Zakon o akcizama (prečišćen tekst, jul 2015.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o akcizama (prečišćen tekst, jul 2015.)

SADRŽAJ:

ZAKON O AKCIZAMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr zakon, 142/14, 55/15)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i čl. 1a)

 • Značenje pojedinih izraza (član 1a)

II. PREDMET OPOREZIVANJA (član 2.)

III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE (čl. 3. do čl. 5.)

 • Proizvodnja i uvoz (čl. 3. do čl. 5.)

IV. OBVEZNIK AKCIZE (čl. 6. i čl. 7.)

V. OSNOVICA AKCIZE (član 8.)

VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE (čl. 9. do čl. 18.)

 • Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti (čl. 9. i čl. 9a)
 • Duvanske prerađevine (član 10.)
 • Etil-alkohol (etanol) (član 11.)
 • Alkoholna pića (član 12.)
 • Pivo (član 12a)
 • Kafa (član 14.)
 • Indeksacija (član 17.)
 • Kontrolne akcizne markice (član 18.)

VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE (čl. 19. i čl. 20.)

 • Oslobođenja (član 19.)
 • Umanjenje obračunate akcize (član 20.)

VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (čl. 20a i čl. 20b)

VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE (čl. 21. do čl. 29.)

 • Obračun akcize (član 21.)
 • Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda (član 21a)
 • Posebni slučajevi obračunavanja akcize (član 22a)
 • Plaćanje akcize (član 23.)
 • Podnošenje poreske prijave (čl. 24. do čl. 26.)
 • Mesto plaćanja akcize (član 29.)

IX. ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE (čl. 30. do čl. 34.)

 • Prijava mesta obavljanja delatnosti (član 30.)
 • Evidencija (čl. 31. i 31a)
 • Popis zaliha (član 34.)

X. ZASTARELOST – brisano

XI. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE – brisano

XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE (čl. 37. do čl. 40.)

 • Povraćaj akcize (član 37.)
 • Refakcija akcize (čl. 39. do čl. 40.)

XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE (čl. 40a do čl. 40đ)

XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA (član 40e)

XIIv TARIFNE OZNAKE (član 40ž)

XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA (čl. 40a do čl. 40n)

XIII. KAZNENE ODREDBE – brisano

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 47. do čl. 50.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • “Sl. glasnik RS”, br. 73/01
 • “Sl. glasnik RS”, br. 135/04
 • “Sl. glasnik RS”, br. 46/05
 • “Sl. glasnik RS”, br. 61/07
 • “Sl. glasnik RS”, br. 5/09
 • “Sl. glasnik RS”, br. 31/09
 • “Sl. glasnik RS”, br. 101/10
 • “Sl. glasnik RS”, br. 43/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 101/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 93/12
 • “Sl. glasnik RS”, br. 119/12
 • “Sl. glasnik RS”, br. 47/13
 • “Sl. glasnik RS”, br. 142/14
 • “Sl. glasnik RS”, br. 55/15