Uredba o Šifarniku radnih mesta (2018)

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 – ispravka), Vlada je donela Uredbu o Šifarniku radnih mesta (“Sl. glasnik RS”, br. 48/18), koja je na snazi od 30.06.2018. godine, i koju prenosimo u nastavku:

 

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 – ispravka),

Vlada donosi

UREDBU
O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Član 2.

Šifre radnih mesta na kojima rade lica iz člana 1. ove uredbe utvrđene su u Šifarniku (Prilog), koji je odštampan uz ovu uredbu i koji čini njen sastavni deo.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Šifarniku radnih mesta (“Službeni glasnik RS”, broj 12/16).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRILOG

OZNAKA GRUPE/ PODGRUPE/ RADNOG MESTA ŠIFRA

ŠIFARNIK

A

RADNA MESTA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE*

*Podaci se unose za sva radna mesta svrstana u odgovarajuće zvanje, odnosno položaj.

A01

ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

01 A010100 Viši savetnik
02 A010200 Samostalni savetnik
03 A010300 Savetnik
04 A010400 Mlađi savetnik
05 A010500 Saradnik
06 A010600 Mlađi saradnik
07 A010700 Referent
08 A010800 Mlađi referent

A02

POSEBNA ZVANJA PORESKIH SLUŽBENIKA

01 A020100 Glavni poreski savetnik
02 A020200 Samostalni poreski inspektor
03 A020300 Viši poreski inspektor I
04 A020400 Viši poreski inspektor II
05 A020500 Poreski inspektor I
06 A020600 Poreski inspektor II
07 A020700 Poreski inspektor
08 A020800 Mlađi poreski inspektor
09 A020900 Viši poreznik – stručni saradnik
10 A021000 Poreznik – stručni saradnik
11 A021100 Mlađi poreznik – stručni saradnik
12 A021200 Viši poreski kontrolor
13 A021300 Poreski kontrolor
14 A021400 Mlađi poreski kontrolor
15 A021500 Samostalni poreski savetnik
16 A021600 Viši poreski savetnik
17 A021700 Poreski savetnik I
18 A021800 Poreski savetnik
19 A021900 Mlađi poreski savetnik
20 A022000 Viši poreski saradnik
21 A022100 Poreski saradnik
22 A022200 Mlađi poreski saradnik
23 A022300 Viši poreski referent
24 A022400 Poreski referent
25 A022500 Mlađi poreski referent

A03

POSEBNA ZVANJA CARINSKIH SLUŽBENIKA

01 A030100 Viši carinski savetnik
02 A030200 Viši carinski inspektor
03 A030300 Samostalni carinski savetnik
04 A030400 Samostalni carinski inspektor
05 A030500 Carinski savetnik
06 A030600 Carinski inspektor
07 A030700 Mlađi carinski savetnik
08 A030800 Mlađi carinski inspektor
09 A030900 Carinski saradnik
10 A031000 Carinski pregledač
11 A031100 Mlađi carinski saradnik
12 A031200 Mlađi carinski pregledač
13 A031300 Carinski referent
14 A031400 Carinski nadzornik
15 A031500 Mlađi carinski referent
16 A031600 Mlađi carinski nadzornik

A04

POSEBNA ZVANJA KATASTARSKIH SLUŽBENIKA

01 A040100 Viši katastarski savetnik
02 A040200 Samostalni katastarski savetnik
03 A040300 Katastarski savetnik
04 A040400 Mlađi katastarski savetnik
05 A040500 Viši katastarski saradnik
06 A040600 Katastarski saradnik
07 A040700 Mlađi katastarski saradnik
08 A040800 Viši katastarski referent
09 A040900 Katastarski referent
10 A041000 Mlađi katastarski referent

A05

DIPLOMATSKO-KONZULARNA ZVANJA

01 A050100 Ambasador
02 A050200 Ministar savetnik
03 A050300 Prvi savetnik
04 A050400 Savetnik
05 A050500 Prvi sekretar
06 A050600 Drugi sekretar
07 A050700 Treći sekretar
08 A050800 Ataše

A06

POSEBNA ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

01 A060100 Upravnik
02 A060200 Stariji zapovednik
03 A060300 Zapovednik
04 A060400 Mlađi zapovednik
05 A060500 Nadzornik
06 A060600 Mlađi nadzornik
07 A060700 Stariji komandir
08 A060800 Komandir
09 A060900 Viši savetnik u upravi/zavodu
10 A061000 Samostalni savetnik u upravi/zavodu
11 A061100 Savetnik u upravi/zavodu
12 A061200 Mlađi savetnik u upravi/zavodu
13 A061300 Saradnik u upravi/zavodu
14 A061400 Mlađi saradnik u upravi/zavodu
15 A061500 Referent u upravi/zavodu
16 A061600 Mlađi referent u upravi/zavodu

A07

POSEBNA ZVANJA SLUŽBENIKA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA

01 A070100 Sudski savetnik
02 A070200 Viši sudijski saradnik
03 A070300 Sudijski saradnik
04 A070400 Tužilački savetnik
05 A070500 Viši tužilački saradnik
06 A070600 Tužilački saradnik

A08

POSEBNA ZVANJA SLUŽBENIKA U DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

01 A080100 Ovlašćeni državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji
02 A080200 Državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji
03 A080300 Specijalni savetnik u Fiskalnom savetu
04 A080400 Ovlašćeno lice Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti, za nadzor

A09

ZVANJA SLUŽBENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE

01 A090100 Viši savetnik
02 A090200 Samostalni savetnik
03 A090300 Savetnik
04 A090400 Mlađi savetnik
05 A090500 Saradnik
06 A090600 Mlađi saradnik
07 A090700 Viši referent
08 A090800 Referent
09 A090900 Mlađi referent

A10

ZVANJA SLUŽBENIKA U ORGANU GRADA BEOGRADA

01 A100100 Viši savetnik
02 A100200 Samostalni savetnik
03 A100300 Savetnik
04 A100400 Mlađi savetnik
05 A100500 Saradnik
06 A100600 Mlađi saradnik
07 A100700 Viši referent
08 A100800 Referent
09 A100900 Mlađi referent

A11

ZVANJA SLUŽBENIKA U ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

01 A110100 Samostalni savetnik
02 A110200 Savetnik
03 A110300 Mlađi savetnik
04 A110400 Saradnik
05 A110500 Mlađi saradnik
06 A110600 Viši referent
07 A110700 Referent
08 A110800 Mlađi referent

A12

POLOŽAJI U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

01 A120100 Direktor posebne organizacije
02 A120200 Zamenik direktora posebne organizacije
03 A120300 Pomoćnik direktora posebne organizacije
04 A120400 Direktor organa uprave u sastavu ministarstva
05 A120500 Zamenik direktora organa uprave u sastavu ministarstva
06 A120600 Pomoćnik direktora organa uprave u sastavu ministarstva
07 Direktor službe Vlade
A120701 Direktor službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade
A120702 Direktor službe Vlade koji je odgovoran generalnom sekretaru Vlade
08 Zamenik direktora službe Vlade
A120801 Zamenik direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade
A120802 Zamenik direktora službe Vlade koji je odgovoran generalnom sekretaru Vlade
09 Pomoćnik direktora službe Vlade
A120901 Pomoćnik direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade
A120902 Pomoćnik direktora službe Vlade koji je odgovoran generalnom sekretaru Vlade
10 A121000 Zamenik generalnog sekretara Vlade
11 A121100 Pomoćnik generalnog sekretara Vlade
12 A121200 Pomoćnik ministra
13 A121300 Sekretar ministarstva

A13

POLOŽAJI U PRAVOSUDNIM ORGANIMA

01 A130100 Sekretar Republičkog javnog tužilaštva
02 A130200 Sekretar odeljenja u Republičkom javnom tužilaštvu
03 A130300 Sekretar Tužilaštva za organizovani kriminal
04 A130400 Sekretar Vrhovnog kasacionog suda
05 A130500 Upravitelj suda u Vrhovnom kasacionom sudu
06 A130600 Interni revizor Vrhovnog kasacionog suda
07 A130700 Rukovodilac službe predsednika Vrhovnog kasacionog suda
08 A130800 Sekretar odeljenja Vrhovnog kasacionog suda
09 A130900 Normativni poslovi i priprema opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda
10 A131000 Rukovodilac odseka za informacione tehnologije Vrhovnog kasacionog suda
11 A131100 Sekretar administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva
12 A131200 Pomoćnik sekretara administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva
13 A131300 Sekretar administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca
14 A131400 Pomoćnik sekretara administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca
15 A131500 Šef kabineta predsednika Državnog veća tužilaca
16 A131600 Državni pravobranilac
17 A131700 Zamenik državnog pravobranioca
18 A131800 Zamenik državnog pravobranioca – zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

A14

POLOŽAJI U DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

01 A140100 Pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine
02 A140200 Šef kabineta predsednika Narodne skupštine
03 A140300 Sekretar Ustavnog suda
04 A140400 Zamenik sekretara Ustavnog suda
05 A140500 Rukovodilac službe Ustavnog suda
06 A140600 Savetnik Ustavnog suda
07 A140700 Generalni sekretar Službe Zaštitnika građana
08 A140800 Pomoćnik generalnog sekretara Zaštitnika građana
09 A140900 Šef kabineta Zaštitnika građana
10 A141000 Pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije
11 A141100 Šef kancelarije direktora Agencije za borbu protiv korupcije
12 A141200 Šef kancelarije Odbora Agencije za borbu protiv korupcije
13 A141300 Šef kabineta Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti
14 A141400 Generalni sekretar Službe Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti
15 A141500 Pomoćnik generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti
16 A141600 Pomoćnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
17 A141700 Šef kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
18 A141800 Sekretar Fiskalnog saveta
19 A141900 Vrhovni specijalni savetnik u Fiskalnom savetu
20 A142000 Sekretar službe Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

A15

POLOŽAJI U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE

01 A150100 Podsekretar pokrajinskog sekretarijata
02 A150200 Pomoćnik sekretara u pokrajinskom sekretarijatu
03 A150300 Pomoćnik sekretara Pokrajinske vlade
04 A150400 Pomoćnik direktora pokrajinske posebne upravne organizacije
05 A150500 Direktor službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada
06 A150600 Pomoćnik direktora službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada

A16

POLOŽAJI U ORGANU GRADA BEOGRADA

01 A160100 Načelnik gradske uprave grada Beograda
02 A160200 Zamenik načelnika gradske uprave grada Beograda – sekretar sekretarijata gradske uprave grada Beograda
03 A160300 Podsekretar sekretarijata gradske uprave grada Beograda

A17

POLOŽAJI U ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

01 A170100 Načelnik gradske uprave
02 A170200 Načelnik opštinske uprave
03 A170300 Načelnik uprave gradske opštine
04 A170400 Zamenik načelnika gradske uprave
05 A170500 Zamenik načelnika opštinske uprave
06 A170600 Zamenik načelnika uprave gradske opštine

G

RADNA MESTA PRATEĆIH I POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA

G01

PRAVNI, KADROVSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

01 G010100 Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova
02 G010200 Pravno kadrovski analitičar
03 G010300 Pravni zastupnik
04 G010400 Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove
05 G010500 Samostalni pravni saradnik
06 G010600 Pravni saradnik
07 G010700 Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
08 G010800 Poslovni sekretar
09 G010900 Zapisničar
10 G011000 Tehnički sekretar

G02

FINANSIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

01 G020100 Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
02 G020200 Finansijsko-računovodstveni analitičar
03 G020300 Finansijsko-računovodstveni analitičar za međunarodne projekte
04 G020400 Službenik prinudne naplate
05 G020500 Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
06 G020600 Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
07 G020700 Šef računovodstva
08 G020800 Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
09 G020900 Blagajnik
10 G021000 Kontista
11 G021100 Likvidator

G03

POSLOVI JAVNIH NABAVKI I KOMERCIJALE

01 G030100 Rukovodilac poslova javnih nabavki
02 G030200 Službenik za javne nabavke
03 G030300 Stručni saradnik za javne nabavke
04 G030400 Referent za javne nabavke
05 G030500 Komercijalista
06 G030600 Prodavac
07 G030700 Magacioner/ekonom

G04

POSLOVI INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

01 G040100 Rukovodilac poslova telekomunikacionih sistema
02 G040200 Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija
03 G040300 Projektant informacionih sistema i programa
04 G040400 Projektant informatičke infrastrukture
05 G040500 Softver inženjer
06 G040600 Programer – inženjer
07 G040700 Inženjer za računarske mreže
08 G040800 Savetnik za informacionu bezbednost
09 G040900 Interni IT revizor
10 G041000 Administrator telekomunikacionih sistema
11 G041100 Administrator informacionih sistema i tehnologija
12 G041200 Administrator baze podataka
13 G041300 Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija
14 G041400 Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
15 G041500 Programer

G05

POSLOVI INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANJA, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE

