Uredba o Šifarniku radnih mesta (2016)

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 – ispravka), Vlada je donela Uredbu o Šifarniku radnih mesta (“Sl. glasnik RS”, br. 12/16), koja je u primeni od 1.03.2016. godine, i koju prenosimo u nastavku:

 

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 – ispravka),

Vlada donosi

UREDBU
O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Član 2.

Šifre radnih mesta na kojima rade zaposleni kod korisnika javnih sredstava utvrđene su u Šifarniku (Prilog), koji je odštampan uz ovu uredbu i koji čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. marta 2016. godine.

 

PRILOG

OZNAKA GRUPE/
PODGRUPE/RADNOG MESTA
ŠIFRA

ŠIFARNIK

A

 

RADNA MESTA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE*

    *Podaci se unose za sva radna mesta svrstana u odgovarajuće zvanje, odnosno položaj.

A01

 

ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

01 A010100 Viši savetnik
02 A010200 Samostalni savetnik
03 A010300 Savetnik
04 A010400 Mlađi savetnik
05 A010500 Saradnik
06 A010600 Mlađi saradnik
07 A010700 Referent
08 A010800 Mlađi referent

A02

 

POSEBNA ZVANJA PORESKIH SLUŽBENIKA

01 A020100 Glavni poreski savetnik
02 A020200 Samostalni poreski inspektor
03 A020300 Viši poreski inspektor I
04 A020400 Viši poreski inspektor II
05 A020500 Poreski inspektor I
06 A020600 Poreski inspektor II
07 A020700 Poreski inspektor
08 A020800 Mlađi poreski inspektor
09 A020900 Viši poreznik – stručni saradnik
10 A021000 Poreznik – stručni saradnik
11 A021100 Mlađi poreznik – stručni saradnik
12 A021200 Viši poreski kontrolor
13 A021300 Poreski kontrolor
14 A021400 Mlađi poreski kontrolor
15 A021500 Samostalni poreski savetnik
16 A021600 Viši poreski savetnik
17 A021700 Poreski savetnik I
18 A021800 Poreski savetnik
19 A021900 Mlađi poreski savetnik
20 A022000 Viši poreski saradnik
21 A022100 Poreski saradnik
22 A022200 Mlađi poreski saradnik
23 A022300 Viši poreski referent
24 A022400 Poreski referent
25 A022500 Mlađi poreski referent

A03

 

POSEBNA ZVANJA CARINSKIH SLUŽBENIKA

01 A030100 Viši carinski savetnik
02 A030200 Viši carinski inspektor
03 A030300 Samostalni carinski savetnik
04 A030400 Samostalni carinski inspektor
05 A030500 Carinski savetnik
06 A030600 Carinski inspektor
07 A030700 Mlađi carinski savetnik
08 A030800 Mlađi carinski inspektor
09 A030900 Carinski saradnik
10 A031000 Carinski pregledač
11 A031100 Mlađi carinski saradnik
12 A031200 Mlađi carinski pregledač
13 A031300 Carinski referent
14 A031400 Carinski nadzornik
15 A031500 Mlađi carinski referent
16 A031600 Mlađi carinski nadzornik

A04

 

POSEBNA ZVANJA KATASTARSKIH SLUŽBENIKA

01 A040100 Viši katastarski savetnik
02 A040200 Samostalni katastarski savetnik
03 A040300 Katastarski savetnik
04 A040400 Mlađi katastarski savetnik
05 A040500 Viši katastarski saradnik
06 A040600 Katastarski saradnik
07 A040700 Mlađi katastarski saradnik
08 A040800 Viši katastarski referent
09 A040900 Katastarski referent
10 A041000 Mlađi katastarski referent

A05

 

DIPLOMATSKO-KONZULARNA ZVANJA

01 A050100 Ambasador
02 A050200 Ministar savetnik
03 A050300 Prvi savetnik
04 A050400 Savetnik
05 A050500 Prvi sekretar
06 A050600 Drugi sekretar
07 A050700 Treći sekretar
08 A050800 Ataše

A06

 

POSEBNA ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

01 A060100 Upravnik
02 A060200 Stariji zapovednik
03 A060300 Zapovednik
04 A060400 Mlađi zapovednik
05 A060500 Nadzornik
06 A060600 Mlađi nadzornik
07 A060700 Stariji komandir
08 A060800 Komandir
09 A060900 Viši savetnik u upravi/zavodu
10 A061000 Samostalni savetnik u upravi/zavodu
11 A061100 Savetnik u upravi/zavodu
12 A061200 Mlađi savetnik u upravi/zavodu
13 A061300 Saradnik u upravi/zavodu
14 A061400 Mlađi saradnik u upravi/zavodu
15 A061500 Referent u upravi/zavodu
16 A061600 Mlađi referent u upravi/zavodu

A07

 

POSEBNA ZVANJA SLUŽBENIKA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA

01 A070100 Sudski savetnik
02 A070200 Viši sudijski saradnik
03 A070300 Sudijski saradnik
04 A070400 Tužilački savetnik
05 A070500 Viši tužilački saradnik
06 A070600 Tužilački saradnik

A08

 

