97

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst, april 2011.)

 

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
(“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11)

SADRŽAJ:

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 9.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Pojmovi (član 2.)
 • Načela za uređenje i korišćenje prostora (član 3.)
 • Unapređenje energetske efikasnosti (član 4.)
  • Energetska svojstva objekta (član 4.)
 • Nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (član 5.)
 • Građevinski proizvodi (član 6.)
 • Sertifikati stranih država (član 7.)
 • Registar investitora (član 8.)

II. PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE (čl. 10. do čl. 70.)

 • Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja (čl. 10. do čl. 13.)
  • Planski dokumenti (član 11.)
  • Dokumenti za sprovođenje prostornih planova (član 12.)
  • Urbanističko-tehnički dokumenti (član 13.)
 • Prostorni planovi (čl. 14. do čl. 22.)
  • Prostorni plan Republike Srbije (čl. 14. do čl. 16.)
  • Regionalni prostorni plan (čl. 17. i čl. 18.)
  • Prostorni plan jedinice lokalne samouprave (čl. 19. i čl. 20.)
  • Prostorni plan područja posebne namene (čl. 21. i čl. 22.)
 • Urbanistički planovi (čl. 23. do čl. 28.)
  • Generalni urbanistički plan (čl. 23. i čl. 24.)
  • Plan generalne regulacije (čl. 25. i čl. 26.)
  • Plan detaljne regulacije (čl. 27. i čl. 28.)
 • Sastavni delovi planskih dokumenata (čl. 29. do čl. 32.)
  • Pravila uređenja (član 30.)
  • Pravila građenja (član 31.)
  • Grafički deo plana (član 32.)
 • Usklađenost planskih dokumenata (član 33.)
 • Obavezna dostava priloga planskog dokumenta (član 34.)
 • Nadležnost za donošenje planskih dokumenata (član 35.)
 • Izrada planskih dokumenata (član 36.)
 • Odgovorni planer (član 37.)
 • Odgovorni urbanista (član 38.)
 • Sredstva za izradu planskih dokumenata (član 39.)
 • Ustupanje podloga (član 40.)
 • Dostupnost planskih dokumenata (član 41.)
 • Objavljivanje planskih dokumenata (član 42.)
 • Centralni registar planskih dokumenata (čl. 43. do čl. 45.)
 • Postupak za donošenje planskih dokumenata (čl. 46. do čl. 52.)
  • Odluka o izradi planskih dokumenata (član 46.)
  • Izrada i ustupanje izrade planskih dokumenata (član 47.)
  • Koncept planskog dokumenta (član 48.)
  • Stručna kontrola planskih dokumenata (član 49.)
  • Javni uvid (čl. 50. i čl. 51.)
  • Komisija za planove (član 52.)
 • Informacija o lokaciji (član 53.)
 • Lokacijska dozvola (čl. 54. do čl. 57.)
 • Dokumenti za sprovođenje prostornih planova (čl. 58. i čl. 59.)
  • Program implementacije (čl. 58. i čl. 59.)
 • Urbanističko-tehnički dokumenti (čl. 60. do čl. 70.)
  • Urbanistički projekat (čl. 60. do čl. 64.)
  • Projekat preparcelacije i parcelacije (čl. 65. do čl. 67.)
  • Projekat ispravke granica susednih parcela (član 68.)
  • Posebni slučajevi formiranja građevinske parcele (član 69.)
  • Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta u posebnim slučajevima (član 70.)

III. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE (čl. 71. do čl. 81.)

 • Pravni status (član 72.)
 • Sedište i teritorijalna organizacija (član 73.) 45 3. Opšti akti (član 74.)
 • Nadležnost (član 75.)
 • Organi Agencije (član 76.)
 • Upravni odbor (član 77.)
 • Direktor (član 78.)
 • Stručni poslovi (član 79.)
 • Finansiranje (član 80.)
 • Nadzor nad radom Agencije (član 81.)

IV. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (čl. 82. do čl. 109.)

 • Pojam građevinskog zemljišta (čl. 82. i čl. 83.)
 • Vrste građevinskog zemljišta (čl. 84. do čl. 89.)
  • Gradsko građevinsko zemljište (član 85.)
  • Građevinsko zemljište van granica gradskog građevinskog zemljišta (član 86.)
  • Promena namene poljoprivrednog zemljišta (član 87.)
  • Izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište (član 88.)
  • Uređeno i neuređeno građevinsko zemljište (član 89.)
 • Uređivanje građevinskog zemljišta (čl. 90. i čl. 91.)
 • Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta (čl. 92. do čl. 94.)
 • Finansiranje uređivanja građevinskog zemljišta (član 95.)
 • Otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini (čl. 96. i čl. 97.)
 • Izmena ugovora o zakupu (čl. 98. i čl. 99.)
 • Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade (čl. 100. do čl. 109.)
  • Konverzija prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu (čl. 103. do čl. 108.)
  • Prestanak prava korišćenja (član 109.)
  • Urbana komasacija (čl. 109a do čl. 109v)