01 G050100 Rukovodilac poslova investicionog/tehničkog održavanja
02 Inženjer/Organizator investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme
G050201 Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme
G050202 Organizator investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme
03 G050300 Tehničar investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme
04 Domar/majstor održavanja
G050401 Domar/majstor održavanja
G050402 Domar/majstor održavanja u posebnim uslovima
05 G050500 Službenik za zaštitu životne sredine
06 G050600 Saradnik za sanitarnu kontrolu
07 G050700 Referent za sanitarnu kontrolu/zaštitu životne sredine
08 G050800 Rukovodilac poslova bezbednosti, odbrane i vanrednih situacija
09 G050900 Rukovodilac poslova zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu
10 G051000 Službenik za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti
11 G051100 Službenik za poslove zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu
12 G051200 Referent za zaštitu, bezbednost i zdravlja na radu/Referent za zaštitu od požara
13 G051300 Vatrogasac
14 G051400 Radnik obezbeđenja sa oružjem/stražar
15 Radnik obezbeđenja bez oružja
G051501 Radnik obezbeđenja bez oružja
G051502 Radnik obezbeđenja bez oružja u posebnim uslovima rada
16 Portir/Čuvar
G051601 Portir/Čuvar
G051602 Portir/Čuvar u posebnim uslovima rada
G051603 Čuvar zaštićenog područja/ribočuvar

G06

POSLOVI TRANSPORTA I LOGISTIKE

01 G060100 Rukovodilac poslova transporta i logistike
02 G060200 Kurir
03 Vozač
G060301 Vozač vozila F kategorije
G060302 Vozač vozila B kategorije
G060303 Vozač vozila B kategorije u posebnim uslovima rada
G060304 Vozač vozila C kategorije
G060305 Vozač vozila D kategorije
G060306 Vozač službenog vozila pod pratnjom
04 G060400 Dispečer
05 G060500 Rukovalac građevinske mehanizacije
06 G060600 Rukovalac poljoprivredne mehanizacije
07 G060700 Rukovalac plovnog objekta
08 G060800 Pomoćnik rukovaoca plovnog objekta
09 G060900 Rukovalac teretnog plovnog objekta
10 G061000 Pomoćnik rukovaoca teretnog plovnog objekta
11 G061100 Pilot
12 G061200 Kopilot
13 G061300 Upravljač teretnog aviona
14 G061400 Vazduhoplovni dispečer
15 G061500 Organizator letačke operative
16 G061600 Pilot za bezbednost
17 G061700 Pilot instruktor

G07

POSLOVI USLUŽNIH DELATNOSTI

01 G070100 Rukovodilac poslova u ugostiteljstvu/objektu
02 G070200 Upravnik restorana/objekta
03 G070300 Saradnik u ugostiteljstvu/objektu
04 G070400 Referent u ugostiteljstvu/objektu
05 G070500 Nutricionista
06 G070600 Šef kuhinje
07 G070700 Glavni kuvar
08 G070800 Kuvar/Poslastičar
09 G070900 Pomoćni kuvar
10 G071000 Pekar
11 G071100 Mesar
12 G071200 Konobar
13 Kafe kuvarica/Servirka
G071301 Kafe kuvarica
G071302 Servirka
G071303 Servirka u posebnim uslovima rada
14 G071400 Kasir
15 G071500 Recepcioner

G08

OSTALI STRUČNI POSLOVI

01 G080100 Rukovodilac interne revizije
02 G080200 Viši interni revizor/Samostalni interni revizor
03 G080300 Saradnik u internoj reviziji
04 G080400 Koordinator poslova međunarodne saradnje
05 G080500 Službenik za međunarodnu saradnju
06 G080600 Istraživač/Analitičar
07 G080700 Službenik u istraživanjima
08 G080800 Statističar
09 G080900 Službenik za upravljanje kvalitetom
10 G081000 Kustos van osnovnih delatnosti
11 G081100 Rukovodilac poslova za odnose sa javnošću i marketing
12 G081200 Službenik za odnose sa javnošću i marketing
13 G081300 Glavni i odgovorni urednik
14 G081400 Novinar
15 G081500 Organizator protokola
16 G081600 Saradnik u protokolu
17 G081700 Prevodilac
18 G081800 Lektor
19 G081900 Organizator promotivnih aktivnosti/prodaje
20 G082000 Bibliotekar
21 G082100 Viši fizioterapeut
22 G082200 Saradnik za fizičko vaspitanje/rekreaciju/animaciju
23 G082300 Organizator/poljoprivrednih/šumarskih poslova/hortikulture
24 G082400 Inženjer audio-video sistema i tehnologija
25 G082500 Dizajner internet prezentacija i portala
26 G082600 Dizajner
27 G082700 Saradnik grafičke obrade teksta
28 G082800 Inženjer hortikulture
29 G082900 Inženjer proizvodnje
30 G083000 Saradnik za izdavaštvo

G09

OSTALI POSLOVI PODRŠKE

01 G090100 Tehničar održavanja audio-video sistema i tehnologija
02 G090200 Internet operater
03 G090300 Operater tehnike
04 G090400 Operater u kontakt centru
05 G090500 Tehničar štampe
06 G090600 Realizator promotivnih aktivnosti
07 G090700 Knjižničar
08 G090800 Knjigovezac
09 G090900 Knjigovezac specijalista
10 G091000 Korektor
11 G091100 Daktilograf
12 G091200 Stenograf
13 G091300 Spasilac
14 G091400 Krojač
15 G091500 Tehničar poljoprivrednih/šumarskih poslova/hortikulture
16 G091600 Tehničar u prehrambenoj proizvodnji
17 G091700 Tehničar za pranje i hemijsko čišćenje
18 Tehničar održavanja odeće
G091801 Tehničar održavanja odeće
G091802 Tehničar održavanja odeće u posebnim uslovima rada
19 Spremačica
G091901 Spremačica
G091902 Spremačica u posebnim uslovima rada
20 Čistačica
G092001 Čistačica
G092002 Čistačica u posebnim uslovima rada
21 Frizer/Berberin
G092101 Frizer/Berberin
G092102 Frizer/Berberin u posebnim uslovima rada
22 G092200 Pomoćni radnik
23 G092300 Fotograf
24 G092400 Tehničar za hortikulturu i voćarstvo

Z

RADNA MESTA U ZDRAVSTVU

Z01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U ZDRAVSTVU

01 Direktor zdravstvene ustanove
Z010101 Direktor doma zdravlja
Z010102 Direktor apoteke
Z010103 Direktor opšte bolnice
Z010104 Direktor specijalne bolnice
Z010105 Direktor zdravstvenog centra
Z010106 Direktor klinike
Z010107 Direktor kliničkog centra
Z010108 Direktor kliničko-bolničkog centra
Z010109 Direktor instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Z010110 Direktor instituta na više nivoa zdravstvene zaštite
Z010111 Direktor zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite
Z010112 Direktor zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite
02 Zamenik direktora zdravstvene ustanove
Z010201 Zamenik direktora doma zdravlja
Z010202 Zamenik direktora apoteke
Z010203 Zamenik direktora opšte bolnice
Z010204 Zamenik direktora specijalne bolnice
Z010205 Zamenik direktora zdravstvenog centra
Z010206 Zamenik direktora klinike
Z010207 Zamenik direktora kliničkog centra
Z010208 Zamenik direktora kliničko-bolničkog centra
Z010209 Zamenik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Z010210 Zamenik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite
Z010211 Zamenik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite
Z010212 Zamenik direktora zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite
03 Pomoćnik direktora zdravstvene ustanove
Z010301 Pomoćnik direktora doma zdravlja
Z010302 Pomoćnik direktora apoteke
Z010303 Pomoćnik direktora opšte bolnice
Z010304 Pomoćnik direktora specijalne bolnice
Z010305 Pomoćnik direktora zdravstvenog centra
Z010306 Pomoćnik direktora klinike
Z010307 Pomoćnik direktora kliničkog centra
Z010308 Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra
Z010309 Pomoćnik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Z010310 Pomoćnik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite
Z010311 Pomoćnik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite
Z010312 Pomoćnik direktora zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite
04 Rukovodilac u okviru kliničkog centra, kliničko-bolničkog centra i instituta
Z010401 Rukovodilac klinike
Z010402 Rukovodilac bolnice
Z010403 Rukovodilac centra
Z010404 Rukovodilac medicinske službe
Z010405 Rukovodilac nemedicinske službe
05 Pomoćnik rukovodioca u okviru kliničkog centra, kliničko-bolničkog centra i instituta
Z010501 Pomoćnik rukovodioca klinike
Z010502 Pomoćnik rukovodioca bolnice
Z010503 Pomoćnik rukovodioca centra
Z010504 Pomoćnik rukovodioca medicinske službe
Z010505 Pomoćnik rukovodioca nemedicinske službe
06 Z010600 Šef kabineta direktora kliničkog centra
07 Sekretar kliničkog centra
Z010701 Sekretar kliničkog centra
Z010702 Sekretar klinike u okviru kliničkog centra
08 Glavna sestra/glavni tehničar zdravstvene ustanove
Z010801 Glavna sestra/Glavni tehničar doma zdravlja
Z010802 Glavna sestra/Glavni tehničar opšte bolnice
Z010803 Glavna sestra/Glavni tehničar specijalne bolnice
Z010804 Glavna sestra/Glavni tehničar zdravstvenog centra
Z010805 Glavna sestra/Glavni tehničar klinike
Z010806 Glavna sestra/Glavni tehničar kliničkog centra
Z010807 Glavna sestra/Glavni tehničar kliničko-bolničkog centra
Z010808 Glavna sestra/Glavni tehničar instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Z010809 Glavna sestra/Glavni tehničar instituta na više nivoa zdravstvene zaštite
Z010810 Glavna sestra/Glavni tehničar zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite
Z010811 Glavna sestra/Glavni tehničar zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite

Z02

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

01 Doktor medicine specijalista
Z020101 Doktor medicine specijalista u hitnoj medicinskoj pomoći
Z020102 Doktor medicine specijalista u vanbolničkom porodilištu
Z020103 Doktor medicine specijalista u stacionaru
Z020104 Doktor medicine specijalista u hemodijalizi
Z020105 Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti
Z020106 Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici
Z020107 Doktor medicine specijalista u laboratorijskoj dijagnostici
Z020108 Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu
Z020109 Doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle
Z020110 Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene
Z020111 Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju
Z020112 Doktor medicine specijalista u kućnom lečenju
02 Doktor medicine
Z020201 Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći
Z020202 Doktor medicine izabrani lekar
Z020203 Doktor medicine u kućnom lečenju
Z020204 Doktor medicine u zavodu
Z020205 Doktor medicine u hemodijalizi
03 Doktor stomatologije specijalista
Z020301 Doktor stomatologije specijalista
Z020302 Doktor stomatologije specijalista izabrani lekar
Z020303 Doktor stomatologije specijalista u hirurgiji
04 Z020400 Doktor stomatologije
05 Z020500 Magistar farmacije specijalista
06 Z020600 Magistar farmacije specijalista medicinske biohemije
07 Z020700 Magistar farmacije
08 Z020800 Magistar farmacije – medicinski biohemičar
09 Koordinator za kvalitet zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi na primarnom nivou zdravstvene zaštite
Z020901 Koordinator za obezbeđenje kvaliteta
Z020902 Koordinator za kontrolu kvaliteta
10 Viša medicinska sestra/tehničar
Z021001 Viša medicinska sestra/tehničar u ambulanti
Z021002 Viša medicinska sestra/tehničar – dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći
Z021003 Viša medicinska sestra/tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći
Z021004 Viša medicinska sestra/tehničar u polivalentnoj patronaži
Z021005 Viša medicinska sestra/tehničar u kućnom lečenju i nezi
Z021006 Viša medicinska sestra/tehničar u stacionaru
Z021007 Viša medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi
Z021008 Viša medicinska sestra – tehničar/babica u vanbolničkom porodilištu
Z021009 Viša medicinska sestra/tehničar u savetovalištu i preventivnom centru
Z021010 Viša medicinska sestra/tehničar u javnom zdravlju
Z021011 Viša stomatološka sestra u ambulanti
Z021012 Viša stomatološka sestra u rendgen dijagnostici
Z021013 Viša stomatološka sestra u hirurgiji
11 Z021100 Viši fizioterapeut
12 Z021200 Viši zubni tehničar
13 Z021300 Viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inžinjer
14 Z021400 Viši radiološki tehničar
15 Z021500 Viši nutricionista – dijetetičar
16 Z021600 Viši laboratorijski tehničar
17 Z021700 Citoskriner
18 Z021800 Viši radni terapeut
19 Z021900 Viši farmaceutski tehničar
20 Z022000 Viša kozmetička sestra/tehničar
21 Medicinska sestra/tehničar
Z022101 Medicinska sestra/tehničar u ambulanti
Z022102 Medicinska sestra/tehničar – dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći
Z022103 Medicinska sestra/tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći
Z022104 Medicinska sestra/tehničar u kućnom lečenju i nezi
Z022105 Medicinska sestra/tehničar u stacionaru
Z022106 Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi
Z022107 Ginekološko-akušerska sestra/babica u vanbolničkom porodilištu
Z022108 Medicinska sestra u javnom zdravlju
22 Z022200 Fizioterapeutski tehničar
23 Z022300 Zubni tehničar
24 Z022400 Sanitarni/Sanitarno-ekološki tehničar
25 Z022500 Laboratorijski tehničar
26 Stomatološka sestra/tehničar
Z022601 Stomatološka sestra/tehničar u ambulanti
Z022602 Stomatološka sestra/tehničar u rendgen dijagnostici
Z022603 Stomatološka sestra/tehničar u hirurgiji
27 Z022700 Farmaceutski tehničar
28 Z022800 Kozmetički tehničar
29 Z022900 Psiholog specijalista
30 Z023000 Zdravstveni saradnik specijalista u laboratoriji
31 Z023100 Zdravstveni saradnik specijalista
32 Z023200 Zdravstveni saradnik u laboratoriji
33 Z023300 Psiholog
34 Z023400 Defektolog
35 Z023500 Logoped
36 Z023600 Specijalni pedagog
37 Z023700 Socijalni radnik
38 Z023800 Biohemijski tehničar/hemijski tehničar/fizičkohemijski tehničar
39 Z023900 Tehničar – elektroničar na hemodijalizi
40 Vozač sanitetskog vozila
Z024001 Vozač u hitnoj medicinskoj pomoći
Z024002 Vozač u sanitetskom prevozu
41 Z024100 Spremač/Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge
42 Z024200 Perač laboratorijskog posuđa

