Zakon o akcizama sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, april 2019.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o akcizama sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, april 2019.)

Napomen​a: Ova knjiga iz edicije “Propisi” dostavljena je svim pretplatnicima na časopis “PDV” i uključena je u cenu pretplate .

SADRŽAJ:

1. ZAKON O AKCIZAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 i 30/18)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i 1a)

 • Značenje pojedinih izraza (član 1a)

II. PREDMET OPOREZIVANJA (član 2.)

III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE (čl. 3. do čl. 5.)

 • Proizvodnja i uvoz (čl. 3. do čl. 5.)

IV. OBVEZNIK AKCIZE (čl. 6. i 7.)

V. OSNOVICA AKCIZE (član 8.)

VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE (čl. 9. do čl. 18.)

 • Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti (čl. 9. do čl. 9b)
 • Duvanske prerađevine (član 10.)
 • Etil-alkohol (etanol) (član 11.) – brisano
 • Alkoholna pića (član 12.)
 • Akcize na alkoholna pića (čl. 12a i 13.)
 • Kafa (čl 14. i 14a)
 • So za ishranu (član 15.) – brisano
 • Luksuzni proizvodi (član 16.) – brisano
 • Indeksacija (član 17.)
 • Kontrolne akcizne markice (član 18.)

VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE (čl. 19, 19a i 20.)

 • Oslobođenja (čl. 19. i 19a)
 • Umanjenje obračunate akcize (član 20.)

VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (čl. 20a i 20b)

VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE (čl. 21. do čl. 29.)

 • Obračun akcize (član 21.)
 • Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda (član 21a)
 • Obračunavanje akcize na tečni naftni gas (čl. 21b i 22.) – brisano
 • Posebni slučajevi obračunavanja akcize (član 22a)
 • Plaćanje akcize (član 23.)
 • Podnošenje poreske prijave (čl. 24. do čl. 26.)
 • Kamata (član 27.) – brisano
 • Prinudna naplata (član 28.) – brisano
 • Mesto plaćanja akcize (član 29.)

IX. ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE (čl. 30. do čl. 34.)

 • Prijava mesta obavljanja delatnosti (član 30.)
 • Evidencija (čl. 31, 31a i 32.)
 • Popis zaliha (čl. 33. i 34.)

X. ZASTARELOST (član 35.) – brisano

XI. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (član 36.) – brisano

XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE (čl. 37. do čl. 40.)

 • Povraćaj akcize (član 37.)
 • Pravo na kamatu (član 38.) – brisano
 • Refakcija akcize (čl. 39. do čl. 40.)

XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE (čl. 40a do čl. 40đ)

XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA (član 40e)

XIIv TARIFNE OZNAKE (član 40ž)

XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA (čl. 40z do čl. 40n)

XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 41. do čl. 46.) – brisano

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 47. do čl. 50.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • “Sl. glasnik RS”, br. 73/01
 • “Sl. glasnik RS”, br. 135/04
 • “Sl. glasnik RS”, br. 46/05
 • “Sl. glasnik RS”, br. 61/07
 • “Sl. glasnik RS”, br. 5/09
 • “Sl. glasnik RS”, br. 31/09
 • “Sl. glasnik RS”, br. 101/10, 43/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 43/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 101/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 93/12, 119/12
 • “Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 142/14, 103/15, 108/16
 • “Sl. glasnik RS”, br. 47/13
 • “Sl. glasnik RS”, br. 142/14, 103/15 i 108/16
 • “Sl. glasnik RS”, br. 55/15
 • “Sl. glasnik RS”, br. 103/15
 • “Sl. glasnik RS”, br. 108/16

2. Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne  cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (“Sl. glasnik RS”, br. 55/12, 88/17)

3. Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe (“Sl. gl. RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17, 108/17)

 • Obrazac ZAM/CA – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića
 • Obrazac ZAM/K – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za kafu
 • Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe
 • Obrazac AM-C – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete
 • Obrazac AM-A – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića
 • Obrazac AM-K – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za kafu
 • Obrazac SZ – Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića
 • Obrazac ZAM-1 – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja
 • Obrazac AM-C/ZALIHE – Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za cigarete
 • Obrazac AM-A/ZALIHE – Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za alkoholna pića

4. Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza (“Sl. glasnik RS”, br. 137/04, 109/09, 96/12, 88/17, 119/17)

 • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza

5. Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (“Sl. glasnik RS”, br. 111/13, 6/14)

6. Pravilnik o Listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva (“Sl. glasnik RS”, br. 95/12)

 • Lista aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva

7. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora (“Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 56/13, 90/17, 3/19)

 • Obrazac SNA – Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize  
 • Obrazac LNA – Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda

8. Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu (“Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 99/12, 64/13, 67/15, 44/18 – dr. zakon)

9. Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe (“Sl. glasnik RS”, br. 3/05, 86/17)

10. Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila (“Sl. glasnik RS”, br. 63/07)

11. Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (“Sl. glasnik RS”, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12, 56/13, 67/15, 101/16, 86/17, 20/18, 48/18)

12. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje (“Sl. glasnik RS”, br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/18)

13. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe (“Sl. glasnik RS” br. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16, 18/18)

14. Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (“Sl. glasnik RS” br. 76/15, 101/16, 86/17)

 • Obrazac PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

15. Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine (“Sl. glasnik RS” br. 12/19)