Zakon o platnom prometu – izmene i dopune

U “Sl. glasniku RS”, br. 31/11 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu, koji stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno 17.05.2011. godine.

Zakon o platnom prometu, čije se odredbe menjaju i dopunjuju, objavljen je u “Sl. listu SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i “Sl. glasniku RS”, br. 43/04, 62/06 i 111/09.

Osnovni razlog za izmene i dopune Zakona je potreba da se platni promet obavlja efikasnije, odnosno da se poboljša finansijska disciplina i zaštite interesi poverilaca.
Detaljnije o donetim izmenama i dopunama Zakona pišemo u “Informator”-u broj 12/2011 od 13.05.2011. godine.
Prečišćen tekst Zakona o platnom prometu (“Sl. list SRJ”, br. 3/02, 5/03, “Sl. glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon i 31/11) uključen je u cenu pretplate i distribuiran je svim pretplatnicima na časopis “Informator” (uz broj 12/2011).