Z03

SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I USTANOVE NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

01 Doktor medicine subspecijalista
Z030101 Doktor medicine subspecijalista u kardiohirurgiji
Z030102 Doktor medicine subspecijalista u neurohirurgiji
Z030103 Doktor medicine subspecijalista u operacionim salama
Z030104 Doktor medicine subspecijalista u interventnoj radiologiji
Z030105 Doktor medicine subspecijalista u interventnoj kardiologiji
Z030106 Doktor medicine subspecijalista u interventnoj neurologiji
Z030107 Doktor medicine subspecijalista u radioterapiji
Z030108 Doktor medicine subspecijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju
Z030109 Doktor medicine subspecijalista u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka
Z030110 Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 2
Z030111 Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 3
Z030112 Doktor medicine subspecijalista u onkologiji
Z030113 Doktor medicine subspecijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
Z030114 Doktor medicine subspecijalista u urgentnim službama i reanimaciji
Z030115 Doktor medicine subspecijalista na interventnoj endoskopiji
Z030116 Doktor medicine subspecijalista na bronhoskopijama
Z030117 Doktor medicine subspecijalista na endoskopiji
Z030118 Doktor medicine subspecijalista na dijalizi
Z030119 Doktor medicine subspecijalista na infektivnim odeljenjima
Z030120 Doktor medicine subspecijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO)
Z030121 Doktor medicine subspecijalista u mikrobiološkoj dijagnostici
Z030122 Doktor medicine subspecijalista u kliničkoj patologiji i medicinskoj citologiji
Z030123 Doktor medicine subspecijalista u kliničko – biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici
Z030124 Doktor medicine subspecijalista u radiološkoj dijagnostici
Z030125 Doktor medicine subspecijalista u nuklearnoj medicini
Z030126 Doktor medicine subspecijalista u transfuziologiji
Z030127 Doktor medicine subspecijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti
Z030128 Doktor medicine subspecijalista u specijalističkoj ambulanti
Z030129 Doktor medicine subspecijalista u javnom zdravlju
02 Z030200 Magistar farmacije specijalista medicinske biohemije, subspecijalista
03 Doktor medicine specijalista
Z030301 Doktor medicine specijalista u kardiohirurgiji
Z030302 Doktor medicine specijalista u neurohirurgiji
Z030303 Doktor medicine specijalista u operacionim salama
Z030304 Doktor medicine specijalista u interventnoj kardiologiji
Z030305 Doktor medicine specijalista u interventnoj neurologiji
Z030306 Doktor medicine specijalista u interventnoj radiologiji
Z030307 Doktor medicine specijalista u radioterapiji
Z030308 Doktor medicine specijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju
Z030309 Doktor medicine specijalista u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka
Z030310 Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 2
Z030311 Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 3
Z030312 Doktor medicine specijalista u onkologiji
Z030313 Doktor medicine specijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
Z030314 Doktor medicine specijalista u urgentnim službama i reanimaciji
Z030315 Doktor medicine specijalista na interventnoj endoskopiji
Z030316 Doktor medicine specijalista na bronhoskopijama
Z030317 Doktor medicine specijalista na endoskopiji
Z030318 Doktor medicine specijalista na dijalizi
Z030319 Doktor medicine specijalista na infektivnim odeljenjima
Z030320 Doktor medicine specijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO)
Z030321 Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici
Z030322 Doktor medicine specijalista u patologiji/patološkoj anatomiji i sudskoj medicini
Z030323 Doktor medicine specijalista u kliničko-biohemijskoj, hematološkoj dijagnostici i imunološkoj dijagnostici
Z030324 Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici
Z030325 Doktor medicine specijalista u nuklearnoj medicini
Z030326 Doktor medicine specijalista u transfuziologiji
Z030327 Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti
Z030328 Doktor medicine specijalista u specijalističkoj ambulanti
Z030329 Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju
04 Doktor stomatologije specijalista
Z030401 Doktor stomatologije specijalista u hirurgiji
Z030402 Doktor stomatologije specijalista u specijalističkoj ambulanti
Z030403 Doktor stomatologije specijalista u javnom zdravlju
05 Z030500 Magistar farmacije specijalista
06 Z030600 Magistar farmacije specijalista medicinske biohemije
07 Z030700 Magistar farmacije specijalista toksikološke hemije
08 Z030800 Doktor medicine
09 Z030900 Doktor stomatologije
10 Z031000 Magistar farmacije
11 Z031100 Magistar farmacije – medicinski biohemičar
12 Koordinator za kvalitet zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Z031201 Koordinator za obezbeđenje kvaliteta
Z031202 Koordinator za kontrolu kvaliteta
13 Viša medicinska sestra/tehničar
Z031301 Viša medicinska sestra/tehničar u ambulanti
Z031302 Viša medicinska sestra/tehničar u dijagnostici
Z031303 Viša medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi
Z031304 Viša medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji
Z031305 Viša medicinska sestra/tehničar na infektivnom odeljenju
Z031306 Viša medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2
Z031307 Viša medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3
Z031308 Viša medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvu
Z031309 Viša medicinska sestra/tehničar/babica u porodilištu
Z031310 Viša medicinska sestra/tehničar na neonatologiji
Z031311 Viša medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali
Z031312 Viša medicinska sestra/tehničar u interventnim procedurama
Z031313 Viša medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji
Z031314 Viša medicinska sestra/tehničar u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju
Z031315 Viša medicinska sestra/tehničar u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka
Z031316 Viša medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
Z031317 Viša medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
Z031318 Viša medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji
Z031319 Viša medicinska sestra/tehničar u nuklearnoj medicini
Z031320 Viša medicinska sestra/tehničar u javnom zdravlju
Z031321 Viša stomatološka sestra u ambulanti
Z031322 Viša stomatološka sestra u rendgen dijagnostici
Z031323 Viša stomatološka sestra u operacionoj sali
Z031324 Viša medicinska sestra perfuzer
14 Z031400 Viši fizioterapeut
15 Z031500 Viši zubni tehničar
16 Z031600 Viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inženjer
17 Viši radiološki tehničar
Z031701 Viši radiološki tehničar u dijagnostici
Z031702 Viši radiološki tehničar u radio terapiji
18 Z031800 Viši nutricionista – dijetetičar
19 Z031900 Viši laboratorijski tehničar
20 Z032000 Citoskriner
21 Viši radni terapeut
Z032101 Viši radni terapeut u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psiohogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju
Z032102 Viši radni terapeut u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka
Z032103 Viši radni terapeut u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
Z032104 Viši radni terapeut u ustanovama sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite
22 Z032200 Viši farmaceutski tehničar
23 Z032300 Viša kozmetička sestra/tehničar
24 Medicinska sestra/tehničar
Z032401 Medicinska sestra/tehničar u ambulanti
Z032402 Medicinska sestra/tehničar u dijagnostici
Z032403 Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi
Z032404 Medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji
Z032405 Medicinska sestra/tehničar na infektivnom odeljenju
Z032406 Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2
Z032407 Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 3
Z032408 Medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvu
Z032409 Ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu
Z032410 Medicinska sestra/tehničar na neonatologiji
Z032411 Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali
Z032412 Medicinska sestra/tehničar u interventnim procedurama
Z032413 Medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji
Z032414 Medicinska sestra/tehničar u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju
Z032415 Medicinska sestra/tehničar u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka
Z032416 Medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
Z032417 Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
Z032418 Medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji
Z032419 Medicinska sestra/tehničar u nuklearnoj medicini
Z032420 Medicinska sestra/tehničar u javnom zdravlju
Z032421 Medicinska sestra/tehničar perfuzer
25 Z032500 Fizioterapeutski tehničar
26 Z032600 Zubni tehničar
27 Z032700 Sanitarni/Sanitarno-ekološki tehničar
28 Laboratorijski tehničar
Z032801 Laboratorijski tehničar u dijagnostici
Z032802 Laboratorijski tehničar u nuklearnoj medicini
Z032803 Laboratorijski tehničar u transfuziologiji
29 Stomatološka sestra – tehničar
Z032901 Stomatološka sestra u ambulanti
Z032902 Stomatološka sestra u rendgen dijagnostici
Z032903 Stomatološka sestra u hirurškoj sali
30 Z033000 Farmaceutski tehničar
31 Z033100 Kozmetički tehničar
32 Zdravstveni negovatelj
Z033201 Zdravstveni negovatelj u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju
Z033202 Zdravstveni negovatelj u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
Z033203 Zdravstveni negovatelj na ostalim bolničkim odeljenjima
33 Z033300 Maser
34 Psiholog specijalista
Z033401 Psiholog specijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju
Z033402 Psiholog specijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
Z033403 Psiholog specijalista na ostalim bolničkim odeljenjima
35 Z033500 Zdravstveni saradnik specijalista toksikološke hemije/sanitarne hemije
36 Z033600 Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite, specijalista
37 Z033700 Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku, specijalista
38 Z033800 Zdravstveni saradnik na promociji zdravlja
39 Z033900 Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite
40 Z034000 Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku
41 Z034100 Zdravstveni saradnik na poslovima analize, planiranja i organizacije zdravstvene zaštite i informatike sa biostatistikom u zdravstvu
42 Z034200 Zdravstveni saradnik u oblasti javnog zdravlja
43 Z034300 Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine
44 Z034400 Zdravstveni saradnik – analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji
45 Z034500 Zdravstveni saradnik specijalista
46 Z034600 Zdravstveni saradnik specijalista u biohemijskoj laboratoriji
47 Z034700 Zdravstveni saradnik specijalista u laboratoriji
48 Z034800 Zdravstveni saradnik u biohemijskoj laboratoriji
49 Z034900 Medicinski fizičar specijalista
50 Psiholog
Z035001 Psiholog u bolničkim ustanovama u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju
Z035002 Psiholog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
Z035003 Psiholog na ostalim bolničkim odeljenjima
51 Z035100 Defektolog
52 Z035200 Logoped
53 Specijalni pedagog
Z035301 Specijalni pedagog u bolničkim ustanovama u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju
Z035302 Specijalni pedagog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
Z035303 Specijalni pedagog u ostalim zdravstvenim ustanovama
54 Z035400 Biolog/molekularni biolog specijalista
55 Biolog/molekularni biolog
Z035501 Biolog/molekularni biolog
Z035502 Biolog/molekularni biolog na poslovima kliničke laboratorijske genetike
Z035503 Biolog/molekularni biolog na poslovima biomedicinski potpomognute oplodnje
56 Z035600 Medicinski fizičar
57 Z035700 Doktor veterinarske medicine specijalista
58 Z035800 Doktor veterinarske medicine
59 Socijalni radnik
Z035901 Socijalni radnik u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju
Z035902 Socijalni radnik u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
Z035903 Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima
60 Z036000 Saradnik u psihosocijalnoj rehabilitaciji u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju
61 Z036100 Viši hemijski tehničar
62 Z036200 Viši protetičar – ortotičar
63 Z036300 Biohemijski/hemijski/fizičkohemijski tehničar
64 Z036400 Tehničar – elektroničar na hemodijalizi
65 Z036500 Protetičar – ortotičar
66 Z036600 Tehničar za kontrolu jonizujućeg zračenja
67 Z036700 Veterinarski tehničar
68 Vozač sanitetskog vozila
Z036801 Vozač sanitetskog vozila u bolničkim ustanovama
Z036802 Vozač sanitetskog vozila u psihijatrijskim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju
69 Z036900 Vozač tehničkog vozila
70 Spremač/Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge
Z037001 Spremač/Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge
Z037002 Spremač/Spremačica prostorija u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima
71 Pomoćni radnik na nezi bolesnika
Z037101 Pomoćni radnik na nezi bolesnika u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima
Z037102 Pomoćni radnik na nezi bolesnika na ostalim bolničkim odeljenjima
72 Z037200 Pomoćni radnik na obdukciji
73 Z037300 Perač laboratorijskog posuđa

