Zaključak (preporuka poslodavcima o korišćenju “starih” godišnjih odmora zaposlenih)

U “Sl. glasniku RS”, br. 33/22 od 11.03.2022. godine objavljen je Zaključak Vlade RS 05 број 131-2240/2022, koji prenosimo u celini:

“Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima koji, zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 ili zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19 ili zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2021. godinu omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2022. godini ili da prvi deo, u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno, iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2023. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije”.”