660.00  RSD

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

SADRŽAJ:

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

(“Sl. glasnik RS”, broj 35/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do 6.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Primena (član 2.)
 • Uređivanje prava, obaveza i odgovornosti (član 3.)
 • Značenje pojedinih izraza (član 4.)
 • Pravo na bezbednost i zdravlje na radu (član 5.)
 • Prava posebnih grupa zaposlenih (član 6.)

II. PREVENTIVNE MERE (član 7.)

III. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA (čl. 8. do čl. 37.)

 • Opšte obaveze (čl. 8. do 19.)
  • Odnos obaveza i prava (član 8.)
  • Odgovornost poslodavca (član 9.)
  • Prilagođavanje radnog procesa (član 10.)
  • Finansijske obaveze poslodavca (član 11.)
  • Organizovanje rada i radnog procesa (član 12.)
  • Načela prevencije (član 13.)
  • Opšti akt i ugovor o radu (član 14.)
  • Obaveze poslodavca (član 15.)
  • Procena rizika (član 16.)
  • Uslovi za rad na radnim mestima sa povećanim rizikom (član 17.)
  • Prva pomoć (član 18.) 11 – Ozbiljna, neizbežna i neposredna opasnost (član 19.)
 • Posebne obaveze (čl. 20. do 32.)
  • Izveštavanje inspekcije (član 20.)
  • Ispunjenost propisanih uslova (član 21.)
  • Izvođenje radova na gradilištu, odnosno radilištu (član 22.)
  • Izvođenje hitnih radova (član 23.)
  • Obaveze poslodavaca pri podeli radnog prostora (član 24.)
  • Pristup radnom prostoru (član 25.)
  • Promena radnog procesa (član 26.)
  • Izdavanje dozvole za rad (član 27.)
  • Upotreba sredstava za rad i lične zaštitne opreme (član 28.)
  • Dokumentacija za opremu za rad i ličnu zaštitnu opremu (član 29.)
  • Dokumentacija za hemijske materije (član 30.)
  • Opšte priznata mera (član 31.)
  • Program o postupnom otklanjanju nedostataka (član 32.)
 • Obuka zaposlenih (čl. 33. do 37.)
  • Dužnost poslodavca da izvrši obuku (član 33.)
  • Program obuke za bezbedan i zdrav rad (član 34.)
  • Obuka predstavnika zaposlenih (član 35.)
  • Dodatna obuka (član 36.)
  • Upoznavanje sa rizicima (član 37.)

IV. PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH (čl. 38. do čl. 42.)

 • Prava zaposlenog (član 38.)
 • Pravo zaposlenog da odbije da radi (član 39.)
 • Pravo zaposlenog da napusti radno mesto (član 40.)
 • Obaveze zaposlenog (član 41.)
 • Obaveza zaposlenog da sarađuje (član 42.)

V. OBAVEZE LICA KOJE SE SAMOZAPOŠLJAVA (član 43.)

 • Opšte obaveze (član 43.)

VI. RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU (čl. 44. i 45.)

 • Opšte obaveze (član 44.)
 • Akt o proceni rizika (član 45.)

VII. ORGANIZOVANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU (čl. 46. do čl. 53.)

 • Obaveza organizovanja poslova (član 46.)
 • Poslodavac koji sam obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu (član 47.)
 • Savetnik za bezbednost i zdravlje na radu (član 48.)
 • Saradnik za bezbednost i zdravlje na radu (član 49.)
 • Poslovi savetnika, odnosno saradnika za bezbednost i zdravlje na radu (član 50.)
 • Angažovanje pravnog lica ili preduzetnika sa licencom (član 51.)
 • Samostalnost obavljanja poslova (član 52.)
 • Kontinuirano usavršavanje znanja (član 53.)

VIII. ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU (čl. 54. do čl. 56.)

 • Zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost medicine rada (član 54.)
 • Zaštita podataka o ličnosti (član 55.)
 • Lekarski pregledi (član 56.)

IX. PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH I ODBOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU (čl. 57. do čl. 61.)

 • Izbor predstavnika zaposlenih (član 57.)
 • Obaveza konsultovanja (član 58.)
 • Obaveza informisanja (član 59.)
 • Obaveza saradnje (član 60.)
 • Prava zaposlenih, predstavnika zaposlenih i Odbora (član 61.)

X. EVIDENCIJA, SARADNJA I IZVEŠTAVANJE (čl. 62. do čl.67.)

 • Obaveza vođenja evidencija (član 62.)
 • Obrada podataka o ličnosti (član 63.)
 • Prijava povrede na radu i profesionalne bolesti (član 64.)
 • Izveštavanje o povredi na radu i profesionalnoj bolesti (član 65.)
 • Saradnja nadležnih organa i organizacija (član 66.)
 • Osiguranje od povreda na radu i profesionalnih bolesti (član 67.)

XI. REGISTAR POVREDA NA RADU (čl. 68. do čl. 70.)

 • Nadležnost za uspostavljanje i vođenje Registra (član 68.)
 • Unošenje podataka u Registar (član 69.)
 • Razmena podataka u Registru (član 70.)

XII. STRUČNI ISPIT I IZDAVANJE LICENCI (čl. 71. do čl. 87.)

 • Stručni ispit (član 71.)
 • Izdavanje i obnavljanje licenci (član 72.)
  • Opšti uslovi za izdavanje i obnavljanje licenci (član 73.)
  • Uslovi za izdavanje licence fizičkom licu (čl. 74. do čl. 79.)
   • Savetnik, odnosno saradnik za bezbednost i zdravlje na radu (član 74.)
   • Koordinator u fazi izrade projekta (član 75.)
   • Koordinator u fazi izvođenja radova (član 76.)
   • Odgovorno lice za pregled i proveru opreme za rad i pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija (član 77.)
   • Odgovorno lice za ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti (član 78.)
   • Odgovorno lice za ispitivanja uslova radne sredine
   • bioloških štetnosti (član 79.)
  • Uslovi za izdavanje licence pravnom licu ili preduzetniku (čl. 80. do čl. 87.)
   • Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (član 80.)
   • Obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija (član 81.)
   • Obavljanje poslova ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti (član 82.)
   • Obavljanje poslova ispitivanja uslova radne sredine – bioloških štetnosti (član 83.)
   • Izveštaj o obavljenim poslovima (član 84.)
   • Prestanak važenja licence (član 85.)
   • Oduzimanje licence (član 86.)
   • Pokretanje upravnog spora (član 87.)

XIII. UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU (čl. 88. i 89.)

XIV. NACIONALNA PRIZNANJA (član 90.)

XV. NADZOR (čl. 91. do čl. 99.)

 • Inspekcijski nadzor (čl. 91. do čl. 99.)

XVI. KAZNENE ODREDBE (čl. 100. do čl. 107.)

XVII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 108. do čl. 113.)

 • Podzakonski akti (član 108.)
 • Primena podzakonskih propisa (čl. 109. i 110)
 • Važenje položenog stručnog ispita i izdate licence (član 111.)
 • Prestanak važenja propisa (član 112.)
 • Stupanje zakona na snagu (član 113.)