Z04

POSEBNA RADNA MESTA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI PROIZVODNJE, OBEZBEĐIVANJA KVALITETA I KONTROLE KVALITETA SERUMA, VAKCINA I DRUGIH IMUNOLOŠKIH PREPARATA, PROIZVODNJU PRODUKATA OD KRVI I DIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

01 Z040100 Kvalifikovani farmaceut za puštanje serije leka u promet
02 Z040200 Odgovorno lice za prijem, skladištenje, čuvanje i isporuku lekova i medicinskih sredstava
03 Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik
Z040301 Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik – u odseku službe za obezbeđenje kvaliteta
Z040302 Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik – u odseku službe za kontrolu kvaliteta
Z040303 Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik – u odseku službe za proizvodnju dijagnostičkih sredstava
Z040304 Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik – u odseku službe za virusološku proizvodnju
Z040305 Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik – u odseku službe za bakteriološku proizvodnju
04 Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemijski/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar
Z040401 Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemijski/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u proizvodnji
Z040402 Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemijski/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u obezbeđenju/kontroli kvaliteta
Z040403 Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemijski/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u naučnoistraživačkom radu
05 Z040500 Magacioner za prijem, skladištenje, čuvanje i isporuku lekova i medicinskih sredstava krvi/komponenata krvi
06 Z040600 Vozač u distribuciji lekova/medicinskih sredstava, krvi/komponenata krvi

K

RADNA MESTA U KULTURI I INFORMISANJU

K01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U KULTURI

01 Direktor ustanove kulture
K010101 Direktor centralne ustanove
K010102 Direktor republičke ustanove
K010103 Direktor pokrajinske ustanove
K010104 Direktor ustanove na teritoriji jednog grada, regiona, više opština/direktor matične javne biblioteke
K010105 Direktor ustanove na teritoriji jedne opštine
02 Zamenik direktora ustanove kulture
K010201 Zamenik direktora centralne ustanove
K010202 Zamenik direktora republičke ustanove
K010203 Zamenik direktora pokrajinske ustanove
K010204 Zamenik direktora ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština
K010205 Zamenik direktora ustanove na teritoriji opštine
03 Pomoćnik direktora ustanove kulture
K010301 Pomoćnik direktora centralne ustanove
K010302 Pomoćnik direktora republičke ustanove
K010303 Pomoćnik direktora pokrajinske ustanove
K010304 Pomoćnik direktora ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština
K010305 Pomoćnik direktora ustanove na teritoriji opštine
04 Sekretar ustanove
K010401 Sekretar centralne ustanove
K010402 Sekretar republičke ustanove
K010403 Sekretar pokrajinske ustanove
K010404 Sekretar ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština/Sekretar matične javne biblioteke
K010405 Sekretar ustanove na teritoriji jedne opštine
05 Sektorski direktor
K010501 Sektorski direktor centralne ustanove
K010502 Sektorski direktor republičke ustanove
K010503 Sektorski direktor pokrajinske ustanove
K010504 Sektorski direktor ustanove na teritoriji jednog grada, regiona, više opština/Direktor matične javne biblioteke
K010505 Sektorski direktor ustanove na teritoriji jedne opštine
06 K010600 Umetnički/programski direktor
07 K010700 Operativni direktor/Pomoćnik sektorskog direktora u centralnoj/republičkoj ustanovi kulture
08 K010800 Izvršni direktor
09 K010900 Tehnički direktor
10 K011000 Rukovodilac osnovne organizacione jedinice

K02

ARHIVSKA DELATNOST

01 K020100 Savetnik za razvoj i unapređivanje arhivske delatnosti
02 Arhivist u depou
K020201 Arhivist u depou
K020202 Viši arhivist u depou
K020203 Arhivski savetnik u depou
03 Arhivist
K020301 Arhivist
K020302 Viši arhivist
K020303 Arhivski savetnik
04 Arhivist na poslovima matične delatnosti
K020401 Arhivist na poslovima matične delatnosti
K020402 Viši arhivist na poslovima matične delatnosti
K020403 Arhivski savetnik na poslovima matične delatnosti
05 Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva
K020501 Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva
K020502 Viši arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva
K020503 Arhivski savetnik na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva
06 Konzervator papira
K020601 Konzervator/Diplomirani konzervator papira
K020602 Viši konzervator/Viši diplomirani konzervator papira
K020603 Konzervator savetnik/Diplomirani konzervator savetnik papira
07 Diplomirani bibliotekar
K020701 Diplomirani bibliotekar
K020702 Viši diplomirani bibliotekar
K020703 Diplomirani bibliotekar savetnik
08 Viši arhivski pomoćnik
K020801 Viši arhivski pomoćnik
K020802 Viši arhivski pomoćnik prve vrste
09 Viši knjižničar
K020901 Viši knjižničar
K020902 Samostalni viši knjižničar
10 Arhivski pomoćnik u depou
K021001 Arhivski pomoćnik
K021002 Arhivski pomoćnik prve vrste
11 Arhivski pomoćnik
K021101 Arhivski pomoćnik
K021102 Arhivski pomoćnik prve vrste
12 Knjigovezac
K021201 Knjigovezac
K021202 Knjigovezac specijalista
13 Restaurator papira
K021301 Restaurator papira
K021302 Viši restaurator papira
14 Knjižničar
K021401 Knjižničar
K021402 Samostalni knjižničar
15 K021500 Manipulant u depou
16 Filmski arhivista
K021601 Filmski arhivista
K021602 Viši filmski arhivista
17 K021700 Koordinator programa
18 K021800 Dokumentalista fototeke
19 K021900 Fototekar
20 K022000 Kustos
21 K022100 Dokumentalista za evidenciju i tehničku zaštitu filmske građe
22 Operater sistema za digitalnu restauraciju slike i tona
K022201 Operater sistema I
K022202 Operater sistema II
23 K022300 Organizator kulturnih aktivnosti
24 K022400 Tehničar manipulant u depoima arhivske i filmske građe
25 K022500 Tehničar za kino uređaje
26 K022600 Tehničar telikina – skenera/Montažer slike i tona
27 K022700 Tehničar preparator filmske građe
28 K022800 Vratar – razvodnik
29 K022900 Filmski producent
30 K023000 Snimatelj slike
31 K023100 Filmski reditelj
32 K023200 Novinar
33 K023300 Snimatelj i dizajner zvuka
34 K023400 Montažer slike i tona/Filmski montažer
35 K023500 Filmski arhivski pomoćnik
36 K023600 Fotograf
37 K023700 Korektor za automatsku obradu filmske građe
38 K023800 Koordinator digitalnih procesa
39 K023900 Saradnik digitalnih procesa
40 K024000 Operater u procesu digitalizacije

K03

MUZEJSKA DELATNOST

01 Kustos
K030101 Kustos
K030102 Viši kustos
K030103 Muzejski savetnik
02 Konzervator/restaurator
K030201 Konzervator/restaurator
K030202 Viši konzervator/restaurator
K030203 Konzervator/restaurator savetnik
03 Koordinator za međumuzejsku i međunarodnu saradnju
K030301 Konzervator/restaurator
K030302 Viši konzervator/restaurator
K030303 Konzervator/restaurator savetnik
04 Koordinator muzejske izdavačke delatnosti
K030401 Koordinator muzejske izdavačke delatnosti
K030402 Viši koordinator muzejske izdavačke delatnosti
K030403 Savetnik koordinator muzejske izdavačke delatnosti
05 Organizator muzejskih aktivnosti
K030501 Organizator muzejskih aktivnosti
K030502 Viši organizator muzejskih aktivnosti
K030503 Savetnik organizator muzejskih aktivnosti
06 Dokumentarista
K030601 Muzejski dokumentarista
K030602 Muzejski viši dokumentarista
K030603 Muzejski dokumentarista savetnik
07 Muzejski pedagog
K030701 Muzejski pedagog
K030702 Viši muzejski pedagog
K030703 Muzejski pedagog savetnik
08 Muzejski edukator
K030801 Muzejski edukator
K030802 Viši muzejski edukator
K030803 Muzejski edukator savetnik
09 Stručni saradnik za terenska istraživanja
K030901 Stručni saradnik za terenska istraživanja
K030902 Viši stručni saradnik za terenska istraživanja
K030903 Savetnik za terenska istraživanja
10 K031000 Saradnik za prostorno očuvanje muzejskog kompleksa
11 K031100 Likovni urednik
12 Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa
K031201 Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa
K031202 Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa
K031203 Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa
13 K031300 Snimatelj slike
14 Diplomirani bibliotekar
K031401 Diplomirani bibliotekar
K031402 Viši diplomirani bibliotekar
K031403 Diplomirani bibliotekar savetnik
15 K031500 Saradnik za izložbeni i grafički dizajn
16 K031600 Organizator turističke i uslužne delatnosti
17 Aranžer – dekorater
K031701 Aranžer – dekorater
K031702 Viši aranžer – dekorater
K031703 Glavni aranžer – dekorater
K031704 Samostalni glavni aranžer – dekorater
18 Tehničar u muzejskoj delatnosti
K031801 Tehničar u muzejskoj delatnosti
K031802 Viši tehničar u muzejskoj delatnosti
K031803 Samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti
K031804 Viši samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti
19 Preparator
K031901 Preparator
K031902 Viši preparator
K031903 Samostalni preparator
K031904 Viši samostalni preparator
20 Vodič
K032001 Vodič
K032002 Viši vodič
K032003 Samostalni vodič
K032004 Samostalni viši vodič
21 Fotograf
K032101 Fotograf
K032102 Viši fotograf
K032103 Samostalni fotograf
K032104 Samostalni viši fotograf
22 Knjižničar
K032201 Knjižničar
K032202 Samostalni knjižničar
K032203 Viši knjižničar
K032204 Samostalni viši knjižničar
23 Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
K032301 Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
K032302 Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
K032303 Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa savetnik
24 K032400 Koordinator digitalnih procesa
25 K032500 Saradnik digitalnih procesa
26 K032600 Operater u procesu digitalizacije

K04

DELATNOST ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA

01 Konzervator
K040101 Konzervator
K040102 Viši konzervator
K040103 Konzervator savetnik
02 Konzervator – istraživač
K040201 Konzervator
K040202 Viši konzervator
K040203 Konzervator savetnik
03 Konzervator – restaurator
K040301 Konzervator restaurator
K040302 Viši konzervator restaurator
K040303 Konzervator restaurator savetnik
04 Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
K040401 Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
K040402 Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
K040403 Savetnik istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
05 Dokumentarista
K040501 Dokumentarista
K040502 Viši dokumentarista
K040503 Dokumentarista savetnik
06 K040600 Dokumentarista pomoćnik
07 K040700 Saradnik za izložbeni i grafički dizajn
08 Diplomirani bibliotekar
K040801 Diplomirani bibliotekar
K040802 Viši diplomirani bibliotekar
K040803 Diplomirani bibliotekar savetnik
09 Inženjer konzervator
K040901 Konzervator – inženjer
K040902 Viši konzervator – inženjer
10 Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa
K041001 Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa
K041002 Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa
K041003 Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa
11 Stručni saradnik za terenska istraživanja
K041101 Stručni saradnik za terenska istraživanja
K041102 Viši stručni saradnik za terenska istraživanja
K041103 Savetnik za terenska istraživanja
12 Koordinator za međunarodnu saradnju
K041201 Koordinator za međunarodnu saradnju
K041202 Viši koordinator za međunarodnu saradnju
K041203 Savetnik koordinator za međunarodnu saradnju
13 Konzervator – tehničar
K041301 Konzervator tehničar
K041302 Viši konzervator tehničar
14 Konzervator – restaurator tehničar
K041401 Konzervator – restaurator tehničar
K041402 Viši konzervator – restaurator tehničar
15 Snimatelj slike
K041501 Snimatelj slike
K041502 Viši snimatelj slike
K041503 Savetnik snimatelj slike
16 Fotograf
K041601 Fotograf
K041602 Viši fotograf
17 Knjižničar
K041701 Knjižničar
K041702 Samostalni knjižničar
K041703 Viši knjižničar
K041704 Samostalni viši knjižničar
18 K041800 Koordinator digitalnih procesa
19 K041900 Saradnik digitalnih procesa
20 K042000 Operater u procesu digitalizacije