V. IZGRADNJA OBJEKATA (čl. 110. do čl. 132.)

 •  Sadržina i vrste tehničke dokumentacije (čl. 111. do čl. 125.)
  • Prethodni radovi (čl. 111. i čl. 112.)
  • Prethodna studija opravdanosti (član 113.)
  • Studija opravdanosti (čl. 114. do čl. 116.)
   • Izrada prethodne studije opravdanosti, odnosno studije opravdanosti (čl. 115. i čl. 116.)
  • Generalni projekat (član 117.)
  • Idejni projekat (član 118.)
  • Glavni projekat (čl. 119. do čl. 122.)
   • Posebne vrste glavnih projekata (čl. 120. do čl. 122.)
  • Izvođački projekat (član 123.)
  • Projekat izvedenog objekta (član 124.)
  • Idejni projekat za građenje objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola (član 125.)
 • Izrada tehničke dokumentacije (čl. 126. do čl. 128.)
  • Odgovorni projektant (član 128.)
 • Tehnička kontrola (član 129.)
 • Čuvanje tehničke dokumentacije (član 130.)
 • Revizija projekata (čl. 131. i čl. 132.)

VI. GRAĐEVINSKA DOZVOLA (čl. 133. do čl. 147.)

 • Nadležnost za izdavanje građevinske dozvole (član 133.)
 • Poveravanje izdavanja građevinske dozvole (član 134.)
 • Zahtev za izdavanje građevinske dozvole (član 135.)
 • Sadržina građevinske dozvole (čl. 136. i čl. 137.)
 • Dostavljanje rešenja o građevinskoj dozvoli (član 138.)
 • Odlučivanje po žalbi (član 139.)
 • Rok važenja građevinske dozvole (član 140.)
 • Izmena rešenja o lokacijskoj i građevinskoj dozvoli usled promene investitora (član 141.)
 • Izmena rešenja o građevinskoj dozvoli usled promena u toku građenja (član 142.)
 • Posebni slučajevi građenja, odnosno izvođenja radova bez pribavljene građevinske dozvole (član 143.)
 • Izgradnja objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola (čl. 144. do čl. 146.)
 • Privremena građevinska dozvola (član 147.)

VII. GRAĐENJE (čl. 148. do čl. 153.)

 • Prijava radova (član 148.)
 • Priprema za građenje (član 149.)
 • Izvođač radova (član 150.)
 • Odgovorni izvođač radova (član 151.)
 • Obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova (član 152.)
 • Stručni nadzor (član 153.)

VIII. UPOTREBNA DOZVOLA (čl. 154. do čl. 160.)

 • Tehnički pregled objekta (čl. 154. do čl. 157.)
  • Komisija za tehnički pregled objekta (čl. 155. i čl. 156.)
  • Probni rad (član 157.)
 • Izdavanje upotrebne dozvole (član 158.)
 • Održavanje objekta (čl. 159. i čl. 160.)

IX. STRUČNI ISPIT I LICENCE ZA ODGOVORNOG PLANERA, URBANISTU, PROJEKTANTA I IZVOĐAČA RADOVA (čl. 161. i čl. 162.)

 • Stručni ispit (član 161.)
 • Izdavanje i oduzimanje licence (član 162.)

X. INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE (čl. 163. do čl. 166.)

XI. UKLANJANJE OBJEKATA (čl. 167. do čl. 171.)

 • Izvršenje rešenja o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela (član 171.)

XII. NADZOR (čl. 172. do čl. 184.)

 • Inspekcijski nadzor (član 172.)
 • Prava i dužnosti urbanističkog inspektora (član 173.)
 • Ovlašćenja urbanističkog inspektora (član 174.)
 • Prava i dužnosti građevinskog inspektora (član 175.)
 • Ovlašćenja građevinskog inspektora (čl. 176. do čl. 184.)

XIII. LEGALIZACIJA OBJEKATA (čl. 185. do čl. 200.)

XIV. OVLAŠĆENJE ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA (član 201.)

XV. KAZNENE ODREDBE (čl. 202. do čl. 212.)

 • Privredni prestupi (čl. 202. do čl. 204.)
 • Prekršaji (čl. 205. do čl. 212.)

XVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 213. do čl. 223.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11) koje nisu ušle u prečišćen tekst