član 10a)

IV. MESTO I VREME PROMETA DOBARA I USLUGA I NASTANAK PORESKE OBAVEZE (čl. 11. do čl. 16.)

 • Mesto prometa dobara (član 11.)
 • Mesto prometa usluga (član 12.)
 • Mesto uvoza dobara (član 13.)
 • Vreme prometa dobara (član 14.)
 • Vreme prometa usluga (član 15.)
 • Vreme uvoza dobara (član 15a)
 • Nastanak poreske obaveze (član 16.)

V. PORESKA OSNOVICA I PORESKA STOPA (čl. 17. do čl. 23.)

 • Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga (čl. 17. i 18.)
 • Osnovica kod uvoza dobara (čl. 19. i 20.)
 • Izmena poreske osnovice (član 21.)
 • Obračun vrednosti iskazanih u stranim valutama (član 22.)
 • Poreska stopa (član 23.)

VI. PORESKA OSLOBOĐENJA (čl. 24. do čl. 26.)

 • Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24.)
 • Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza (član 25.)
 • Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (član 26.)

VII. PRETHODNI POREZ (čl. 27. do čl. 32b)

 • Pojam (član 27.)
 • Uslovi za odbitak prethodnog poreza (član 28.)
 • Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza (član 29.)
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak (član 30.)
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice (član 31.)
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa (član 31a)
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32.)
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32a)
 • Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV (član 32b)

VIII. POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA (čl. 33. do čl. 36b)

 • Mali poreski obveznici (član 33.)
 • Poljoprivrednici (član 34.)
 • Turistička agencija (član 35.)
 • Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (član 36.)
 • Poreska obaveza po naplaćenom potraživanju (član 36a)
 • Investiciono zlato (član 36b)

IX. OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA (čl. 37. do čl. 51a)

 • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV (čl. 38. do čl. 41.)
 • Izdavanje računa (čl. 42. do čl. 45.)
 • Obaveza vođenja evidencije (čl. 46. i 47.)
 • Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV (čl. 48. do čl. 51a)

X. POVRAĆAJ, REFAKCIJA I REFUNDACIJA POREZA (čl. 52. do čl. 57.)

 • Povraćaj poreza (član 52.)
 • Refakcija PDV stranom obvezniku (član 53.)
 • Humanitarne organizacije (član 54.)
 • Tradicionalne crkve i verske zajednice (član 55.)
 • Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (član 55a)
 • Refakcija PDV stranom državljaninu
 • Refundacija PDV kupcu prvog stana (čl. 56a i 57.)
 • Refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

XI. POSEBNI PROPISI ZA UVOZ DOBARA (čl. 58. i 59.)

XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 60. i 60a) – brisano

XIII. PRELAZNI REŽIM (član 61.)

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 62. do čl. 68.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • “Sl. glasnik RS”, br. 61/05
 • “Sl. glasnik RS”, br. 61/07
 • “Sl. glasnik RS”, br. 93/12
 • “Sl. glasnik RS”, br. 83/15, 108/16, 113/17
 • “Sl. glasnik RS”, br. 108/16, 30/18
 • “Sl. glasnik RS”, br. 113/17
 • “Sl. glasnik RS”, br. 30/18

ZAKON O AKCIZAMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 i 30/18)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i 1a)

 • Značenje pojedinih izraza (član 1a)

II. PREDMET OPOREZIVANJA (član 2.)

III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE (čl. 3. do čl. 5.)

 • Proizvodnja i uvoz (čl. 3. do čl. 5.)

IV. OBVEZNIK AKCIZE (čl. 6. i 7.)

V. OSNOVICA AKCIZE (član 8.)

VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE (čl. 9. do čl. 18.)

 • Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti (čl. 9. do čl. 9b)
 • Duvanske prerađevine (član 10.)
 • Etil-alkohol (etanol) (član 11.) – brisano
 • Alkoholna pića (član 12.)
 • Akcize na alkoholna pića (čl. 12a i 13.)
 • Kafa (čl 14. i 14a)
 • So za ishranu (član 15.) – brisano
 • Luksuzni proizvodi (član 16.) – brisano
 • Indeksacija (član 17.)
 • Kontrolne akcizne markice (član 18.)

VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE (čl. 19, 19a i 20.)

 • Oslobođenja (čl. 19. i 19a)
 • Umanjenje obračunate akcize (član 20.)

VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (čl. 20a i 20b)

VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE (čl. 21. do čl. 29.)

 • Obračun akcize (član 21.)
 • Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda (član 21a)
 • Obračunavanje akcize na tečni naftni gas (čl. 21b i 22.) – brisano
 • Posebni slučajevi obračunavanja akcize (član 22a)
 • Plaćanje akcize (član 23.)
 • Podnošenje poreske prijave (čl. 24. do čl. 26.)
 • Kamata (član 27.) – brisano
 • Prinudna naplata (član 28.) – brisano
 • Mesto plaćanja akcize (član 29.)

IX. ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE (čl. 30. do čl. 34.)

 • Prijava mesta obavljanja delatnosti (član 30.)
 • Evidencija (čl. 31, 31a i 32.)
 • Popis zaliha (čl. 33. i 34.)

X. ZASTARELOST (član 35.) – brisano

XI. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (član 36.) – brisano

XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE (čl. 37. do čl. 40.)

 • Povraćaj akcize (član 37.)
 • Pravo na kamatu (član 38.) – brisano
 • Refakcija akcize (čl. 39. do čl. 40.)

XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE (čl. 40a do čl. 40đ)

XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA (član 40e)

XIIv TARIFNE OZNAKE (član 40ž)

XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA (čl. 40z do čl. 40n)

XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 41. do čl. 46.) – brisano

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 47. do čl. 50.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • “Sl. glasnik RS”, br. 73/01
 • “Sl. glasnik RS”, br. 135/04
 • “Sl. glasnik RS”, br. 46/05
 • “Sl. glasnik RS”, br. 61/07
 • “Sl. glasnik RS”, br. 5/09
 • “Sl. glasnik RS”, br. 31/09
 • “Sl. glasnik RS”, br. 101/10, 43/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 43/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 101/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 93/12, 119/12
 • “Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 142/14, 103/15, 108/16
 • “Sl. glasnik RS”, br. 47/13
 • “Sl. glasnik RS”, br. 142/14, 103/15 i 108/16
 • “Sl. glasnik RS”, br. 55/15
 • “Sl. glasnik RS”, br. 103/15
 • “Sl. glasnik RS”, br. 108/16