K05

BIBLIOTEČKO-INFORMACIONA DELATNOST

01 Arheograf
K050101 Diplomirani arheograf
K050102 Viši diplomirani arheograf
K050103 Diplomirani arheograf savetnik
02 Bibliograf
K050201 Diplomirani bibliograf
K050202 Viši diplomirani bibliograf
K050203 Diplomirani bibliograf savetnik
03 Diplomirani bibliotekar
K050301 Diplomirani bibliotekar
K050302 Viši diplomirani bibliotekar
K050303 Diplomirani bibliotekar savetnik
04 Bibliotečki instruktor
K050401 Bibliotečki instruktor – diplomirani bibliotekar
K050402 Bibliotečki instruktor – viši diplomirani bibliotekar
K050403 Bibliotečki instruktor – diplomirani bibliotekar savetnik
05 Bibliotečki informator
K050501 Diplomirani informator
K050502 Viši diplomirani informator
K050503 Diplomirani informator savetnik
06 Dokumentarista
K050601 Diplomirani dokumentarista
K050602 Viši diplomirani dokumentarista
K050603 Diplomirani dokumentarista savetnik
07 Diplomirani konzervator
K050701 Diplomirani konzervator
K050702 Viši diplomirani konzervator
K050703 Diplomirani konzervator savetnik
08 Lektor
K050801 Lektor – diplomirani bibliotekar
K050802 Lektor – viši diplomirani bibliotekar
K050803 Lektor – diplomirani bibliotekar savetnik
09 Urednik izdavačke delatnosti
K050901 Urednik izdavačke delatnosti – diplomirani bibliotekar
K050902 Urednik izdavačke delatnosti – viši diplomirani bibliotekar
K050903 Urednik izdavačke delatnosti – diplomirani bibliotekar savetnik
10 Urednik kulturnih programa
K051001 Urednik kulturnih programa – diplomirani bibliotekar
K051002 Urednik kulturnih programa – viši diplomirani bibliotekar
K051003 Urednik kulturnih programa – diplomirani bibliotekar savetnik
11 Bibliotekar
K051101 Bibliotekar
K051102 Viši bibliotekar
K051103 Bibliotekar savetnik
12 Viši knjižničar
K051201 Viši knjižničar
K051202 Samostalni viši knjižničar
13 Viši tehničar – konzervator
K051301 Viši tehničar – konzervator
K051302 Samostalni viši tehničar – konzervator
14 Knjižničar
K051401 Knjižničar
K051402 Samostalni knjižničar
15 Tehničar – konzervator
K051501 Tehničar konzervator
K051502 Samostalni tehničar konzervator
16 Knjigovezac
K051601 Knjigovezac
K051602 Knjigovezac specijalista
17 K051700 Pomoćni radnik manipulant bibliotečke građe
18 K051800 Pomoćni radnik na konzervaciji
19 K051900 Koordinator digitalnih procesa
20 K052000 Saradnik za digitalne procese
21 K052100 Operater za digitalne procese

K06

SCENSKO STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA I INTERPRETACIJA

01 Reditelj
K060101 Reditelj drame
K060102 Reditelj opere
K060103 Reditelj umetničke igre
K060104 Filmski i televizijski reditelj
K060105 Reditelj animiranog filma
02 Reditelj asistent
K060201 Reditelj drame – asistent
K060202 Reditelj opere – asistent
K060203 Reditelj umetničke igre – asistent
K060204 Filmski i televizijski reditelj – asistent
K060205 Reditelj animiranog filma – asistent
03 Dirigent
K060301 Glavni dirigent/Šef dirigent
K060302 Dirigent
K060303 Dirigent šef hora
04 K060400 Asistent dirigenta/Šef hora
05 Scenograf
K060501 Scenograf
K060502 Scenograf lutkar
06 K060600 Scenograf asistent
07 Kostimograf
K060701 Kostimograf
K060702 Kostimograf – kreator lutaka
08 K060800 Kostimograf asistent
09 K060900 Direktor filma
10 K061000 Dramaturg/Scenarista
11 K061100 Koreograf
12 K061200 Koreograf asistent
13 Kompozitor
K061301 Kompozitor
K061302 Kompozitor – aranžer muzičkog dela
14 K061400 Etnomuzikolog/Etnokorelolog
15 K061500 Muzikolog
16 K061600 Etnolog – antropolog
17 K061700 Kustos u ustanovi kulture
18 Sekretar orkestra/hora/ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre)/glumačkog ansambla
K061801 Sekretar orkestra
K061802 Sekretar hora
K061803 Sekretar ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre)
K061804 Sekretar glumačkog ansambla
19 Slikar/Vajar
K061901 Glavni slikar/vajar
K061902 Slikar/vajar
20 K062000 Sufler opere
21 K062100 Sufler drame
22 Pedagog
K062201 Pedagog baleta/savremene/narodne igre
K062202 Asistent pedagoga baleta/savremene/ narodne igre
K062203 Vokalni pedagog
23 K062300 Repetitor
24 Korepetitor
K062401 Korepetitor opere
K062402 Korepetitor baleta, savremene i narodne igre
25 K062500 Koordinator korepetitora
26 Glumac
K062601 Glumac – prvak drame
K062602 Glumac I
K062603 Glumac II
K062604 Glumac III
K062605 Glumac – član ansambla
27 Pevač
K062701 Pevač – prvak
K062702 Pevač – solista I
K062703 Pevač – solista II
K062704 Pevač – solista III
K062705 Horski pevač
K062706 Pevač
28 Igrač baleta
K062801 Prvak baleta
K062802 Solista I baleta
K062803 Solista II baleta
K062804 Solista III baleta
K062805 Član ansambla baleta
29 Igrač narodne igre
K062901 Prvak narodne igre
K062902 Solista I narodne igre
K062903 Solista II narodne igre
K062904 Solista III narodne igre
K062905 Član ansambla narodne igre
30 Igrač savremene igre
K063001 Prvak savremene igre
K063002 Solista I savremene igre
K063003 Solista II savremene igre
K063004 Solista III savremene igre
K063005 Član ansambla savremene igre
31 Koncert – majstor
K063101 Koncert – majstor
K063102 Koncert – majstor – vođa Narodnog orkestra
32 Muzičar
K063201 Orkestarski muzičar 1
K063202 Orkestarski muzičar 2
K063203 Orkestarski muzičar 3
K063204 Muzičar
33 K063300 Vođa statista
34 K063400 Producent u umetnosti i medijima
35 K063500 Muzički producent/dizajner tona
36 K063600 Montažer filma
37 K063700 Binski majstor
38 Majstor za izradu dekorske opreme predstava
K063801 Glavni majstor za izradu dekorske opreme predstava
K063802 Majstor za izradu dekorske opreme predstava
39 Majstor za izradu kostimske opreme predstava
K063901 Glavni majstor za izradu kostimske opreme predstava
K063902 Majstor za izradu kostimske opreme predstava
40 Grafički urednik
K064001 Grafički urednik
K064002 Grafički dizajner
41 Dekorater
K064101 Majstor pozornice
K064102 Glavni dekorater
K064103 Glavni dekorater – transporter
K064104 Dekorater
K064105 Dekorater – transporter
42 Službenik obezbeđenja gledališta i scene
K064201 Glavni kontrolor obezbeđenja gledalište i scene
K064202 Kontrolor obezbeđenja gledalište i scene
K064203 Službenik obezbeđenja gledalište i scene
43 K064300 Inženjer audio i video tehnike
44 K064400 Producent audio – video izdanja
45 Inspicijent
K064501 Inspicijent drame
K064502 Inspicijent opere i baleta
46 K064600 Instruktor kondicionih vežbi
47 K064700 Kolorist
48 K064800 Konzervator odeće
49 Koordinator – organizator opreme/izvođenja predstava
K064901 Koordinator – organizator opreme/izvođenja predstava
K064902 Organizator opreme/izvođenja predstava
50 K065000 Dizajner pozorišnih i filmskih lutaka
51 K065100 Dizajner svetla
52 Majstor svetla/tona
K065201 Majstor svetla/tona
K065202 Glavni rasvetljivač/glavni tonac
K065203 Tehničar svetla/tona
53 Mikser svetla/tona/videa
K065301 Mikser svetla
K065302 Mikser tona
K065303 Mikser videa
54 Masker/Vlasuljar
K065401 Kreator scenske maske
K065402 Glavni masker/Glavni vlasuljar
K065403 Masker/Vlasuljar
55 Modelar
K065501 Modelar kostima
K065502 Modelar obuće
K065503 Modista
56 Monter scenske mehanike
K065601 Glavni monter scenske mehanike
K065602 Monter scenske mehanike
57 K065700 Nadzornik scenske mehanike
58 K065800 Nototekar
59 Rekvizitar
K065901 Glavni rekvizitar
K065902 Rekvizitar
K065903 Rekvizitar – oružar pirotehničar
60 K066000 Tehničar za izradu dekora
61 K066100 Tehničar za tonsku i video podršku igračkih proba
62 K066200 Fizioterapeut igrača
63 Garderober
K066301 Glavni garderober
K066302 Garderober
64 Istraživač dokumenata i arhive
K066401 Glavni istraživač dokumenata i arhive
K066402 Istraživač dokumenata i arhive
65 K066500 Koordinator za kinematografiju
66 Saradnik za kinematografiju
K066601 Saradnik za kinematografiju – međunarodnu saradnju, plasman i promociju
K066602 Saradnik za kinematografiju – umetničku dokumentaciju i izdavačku delatnost
67 K066700 Saradnik za izdavačku delatnost
68 K066800 Savetnik za EU programe i fondove
69 K066900 Savetnik za pružanje usluga inostranim proizvođačima
70 K067000 Savetnik za edukaciju
71 Istraživač kulturnog razvitka
K067101 Koordinator za istraživanja kulturnog razvitka
K067102 Organizator istraživanja kulturnog razvitka
K067103 Istraživač kulturnog razvitka
72 Istraživač – dokumentalista
K067201 Koordinator dokumentalista
K067202 Dokumentalista
73 Urednik za umetničku-istraživačku dokumentaciju i izdavačku delatnost
K067301 Glavni urednik
K067302 Urednik
74 K067400 Operater biskopa
75 K067500 Saradnik za unapređivanje delatnosti ustanove kulture
76 Organizator programa
K067601 Koordinator organizacije programa
K067602 Organizator projekata/programa
77 K067700 Razvodnik
78 K067800 Organizator kulturnih aktivnosti
79 K067900 Urednik programa
80 K068000 Programski selektor u muzičkoj ustanovi
81 K068100 Koordinator za društveno odgovorne poslove
82 K068200 Majstor umetničkog tkanja – tkalja
83 Snimatelj
K068301 Direktor fotografije
K068302 Snimatelj
84 Animator
K068401 Animator
K068402 Asistent animatora
85 K068500 Tehničar – galerista za vizuelni program u ustanovi kulture/polivalentnom centru
86 Galerista
K068601 Vodič
K068602 Samostalni vodič
K068603 Viši vodič
87 K068700 Koordinator digitalnih procesa
88 K068800 Saradnik digitalnih procesa
89 K068900 Operater digitalnih procesa

K

RADNA MESTA U INFORMISANJU

K07

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 K070100 Direktor ustanove
02 K070200 Zamenik direktora

K08

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01 K080100 Odgovorni urednik
02 K080200 Korektor
03 K080300 Sekretar ustanove
04 K080400 Koordinator dopisne službe
05 K080500 Administrativni radnik
06 K080600 Urednik rubrike
07 K080700 Urednik novinar
08 K080800 Novinar
09 K080900 Novinar reporter
10 K081000 Fotoreporter
11 K081100 Dopisnik

B

ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

B01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 B010100 Direktor
02 B010200 Pomoćnik direktora

B02

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01 B020100 Savetnik direktora
02 B020200 Načelnik odeljenja
03 B020300 Registrator
04 B020400 Službenik za kontrolu podataka o plaćenim doprinosima
05 B020500 Analitičar
06 B020600 Službenik za izveštavanje
07 B020700 Administrator sistema
08 B020800 Programer
09 B020900 Operater informatičke podrške
10 B021000 Službenik za podršku aplikacijama
11 B021100 Službenik za administriranje mreže
12 B021200 Službenik za analizu kvaliteta

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

B03

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 Direktor
B030101 Direktor Fonda PIO
B030102 Direktor Pokrajinskog Fonda
B030103 Direktor sektora u Direkciji Fonda
B030104 Direktor Filijale za grad Beograd
B030105 Direktor sektora u Pokrajinskom Fondu
B030106 Direktor Filijale preko 70.000 osiguranika
B030107 Direktor Službe u Direkciji Fonda
B030108 Direktor Službe Filijale za grad Beograd
B030109 Direktor Filijale do 70.000 osiguranika
02 Zamenik direktora
B030201 Zamenik direktora Fonda PIO
B030202 Zamenik direktora Pokrajinskog Fonda
B030203 Zamenik direktora Sektora u Direkciji Fonda
B030204 Zamenik direktora Filijale za grad Beograd
B030205 Zamenik direktora Filijale
03 Pomoćnik direktora
B030301 Pomoćnik direktora Fonda PIO
B030302 Pomoćnik direktora Pokrajinskog fonda
B030303 Pomoćnik direktora Sektora u Direkciji Fonda
B030304 Pomoćnik direktora Filijale za grad Beograd
B030305 Pomoćnik direktora službe u Direkciji Fonda
B030306 Pomoćnik direktora Filijale
04 Šef Kabineta
B030401 Šef Kabineta u Direkciji Fonda
B030402 Šef Kabineta Pokrajinskog Fonda

