Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, jul 2014.)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije “Propisi” dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis “Informator” i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu “Informator”)

SADRŽAJ:


ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
(“Sl. gl. RS”, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14)


Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE
(čl. 1. do čl. 32.)

 • Glava prva: Predmet zakona (čl. 1. do čl. 3.)
 • Glava druga:Načela poreskog postupka (čl. 4. do čl. 9.)
 • Glava treća: Stranke u poreskom postupku (čl. 10. do čl. 17.)
 • Glava četvrta: Poreska obaveza (čl. 18. do čl. 23.)
 • Glava peta: Prava i obaveze poreskih obveznika (čl. 24. i čl. 25.)
 • Glava šesta: Identifikacija i registracija poreskih obveznika (čl. 26. do čl. 30a)
 • Glava sedma: Ostale osnovne odredbe (čl. 31. i čl. 32.)

Deo drugi
OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU I PRVOSTEPENI POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA
(čl. 33. do čl. 115.)

 • Glava prva: Opšte o poreskom postupku (čl. 33. do čl. 37a)
 • Glava druga: Poreska prijava (čl. 38. do čl. 42.)
 • Glava treća: Utvrđivanje činjenica (čl. 43. do čl. 53.)
 • Glava četvrta: Utvrđivanje poreza (čl. 54. do čl. 63.)
 • Glava peta: Naplata poreza (čl. 64. do čl. 112.)
 • Glava šesta: Postupak utvrđivanja i naplate poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze (član 113.)
 • Glava sedma: Ostali oblici prestanka poreskog duga (čl. 114. – 115a)

Deo treći
PORESKA KONTROLA
(čl. 116. do čl. 139.)

 • Glava prva: Opšte o poreskoj kontroli (čl. 116. do čl. 118.)
 • Glava druga: Kancelarijska kontrola (čl. 119. do čl. 122.)
 • Glava treća: Terenska kontrola (čl. 123. do čl. 129v)
 • Glava treća A: Ovlašćenja poreskog organa u oblasti menjačkog i deviznog poslovanja (čl. 129g do čl. 129l)
 • Glava treća B: Ovlašćenja Poreske uprave u oblasti igara na sreću (čl. 129lj do čl. 129r)
 • Glava četvrta: Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i nepravilnosti u primeni propisa (čl. 130. – 134a)
 • Glava peta: Otkrivanje poreskih krivičnih dela (čl. 135. – 139.)

Deo četvrti
POSTUPAK PO PRAVNOM LEKU
(čl. 140. do čl. 154.)

Deo peti
PRAVNA POMOĆ U PORESKIM STVARIMA
(čl. 155. do čl. 159b)

Deo šesti
NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA PORESKE UPRAVE
(čl. 160. do čl. 171.)

Deo sedmi
KAZNENE ODREDBE
(čl. 172. do čl. 182.)

 • Glava prva: Poreska krivična dela (čl. 173a do čl. 176a)
 • Glava druga: Poreski prekršaji (čl. 176b do čl. 182b)

Deo osmi
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
(čl. 183. do čl. 193.)

 


Odredbe Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA koje nisu ušle u prečišćen tekst:

– “Sl. glasnik RS”, br. 70/03

– “Sl. glasnik RS”, br. 61/07

– “Sl. glasnik RS”, br. 20/09

– “Sl. glasnik RS”, br. 53/10

– “Sl. glasnik RS”, br. 101/11

– “Sl. glasnik RS”, br. 93/12

– “Sl. glasnik RS”, br. 47/13

– “Sl. glasnik RS”, br. 108/13

– “Sl. glasnik RS”, br. 68/14