B04

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01 Savetnik direktora
B040101 Savetnik direktora u Direkciji Fonda
B040102 Savetnik direktora u Pokrajinskom Fondu
B040103 Savetnik direktora u Filijali za grad Beograd
02 Načelnik odeljenja
B040201 Načelnik odeljenja u Direkcijama Fonda
B040202 Načelnik odeljenja u Filijali za grad Beograd
B040203 Načelnik odeljenja u Filijalama Fonda
03 Pomoćnik načelnika odeljenja
B040301 Pomoćnik Načelnika Odeljenja u Direkcijama Fonda
B040302 Pomoćnik Načelnika Odeljenja u Filijali Fonda za grad Beograd
B040303 Pomoćnik Načelnika Filijale Fonda
04 Šef odseka
B040401 Šef odseka u Direkcijama Fonda
B040402 Šef odseka u Filijali Fonda za grad Beograd
B040403 Šef odseka u Filijalama Fonda
05 Viši organizator procesa
B040501 Viši organizator procesa u Direkcijama Fonda
B040502 Viši organizator procesa u Filijalama Fonda
06 B040600 Samostalni organizator procesa
07 Organizator procesa – saradnik
B040701 Organizator procesa – saradnik u Direkciji Fonda
B040702 Organizator procesa – saradnik u Filijalama Fonda
08 Organizator procesa – referent
B040801 Organizator procesa – referent u Direkcijama Fonda
B040802 Organizator procesa – referent u Filijalama Fonda
09 B040900 Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u prvom stepenu
10 B041000 Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primenu međunarodnih ugovora u prvom stepenu
11 B041100 Saradnik za prava iz penzijskog i invalidsko osiguranja
12 B041200 Saradnik za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primenu međunarodnih ugovora
13 B041300 Službenik za prethodnu kontrolu prvostepenih rešenja
14 B041400 Službenik za prethodnu kontrolu prvostepenih rešenja i primenu međunarodnih ugovora
15 B041500 Koordinator za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
16 B041600 Službenik za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu
17 B041700 Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu
18 B041800 Službenik za vođenje matične evidencije u prvom stepenu
19 B041900 Saradnik za matičnu evidenciju u prvom stepenu
20 B042000 Saradnik za matičnu evidenciju u drugom stepenu
21 B042100 Službenik za vođenje matične evidencije u drugom stepenu
22 B042200 Kontrolor matične evidencije u drugom stepenu
23 B042300 Kontrolor matične evidencije u prvom stepenu
24 B042400 Evidentičar u matičnoj evidenciji u prvom stepenu
25 B042500 Evidentičar u matičnoj evidenciji u drugom stepenu
26 B042600 Službenik za internu kontrolu procesa rada i instruktažu
27 B042700 Analitičar podataka
28 B042800 Koordinator za obradu dokumentacije
29 B042900 Referent za digitalnu obradu dokumentacije
30 B043000 Referent za administrativno-tehničke poslove u ostvarivanju prava
31 B043100 Službenik za unapređenje i razvoj sistema penzijskog i invalidskog osiguranja
32 B043200 Koordinator za isplatu prava
33 B043300 Kontrolor korišćenja prava iz penzijskog osiguranja
34 B043400 Saradnik za isplatu prava
35 B043500 Saradnik za pripremu isplate prava
36 B043600 Referent za isplatu prava
37 B043700 Referent za pripremu isplate prava
38 B043800 Koordinator za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa
39 B043900 Kontrolor za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa
40 B044000 Referent za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa
41 B044100 Doktor medicine za trijažu predmeta
42 B044200 Doktor medicine specijalista – veštak u prvostepenom postupku
43 B044300 Doktor medicine specijalista – veštak u drugostepenom postupku
44 B044400 Doktor medicine specijalista – veštak kontrolor
45 B044500 Službenik za poslove veštačenja
46 B044600 Administrator za poslove veštačenja
47 B044700 Saradnik za pripremu dokumentacije za veštačenje
48 B044800 Medicinska sestra/tehničar
49 B044900 Viši radiološki tehničar
50 B045000 Klinički psiholog
51 B045100 Stručni saradnik u laboratoriji
52 B045200 Službenik za podršku korisnicima

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

B05

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 Direktor
B050101 Direktor RFZO
B050102 Direktor Pokrajinskog Fonda
B050103 Direktor Sektora u Direkciji
B050104 Direktor Filijale za grad Beograd
B050105 Direktor Filijale preko 200.000 osiguranika
B050106 Direktor Filijale do 200.000 osiguranika
02 Zamenik direktora
B050201 Zamenik direktora RFZO
B050202 Zamenik direktora Pokrajinskog Fonda
B050203 Zamenik direktora Sektora u Direkciji
B050204 Zamenik direktora Filijale za grad Beograd
03 B050300 Izvršni direktor
04 B050400 Sekretar
05 B050500 Šef kabineta
06 Pomoćnik direktora
B050601 Pomoćnik direktora Pokrajinskog fonda
B050602 Pomoćnik direktora Sektora
B050603 Pomoćnik direktora Filijale

B06

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01 Savetnik direktora
B060101 Savetnik direktora u Direkciji Fonda
B060102 Savetnik direktora u Pokrajinskom Fondu
B060103 Savetnik direktora u Filijali preko 200.000 osiguranika
B060104 Savetnik direktora u Filijali do 200.000 osiguranika
02 Načelnik odeljenja
B060201 Načelnik odeljenja u Direkciji Fonda
B060202 Načelnik odeljenja u Pokrajinskom Fondu
B060203 Načelnik odeljenja u Filijali
03 Pomoćnik načelnika odeljenja
B060301 Pomoćnik Načelnika Odeljenja u Direkciji
B060302 Pomoćnik Načelnika Odeljenja u Pokrajinskom Fondu
B060303 Pomoćnik Načelnika Odeljenja u Filijali
04 Šef odseka
B060401 Šef odseka u Direkciji Fonda
B060402 Šef odseka u Pokrajinskom Fondu
B060403 Šef odseka/ispostave u Filijali
05 Rukovodilac grupe
B060501 Rukovodilac grupe u Direkciji Fonda
B060502 Rukovodilac grupe u Pokrajinskom Fondu
B060503 Rukovodilac grupe u Filijali
06 Samostalni organizator procesa
B060601 Samostalni organizator procesa Republičkog Fonda
B060602 Samostalni organizator procesa u Pokrajinskom Fondu
B060603 Samostalni organizator procesa u Filijali
07 Organizator procesa
B060701 Organizator procesa u Direkciji Republičkog Fonda
B060702 Organizator procesa u Pokrajinskom Fondu
B060703 Organizator procesa u Filijali
08 B060800 Savetnik za saradnju sa osiguranicima, udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom
09 B060900 Savetnik za zdravstveno osiguranje
10 B061000 Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u drugom stepenu
11 B061100 Savetnik za poslove sprovođenja međunarodnih sporazuma
12 B061200 Savetnik za poslove korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu
13 B061300 Savetnik za ujednačavanje rada lekarskih komisija
14 B061400 Farmakoekonom
15 B061500 Savetnik za obradu zahteva
16 B061600 Savetnik za formiranje baze podataka osiguranih lica
17 B061700 Nadzornik osiguranja
18 B061800 Zaštitnik prava osiguranih lica
19 B061900 Savetnik za ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama
20 B062000 Savetnik za finansiranje zdravstvene zaštite
21 B062100 Analitičar zdravstvene zaštite
22 B062200 Savetnik za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja
23 B062300 Savetnik za ino osiguranje
24 B062400 Savetnik za plan i analizu
25 B062500 Doktor medicine specijalista u prvostepenoj lk
26 B062600 Doktor medicine specijalista u drugostepenoj lk
27 B062700 Savetnik za ostvarivanje prava lica sa invaliditetom
28 B062800 Kontrolor zdravstvenog osiguranja
29 B062900 Saradnik za kontrolu
30 B063000 Saradnik za izveštavanje
31 B063100 Administrator za obračun troškova
32 B063200 Administrator za kontrolu računa u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite u inostranstvu
33 B063300 Administrator za kontrolu i likvidaciju šteta
34 B063400 Administrator zdravstvenog osiguranja
35 B063500 Administrator za poslove lekarskih komisija
36 B063600 Administrator za ugovaranje zdravstvene zaštite

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

B07

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 Direktor
B070101 Direktor NSZ
B070102 Direktor Pokrajinske službe
B070103 Direktor Sektora u Direkciji
B070104 Direktor Filijale za grad Beograd
B070105 Direktor Filijale preko 30.000 korisnika usluga
B070106 Direktor Filijale do 30.000 korisnika
02 Zamenik direktora
B070201 Zamenik Direktora NSZ
B070202 Zamenik direktora Pokrajinske službe
B070203 Zamenik direktora sektora u Direkciji
B070204 Zamenik direktora Filijale za grad Beograd
B070205 Zamenik direktora Filijale preko 30.000 korisnika usluga
B070206 Zamenik direktora Filijale do 30.000 korisnika
03 B070300 Pomoćnik direktora
04 B070400 Sekretar
05 B070500 Šef kabineta

B08

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01 Načelnik odeljenja
B080101 Načelnik odeljenja Direkcije
B080102 Načelnik odeljenja Filijale za grad Beograd
B080103 Načelnik odeljenja Filijale preko 30.000 korisnika usluga
B080104 Načelnik odeljenja Filijale do 30.000 korisnika usluga
02 Šef odseka
B080201 Šef odseka Direkcije
B080202 Šef odseka Filijale za grad Beograd
B080203 Šef odseka Filijale preko 30.000 korisnika usluga
B080204 Šef odseka Filijale do 30.000 korisnika usluga
03 Rukovodilac grupe
B080301 Rukovodilac grupe Direkcije
B080302 Rukovodilac grupe Filijale za grad Beograd
B080303 Rukovodilac grupe Filijale preko 30.000 korisnika usluga
B080304 Rukovodilac grupe Filijale do 30.000 korisnika usluga
04 B080400 Rukovodilac službe u Filijali
05 B080500 Službenik za metodologiju posredovanja u zapošljavanju
06 B080600 Savetnik za zapošljavanje
07 B080700 Službenik za metodologiju planiranja karijere i karijernog informisanja
08 B080800 Savetnik za planiranje karijere
09 B080900 Savetnik za karijerno informisanje
10 B081000 Službenik za metodologiju obrazovanja odraslih
11 B081100 Organizator obrazovanja odraslih
12 B081200 Službenik za metodologiju programa u zapošljavanju
13 B081300 Organizator programa zapošljavanja
14 B081400 Službenik za metodologiju programa profesionalne rehabilitacije
15 B081500 Službenik za metodologiju profesionalne rehabilitacije
16 B081600 Službenik za metodologiju posredovanja u zapošljavanju osoba sa invaliditetom
17 B081700 Savetnik za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
18 B081800 Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u prvom stepenu
19 B081900 Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u drugom stepenu
20 B082000 Savetnik za primenu međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju
21 B082100 Organizator mera rešavanja viškova zaposlenih
22 B082200 Analitičar tržišta rada
23 B082300 Analitičar mera aktivne politike zapošljavanja
24 B082400 Evidentičar
25 B082500 Administrator osiguranja
26 B082600 Administrator za mere aktivne politike zapošljavanja

P

RADNA MESTA U PROSVETI

P01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U PROSVETI

01 Direktor ustanove
P010101 Direktor ustanove
P010102 Direktor ustanove u posebnim uslovima
P010103 Direktor zavoda
P010104 Direktor ustanove standarda
02 Zamenik direktora
P010201 Zamenik direktora u ustanovi standarda
P010202 Zamenik direktora zavoda
03 Pomoćnik direktora
P010301 Pomoćnik direktora u ustanovi standarda
P010302 Pomoćnik direktora u zavodu
04 P010400 Sekretar zavoda
05 Rukovodilac centra
P010501 Rukovodilac centra u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
P010502 Rukovodilac centra u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
06 Upravnik doma
P010601 Upravnik doma
P010602 Upravnik doma za smeštaj i ishranu
07 Upravnik univerzitetske biblioteke
P010701 Upravnik centralne matične univerzitetske biblioteke
P010702 Upravnik univerzitetske biblioteke
08 Zamenik upravnika univerzitetske biblioteke
P010801 Zamenik upravnika centralne matične univerzitetske biblioteke
P010802 Zamenik upravnika univerzitetske biblioteke
09 Pomoćnik upravnika univerzitetske biblioteke
P010901 Pomoćnik upravnika centralne matične univerzitetske biblioteke
P010902 Pomoćnik upravnika univerzitetske biblioteke

P02

RADNA MESTA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

01 P020100 Vaspitač
02 Defektolog – vaspitač
P020201 Defektolog – vaspitač
P020202 Defektolog – vaspitač u razvojnoj grupi
03 P020300 Medicinska sestra – vaspitač
04 Nastavnik razredne nastave
P020401 Nastavnik razredne nastave
P020402 Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda
P020403 Nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda
P020404 Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda
P020405 Nastavnik razredne nastave u posebnim uslovima
P020406 Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda u posebnim uslovima
P020407 Nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda u posebnim uslovima
P020408 Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda u posebnim uslovima
05 Nastavnik u produženom boravku
P020501 Nastavnik u produženom boravku
P020502 Nastavnik u produženom boravku u posebnim uslovima
06 Nastavnik u celodnevnoj nastavi
P020601 Nastavnik u celodnevnoj nastavi
P020602 Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenjskim starešinstvom
P020603 Nastavnik u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima
P020604 Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenskim starešinstvom u posebnim uslovima
07 Defektolog – nastavnik
P020701 Defektolog – nastavnik
P020702 Defektolog – nastavnik u posebnim uslovima
P020703 Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda u posebnim uslovima
P020704 Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda u posebnim uslovima
P020705 Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda u posebnim uslovima
P020706 Defektolog – nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima
P020707 Defektolog – nastavnik u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima
P020708 Defektolog – nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima
P020709 Defektolog nastavnik u produženom boravku u posebnim uslovima
08 Nastavnik predmetne nastave
P020801 Nastavnik predmetne nastave
P020802 Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom
P020803 Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima
P020804 Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima
09 Nastavnik predmetne dvojezične nastave
P020901 Nastavnik predmetne dvojezične nastave
P020902 Nastavnik predmetne dvojezične nastave sa odeljenjskim starešinstvom
P020903 Nastavnik stranog jezika koji učestvuje u dvojezičnoj nastavi/koordinator dvojezične nastave
P020904 Nastavnik stranog jezika koji učestvuje u dvojezičnoj nastavi/koordinator dvojezične nastave sa odeljenjskim starešinstvom
10 Nastavnik praktične nastave
P021001 Nastavnik praktične nastave
P021002 Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom
P021003 Nastavnik praktične nastave u posebnim uslovima
P021004 Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima
11 Organizator praktične nastave i vežbi
P021101 Organizator praktične nastave i vežbi
P021102 Organizator praktične nastave i vežbi u posebnim uslovima
12 Pomoćni nastavnik
P021201 Pomoćni nastavnik
P021202 Pomoćni nastavnik u posebnim uslovima
13 Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi
P021301 Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi
P021302 Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinstvom
14 Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi
P021401 Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi
P021402 Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi sa odeljenjskim starešinstvom
15 P021500 Korepetitor
16 P021600 Štimer muzičkih instrumenata
17 Stručni saradnik – pedagog
P021701 Stručni saradnik pedagog
P021702 Stručni saradnik pedagog u posebnim uslovima
18 P021800 Stručni saradnik – pedagog za likovno/muzičko/fizičko vaspitanje
19 Stručni saradnik – psiholog
P021901 Stručni saradnik psiholog
P021902 Stručni saradnik psiholog u posebnim uslovima
20 Stručni saradnik – defektolog/specijalni edukator i rehabilitator
P022001 Stručni saradnik defektolog/specijalni edukator i rehabilitator
P022002 Stručni saradnik defektolog/specijalni edukator i rehabilitator sa odeljenskim starešinstvom
P022003 Stručni saradnik defektolog/specijalni edukator i rehabilitator u posebnim uslovima
P022004 Stručni saradnik defektolog/specijalni edukator i rehabilitator u posebnim uslovima sa odeljenskim starešinstvom
21 Stručni saradnik – logoped
P022101 Stručni saradnik logoped
P022102 Stručni saradnik logoped u posebnim uslovima
22 Stručni saradnik – bibliotekar/nototekar/medijatekar
P022201 Stručni saradnik – bibliotekar/nototekar/medijatekar
P022202 Stručni saradnik – bibliotekar/nototekar/medijatekar u posebnim uslovima
23 Stručni saradnik/Saradnik – socijalni radnik
P022301 Stručni saradnik/Saradnik – socijalni radnik
P022302 Stručni saradnik – socijalni radnik u posebnim uslovima
24 Stručni saradnik – andragog
P022401 Stručni saradnik – andragog
P022402 Stručni saradnik – andragog u posebnim uslovima
25 Sekretar ustanove
P022501 Sekretar ustanove
P022502 Sekretar ustanove u posebnim uslovima
26 Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama
P022601 Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama
P022602 Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama u posebnim uslovima
27 P022700 Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite
28 Saradnik za ishranu – nutricionista
P022801 Saradnik za ishranu nutricionista
P022802 Saradnik za ishranu nutricionista u posebnim uslovima
29 Saradnik – Medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu/Medicinska sestra
P022901 Saradnik – Medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu
P022902 Medicinska sestra u posebnim uslovima
30 Medicinski tehničar negovatelj/Medicinski tehničar
P023001 Medicinski tehničar negovatelj
P023002 Medicinski tehničar u posebnim uslovima
31 P023100 Pedagoški asistent
32 P023200 Andragoški asistent
33 P023300 Koordinator za obrazovanje odraslih

P03

RADNA MESTA U OBLASTI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

01 Vaspitač u domu učenika
P030101 Vaspitač u domu učenika
P030102 Vaspitač u domu učenika u posebnim uslovima
02 Defektolog – vaspitač u domu učenika
P030201 Defektolog – vaspitač
P030202 Defektolog – vaspitač u posebnim uslovima
03 P030300 Urednik kulturno obrazovnog i zabavnog programa
04 P030400 Urednik programa u ustanovi kulture studentskog standarda
05 P030500 Urednik arhiva
06 Stručni saradnik pedagog u ustanovi učeničkog standarda
P030601 Stručni saradnik pedagog
P030602 Stručni saradnik pedagog u posebnim uslovima rada
07 Stručni saradnik psiholog u ustanovi učeničkog standarda
P030701 Stručni saradnik psiholog
P030702 Stručni saradnik psiholog u posebnim uslovima
08 P030800 Stručni saradnik bibliotekar u ustanovi učeničkog i studentskog standarda
09 P030900 Sekretar ustanove učeničkog i studentskog standarda
10 P031000 Animator sportskih i rekreativnih aktivnosti
11 Koordinator vaspitne službe
P031101 Koordinator vaspitne službe
P031102 Koordinator vaspitne službe u posebnim uslovima
12 P031200 Saradnik za međunarodnu razmenu studenata
13 P031300 Organizator programa popune kapaciteta
14 P031400 Organizator programa u ustanovi kulture studentskog standarda
15 P031500 Realizator programa u ustanovi kulture studentskog standarda
16 P031600 Koordinator kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti
17 P031700 Majstor svetla i tona
18 P031800 Kinooperater
19 P031900 Scenski majstor
20 P032000 Saradnik snimatelj
21 P032100 Lekar u ustanovi učeničkog standarda
22 P032200 Medicinski tehničar negovatelj
23 P032300 Saradnik za ishranu
24 P032400 Saradnik za sprovođenje standarda kvaliteta smeštaja i ishrane
25 P032500 Referent za smeštaj i ishranu

P04

RADNA MESTA U VISOKOM OBRAZOVANJU

01 Nastavnik na akademskim studijama – Redovni profesor
P040101 Redovni profesor
P040102 Redovni profesor u polju umetnosti
P040103 Redovni profesor kliničkih predmeta
02 Nastavnik na akademskim studijama – Vanredni profesor
P040201 Vanredni profesor
P040202 Vanredni profesor u polju umetnosti
P040203 Vanredni profesor kliničkih predmeta
03 Nastavnik na akademskim studijama – Docent
P040301 Docent
P040302 Docent u polju umetnosti
P040303 Docent kliničkih predmeta
04 Nastavnik na strukovnim studijama – Profesor strukovnih studija
P040401 Profesor strukovnih studija
P040402 Profesor strukovnih studija u polju umetnosti
05 Nastavnik na strukovnim studijama – Viši predavač
P040501 Viši predavač
P040502 Viši predavač u polju umetnosti
06 Nastavnik na strukovnim studijama – Predavač
P040601 Predavač
P040602 Predavač u polju umetnosti
07 Nastavnik u visokom obrazovanju
P040701 Nastavnik stranog jezika
P040702 Nastavnik veština
08 Asistent
P040801 Asistent
P040802 Asistent u polju umetnosti
P040803 Asistent kliničkih predmeta
09 Asistent sa doktoratom
P040901 Asistent sa doktoratom
P040902 Asistent sa doktoratom u polju umetnosti
P040903 Asistent kliničkih predmeta sa doktoratom
10 Saradnik u nastavi
P041001 Saradnik u nastavi
P041002 Saradnik u nastavi u polju umetnosti
11 Lektor stranog jezika
P041101 Viši lektor
P041102 Lektor
12 Stručni saradnik u stručnoumetničkoj oblasti
P041201 Samostalni umetnički saradnik/Samostalni stručni saradnik
P041202 Viši umetnički saradnik/Viši stručni saradnik
P041203 Umetnički saradnik/Stručni saradnik
13 P041300 Saradnik u visokom obrazovanju
14 Naučni savetnik/saradnik
P041401 Naučni savetnik
P041402 Viši naučni saradnik
P041403 Naučni saradnik
15 Istraživač
P041501 Istraživač saradnik
P041502 Istraživač pripravnik
16 P041600 Generalni sekretar univerziteta
17 P041700 Menadžer univerziteta
18 Sekretar visokoškolske ustanove
P041801 Sekretar fakulteta
P041802 Sekretar visoke škole ili akademije strukovnih studija
19 Šef kabineta
P041901 Šef kabineta rektora
P041902 Šef kabineta dekana
20 Samostalni stručnotehnički saradnik
P042001 Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja
P042002 Samostalni stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju
P042003 Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
P042004 Samostalni stručnotehnički saradnik – za rad u biblioteci
P042005 Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti
21 Viši stručnotehnički saradnik
P042101 Viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja
P042102 Viši stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju
P042103 Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
P042104 Viši stručnotehnički saradnik za rad u biblioteci
P042105 Viši stručnotehnički saradnik za rad za ostale delatnosti
22 Stručnotehnički saradnik
P042201 Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja
P042202 Stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju
P042203 Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
P042204 Stručnotehnički saradnik za rad u polju umetnosti
P042205 Stručnotehnički saradnik za rad u biblioteci
P042206 Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti
23 Sekretar univerzitetske biblioteke
P042301 Sekretar centralne matične univerzitetske biblioteke
P042302 Sekretar univerzitetske biblioteke
24 Diplomirani bibliotekar
P042401 Diplomirani bibliotekar
P042402 Viši diplomirani bibliotekar
P042403 Diplomirani bibliotekar savetnik
P042404 Bibliotekar savetnik sa doktoratom
25 Bibliotečki instruktor
P042501 Bibliotečki instruktor – diplomirani bibliotekar
P042502 Bibliotečki instruktor – viši diplomirani bibliotekar
P042503 Bibliotečki instruktor – diplomirani bibliotekar savetnik
26 Bibliotečki informator
P042601 Bibliotečki informator – diplomirani bibliotekar
P042602 Viši bibliotečki informator
P042603 Diplomirani bibliotečki informator savetnik
27 Bibliograf
P042701 Diplomirani bibliotekar – bibliograf
P042702 Viši diplomirani bibliograf
P042703 Diplomirani bibliograf savetnik
28 Bibliotekar
P042801 Bibliotekar
P042802 Viši bibliotekar
P042803 Bibliotekar savetnik
29 Knjižničar
P042901 Knjižničar
P042902 Samostalni knjižničar
30 P043000 Koordinator digitalnih procesa u biblioteci visokoškolske ustanove
31 P043100 Saradnik u procesu digitalizacije u biblioteci visokoškolske ustanove
32 P043200 Operater u procesu digitalizacije
33 Urednik za naučnoistraživačku dokumentaciju i izdavačku delatnost
P043301 Glavni urednik
P043302 Urednik

P05

RADNA MESTA U ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE PRAĆENJEM I RAZVOJEM SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U DOUNIVERZITETSKOM OBRAZOVANJU

01 P050100 Savetnik za razvoj programa i udžbenika
02 P050200 Savetnik za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
03 P050300 Savetnik za razvoj kvalifikacija
04 P050400 Analitičar za razvoj kvalifikacija
05 P050500 Savetnik za stručno usavršavanje i napredovanje
06 P050600 Savetnik za pripravništvo, mentorstvo i rukovođenje
07 P050700 Savetnik za dodatnu podršku dece i učenika u obrazovanju i vaspitanju
08 P050800 Savetnik za razvoj i primenu obrazovnih standarda
09 P050900 Savetnik za razvoj i primenu standarda kvaliteta ustanova
10 P051000 Organizator obuka i nacionalnih ispitivanja
11 P051100 Savetnik za razvoj ispitnih programa i pripremu ispitnih instrumenata
12 P051200 Savetnik za kontrolu kvaliteta ispitnog materijala
13 P051300 Savetnik za obrazovne istraživačko-analitičke poslove i statistiku
14 P051400 Savetnik za vrednovanje programa ogleda i ustanova
15 P051500 Saradnik za pripremu, izradu i distribuciju poverljivog ispitnog materijala
16 P051600 Operater za unos podataka
17 P051700 Saradnik za kontrolu, pripremu i zaštitu poverljivih podataka
18 P051800 Saradnik za dizajn i pripremu poverljivog ispitnog materijala

R

RADNA MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

R01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 Direktor
R010101 Direktor Zavoda
R010102 Direktor CSR, CPSU, CZŽTLJ preko 400.000 stanovnika
R010103 Direktor CSR, CPSU, od 100.000 do 400.000 stanovnika i USZ preko 500 korisnika
R010104 Direktor CSR, CPSU, od 30.000 do 100.000 stanovnika i USZ od 200 do 500 korisnika
R010105 Direktor CSR, CPSU, do 30.000 stanovnika i USZ do 200 korisnika
02 Pomoćnik direktora
R010201 Pomoćnik direktora zavoda
R010202 Pomoćnik direktora ustanove
03 Rukovodilac odeljenja centra za socijalni rad i domskog odeljenja pri centru za socijalni rad
R010301 Rukovodilac Odeljenja CSR od 100.000 do 400.000 stanovnika
R010302 Rukovodilac Odeljenja CSR od 30.000 do 100.000 stanovnika i Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri CSR do 200 korisnika
R010303 Rukovodilac Odeljenja CSR do 30.000 stanovnika
04 Rukovodilac zasebnog objekta domskog smeštaja i prihvatilišta pri centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima
R010401 Rukovodilac Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri USZ preko 500 korisnika
R010402 Rukovodilac Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri USZ od 200 do 500 korisnika
R010403 Rukovodilac prihvatilišta pri CZŽTLJ i Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri USZ do 200 korisnika
05 Rukovodilac pružaoca usluge u zajednici
R010501 Rukovodilac organizacije u zajednici
R010502 Rukovodilac organizacione jedinice u zajednici
R010503 Rukovodilac službe u zajednici

R02

RADNA MESTA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01 R020100 Stručni radnik na poslovima socijalnog rada
02 R020200 Voditelj slučaja u centru za socijalni rad
03 R020300 Supervizor u centru za socijalni rad
04 R020400 Supervizor u centru za porodični smeštaj i usvojenje
05 R020500 Stručni radnik za upravno-pravne poslove
06 R020600 Stručni radnik na poslovima planiranja, razvoja i izveštavanja
07 R020700 Savetnik za hraniteljstvo
08 R020800 Realizator edukativnih programa u centru za porodični smeštaj i usvojenje
09 R020900 Realizator edukativnih programa za stručne radnike u centru za porodični smeštaj i usvojenje
10 R021000 Stručni radnik na savetodavno-terapijskim i socijalno-edukativnim poslovima
11 R021100 Radnik na osnovnim stručnim poslovima u centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima
12 Stručni radnik na uslugama u zajednici
R021201 Stručni radnik na uslugama u zajednici
R021202 Vaspitač i stručni radnik na uslugama u zajednici u posebnim uslovima
13 R021300 Stručni radnik na uslugama smeštaja
14 R021400 Socijalni radnik
15 R021500 Defektolog
16 R021600 Logoped
17 R021700 Psiholog
18 R021800 Pedagog
19 R021900 Andragog
20 R022000 Pravnik – sekretar
21 Vaspitač – stručni radnik
R022101 Vaspitač – stručni radnik
R022102 Vaspitač – stručni radnik u posebnim uslovima
22 R022200 Doktor medicine
23 R022300 Doktor medicine specijalista
24 R022400 Doktor stomatologije

R03

RADNA MESTA STRUČNIH SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01 R030100 Nutricionista
02 Vaspitač stručni saradnik
R030201 Vaspitač stručni saradnik
R030202 Vaspitač stručni saradnik u posebnim uslovima
03 R030300 Radni terapeut
04 R030400 Viši fizioterapeut
05 R030500 Viši medicinski tehničar
06 Stručni saradnik na uslugama u zajednici
R030601 Stručni saradnik na uslugama u zajednici
R030602 Stručni saradnik na uslugama u zajednici u posebnim uslovima

R04

RADNA MESTA SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01 Negovatelj
R040101 Negovatelj
R040102 Negovatelj u posebnim uslovima
02 R040200 Radni instruktor
03 R040300 Saradnik na uslugama u lokalnoj zajednici
04 R040400 Saradnik u centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima
05 R040500 Medicinska sestra/tehničar
06 R040600 Medicinska sestra – vaspitač
07 R040700 Zubni tehničar
08 R040800 Fizioterapeutski tehničar
09 R040900 Pomoćni radnik na uslugama u lokalnoj zajednici

R05

RADNA MESTA U ZAVODIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01 R050100 Savetnik za profesionalnu obuku
02 R050200 Savetnik za socijalnu zaštitu
03 R050300 Samostalni savetnik za istraživačke poslove
04 R050400 Savetnik za poslove informisanja, promocije i podrške

S

RADNA MESTA U OBLASTI SPORTA

S01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 Direktor ustanove
S010101 Direktor ustanove u oblasti istraživanja, razvoja i medicine sporta
S010102 Direktor ustanove u oblasti kontrole i sprečavanja dopinga u sportu
S010103 Direktor ustanove fizičke kulture
02 Pomoćnik direktora ustanove
S010201 Pomoćnik direktora ustanove u oblasti istraživanja, razvoja i medicine sporta
S010202 Pomoćnik direktora ustanove u oblasti kontrole i sprečavanja dopinga u sportu
S010203 Pomoćnik direktora ustanove fizičke kulture
03 S010300 Direktor sportskog hotela – kampa
04 S010400 Rukovodilac sektora za sport u ustanovama fizičke kulture
05 S010500 Upravnik sportskog objekta

S02

RADNA MESTA U OBLASTI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I MEDICINE SPORTA

01 S020100 Savetnik direktora
02 S020200 Specijalista za stručni i razvojno-istraživački rad u sportu
03 S020300 Specijalista za analitiku u sportu
04 S020400 Specijalista za fizičko vaspitanje i rekreaciju
05 S020500 Specijalista za indok
06 S020600 Analitičar za sport
07 S020700 Analitičar za fizičko vaspitanje i rekreaciju
08 S020800 Analitičar za indok
09 S020900 Saradnik za fizičko vaspitanje i rekreaciju
10 S021000 Saradnik za analitiku u sportu
11 S021100 Saradnik za indok
12 S021200 Doktor medicine
13 S021300 Doktor medicine – specijalista
14 S021400 Diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar
15 S021500 Psiholog
16 S021600 Viša medicinska sestra – tehničar
17 S021700 Medicinska sestra/tehničar
18 S021800 Viši sanitarni tehničar – laborant
19 S021900 Laboratorijski tehničar
20 S022000 Viši fizioterapeut
21 S022100 Doktor stomatologije

S03

RADNA MESTA U OBLASTI KONTROLE I SPREČAVANJA DOPINGA U SPORTU

01 C030100 Koordinator doping kontrole i edukacije
02 C030200 Koordinator nacionalne registrovane test grupe i tue procesa
03 C030300 Analitičar međunarodnog adams sistema i antidoping baze podataka

S04

RADNA MESTA U USTANOVAMA FIZIČKE KULTURE

01 S040100 Organizator aktivnosti u fizičkoj kulturi i sportu
02 S040200 Saradnik za fizičku kulturu i sport
03 S040300 Instruktor – rekreator
04 S040400 Saradnik za kontrolu i analizu bazenske vode
05 S040500 Spasilac

T

RADNA MESTA U TURIZMU

T01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 Direktor turističke organizacije
T010101 Direktor Turističke organizacije Beograda, preko 2.000.000 noćenja
T010102 Direktor Regionalne turističke organizacije, lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije/ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja
T010103 Direktor lokalne turističke organizacije turističkog mesta II kategorije/ili mesta sa ostvarenih od 100.000-150.000 noćenja
T010104 Direktor lokalne turističke organizacije turističkog mesta III ili IV kategorije/ili mesta sa ostvarenih ispod 100.000 noćenja
02 Zamenik direktora Turističke organizacije
T010201 Zamenik direktora Turističke organizacije Beograda preko 2.000.000 noćenja
T010202 Zamenik direktora Regionalne turističke organizacije, direktora lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja
03 Pomoćnik direktora Turističke organizacije
T010301 Pomoćnik direktora Turističke organizacije Beograda preko 2.000.000 noćenja
T010302 Pomoćnik direktora Regionalne turističke organizacije, lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije/ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja
T010303 Pomoćnik direktora lokalne turističke organizacije turističkog mesta II kategorije/ili mesta sa ostvarenih od ostvarenih od 100.000-150.000 noćenja
T010304 Pomoćnik direktora lokalne turističke organizacije turističkog mesta III ili IV kategorije/ili mesta sa ostvarenih ispod 100.000 noćenja
04 Rukovodioc sektora u turističkoj organizaciji
T010401 Rukovodilac Sektora Turističke organizacije Beograda preko 2.000.000 noćenja
T010402 Rukovodilac Sektora Regionalne turističke organizacije, lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije/ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja

T02

RADNA MESTA U OSNOVNOJ OBLASTI TURIZMA

01 T020100 Analitičar za razvoj i unapređenje turističkog proizvoda
02 T020200 Analitičar za promociju turističke ponude
03 T020300 Organizator za razvoj i promociju turističkih proizvoda
04 T020400 Koordinator u turističko-informativnom centru
05 T020500 Informator u turističko-informativnom centru
06 T020600 Koordinator za projekte u turizmu i međunarodnu saradnju
07 T020700 Realizator aktivnosti na projektima u turizmu
08 T020800 Turistički vodič/turistički animator

D

RADNA MESTA U AKREDITACIONOM TELU SRBIJE

D01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 D010100 Direktor
02 D010200 Zamenik direktora
03 D010300 Pomoćnik direktora

D02

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01 D020100 Rukovodilac odeljenja
02 D020200 Viši organizator predmeta akreditacije
03 D020300 Vodeći organizator predmeta akreditacije
04 D020400 Organizator predmeta akreditacije
05 D020500 Administrator predmeta akreditacije
06 D020600 Saradnik za administrativno-tehničke poslove akreditacije

I

RADNA MESTA U INSTITUTU ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 I010100 Direktor
02 I010200 Rukovodilac sektora

I02

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOST

01 I020100 Rukovodilac odeljenja
02 I020200 Savetnik za tehničko-metodološka pitanja standardizacije
03 I020300 Organizator za poslove standardizacije
04 I020400 Samostalni organizator za poslove standardizacije
05 I020500 Viši organizator za poslove standardizacije
06 I020600 Koordinator sertifikacije
07 I020700 Administrator sertifikacije
08 I020800 Saradnik za grafičku obradu i dizajn teksta

V

RADNA MESTA U PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

V01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 V010100 Direktor
02 V010200 Zamenik direktora
03 V010300 Sekretar
04 V010400 Rukovodilac sektora

V02

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01 V020100 Rukovodilac odeljenja
02 V020200 Stalni predavač
03 V020300 Službenik za obuku
04 V020400 Administrator obuka
05 V020500 Istraživač za unapređenje obrazovanja
06 V020600 Saradnik za unapređenje obrazovanja
07 V020700 Saradnik za učenje na daljinu

F

RADNA MESTA U FONDU SOLIDARNOSTI

F01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 F010100 Direktor
02 F010200 Zamenik direktora
03 F010300 Sekretar

F02

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01 F020100 Rukovodilac odeljenja
02 F020200 Rukovodilac odseka
03 F020300 Službenik za obradu zahteva
04 F020400 Administrator zahteva

M

RADNA MESTA U INFORMATIVNOM CENTRU ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU

M01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

M010100 Direktor

M02

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01 M020100 Inženjer za operativne poslove
02 M020200 Samostalni inženjer sistema menadžmenta
03 M020300 Vodeći inženjer sistema menadžmenta
04 M020400 Samostalni inženjer za implementaciju menadžment sistema
05 M020500 Organizator obuka

Ž

RADNA MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA KOJE SU INDIREKTNI I DIREKTNI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA IZ OBLASTI ZAŠTITE PRIRODE

Ž01

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01 Ž010100 Direktor
02 Ž010200 Pomoćnik direktora

Ž02

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01 Ž020100 Stručnjak za zaštitu prirode
02 Ž020200 Stručni saradnik za zaštitu prirode
03 Ž020300 Stručni saradnik na poslovima zbrinjavanja divljih životinja
04 Ž020400 Saradnik na prepariranju i zbrinjavanju životinja
05 Ž020500 Evidentičar centralnog registra zaštićenih prirodnih dobara
06 Ž020600 Biološki tehničar
07 Ž020700 Hemijski tehničar

O01

OSTALO

01 Ostala izabrana, imenovana i postavljena lica čija radna mesta nisu položaji/zvanja
O010101 Izabrana, imenovana i postavljena lica u organima državne uprave i drugim državnim organima i organizacijama koje je osnovala Republika
O010102 Izabrana, imenovana i postavljena lica u organima Autonomne pokrajine i organizacijama koje je osnovala Autonomna pokrajina
O010103 Izabrana, imenovana i postavljena lica u organima jedinica lokalne samouprave i organizacijama koje je osnovala jedinica lokalne samouprave
02 O010200 Ostala radna mesta kod korisnika javnih sredstava