POSEBNA ZVANJA SLUŽBENIKA U DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

01 A080100 Ovlašćeni državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji
02 A080200 Državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji
03 A080300 Specijalni savetnik u Fiskalnom savetu
04 A080400 Ovlašćeno lice Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti, za nadzor

A09

 

ZVANJA SLUŽBENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE

01 A090100 Samostalni stručni saradnik
02 A090200 Viši stručni saradnik
03 A090300 Stručni saradnik
04 A090400 Viši saradnik
05 A090500 Saradnik
06 A090600 Viši referent
07 A090700 Referent

A10

 

ZVANJA SLUŽBENIKA U ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

01 A100100 Samostalni stručni saradnik
02 A100200 Viši stručni saradnik
03 A100300 Stručni saradnik
04 A100400 Viši saradnik
05 A100500 Saradnik
06 A100600 Viši referent
07 A100700 Referent

A11

 

POLOŽAJI U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

01 A110100 Direktor posebne organizacije
02 A110200 Zamenik direktora posebne organizacije
03 A110300 Pomoćnik direktora posebne organizacije
04 A110400 Direktor organa uprave u sastavu ministarstva
05 A110500 Zamenik direktora organa uprave u sastavu ministarstva
06 A110600 Pomoćnik direktora organa uprave u sastavu ministarstva
07   Direktor službe Vlade
  A110701 Direktor službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade
  A110702 Direktor službe Vlade koji je odgovoran generalnom sekretaru Vlade
08   Zamenik direktora službe Vlade
  A110801 Zamenik direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade
  A110802 Zamenik direktora službe Vlade koji je odgovoran generalnom sekretaru Vlade
09   Pomoćnik direktora službe Vlade
  A110901 Pomoćnik direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade
  A110902 Pomoćnik direktora službe Vlade koji je odgovoran generalnom sekretaru Vlade
10 A111000 Zamenik generalnog sekretara Vlade
11 A111100 Pomoćnik generalnog sekretara Vlade
12 A111200 Pomoćnik ministra
13 A111300 Sekretar ministarstva

A12

 

POLOŽAJI U PRAVOSUDNIM ORGANIMA

01 A120100 Sekretar Republičkog javnog tužilaštva
02 A120200 Sekretar odeljenja u Republičkom javnom tužilaštvu
03 A120300 Sekretar Tužilaštva za organizovani kriminal
04 A120400 Sekretar Vrhovnog kasacionog suda
05 A120500 Upravitelj suda u Vrhovnom kasacionom sudu
06 A120600 Interni revizor Vrhovnog kasacionog suda
07 A120700 Rukovodilac službe predsednika Vrhovnog kasacionog suda
08 A120800 Sekretar odeljenja Vrhovnog kasacionog suda
09 A120900 Normativni poslovi i priprema opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda
10 A121000 Rukovodilac odseka za informacione tehnologije Vrhovnog kasacionog suda
11 A121100 Sekretar administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva
12 A121200 Pomoćnik sekretara administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva
13 A121300 Sekretar administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca
14 A121400 Pomoćnik sekretara administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca
15 A121500 Šef kabineta predsednika Državnog veća tužilaca
16 A121600 Državni pravobranilac
17 A121700 Zamenik državnog pravobranioca
18 A111800 Zamenik državnog pravobranioca – zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

A13

 

POLOŽAJI U DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

01 A130100 Pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine
02 A130200 Šef kabineta predsednika Narodne skupštine
03 A130300 Sekretar Ustavnog suda
04 A130400 Zamenik sekretara Ustavnog suda
05 A130500 Rukovodilac službe Ustavnog suda
06 A130600 Savetnik Ustavnog suda
07 A130700 Generalni sekretar Službe Zaštitnika građana
08 A130800 Pomoćnik generalnog sekretara Zaštitnika građana
09 A130900 Šef kabineta Zaštitnika građana
10 A131000 Pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije
11 A131100 Šef kancelarije direktora Agencije za borbu protiv korupcije
12 A131200 Šef kancelarije Odbora Agencije za borbu protiv korupcije
13 A131300 Šef kabineta Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti
14 A131400 Generalni sekretar Službe Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti
15 A131500 Pomoćnik generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti
16 A131600 Pomoćnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
17 A131700 Šef kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
18 A131800 Sekretar Fiskalnog saveta
19 A131900 Vrhovni specijalni savetnik u Fiskalnom savetu
20 A132000 Sekretar službe Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

G

 

RADNA MESTA ZA STRUČNE, ADMINISTRATIVNE I TEHNIČKE POSLOVE

G01

 

PRAVNI, KADROVSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

01 G010100 Koordinator pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova
02 G010200 Pravni analitičar
03 G010300 Pravnik
04 G010400 Saradnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove
05 G010500 Pravni saradnik
06 G010600 Administrativni referent
07 G010700 Administrativni pomoćnik
08 G010800 Poslovni sekretar
09 G010900 Zapisničar
10 G011000 Tehnički sekretar

G02

 

FINANSIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

01 G020100 Koordinator finansijskih i računovodstvenih poslova
02 G020200 Koordinator finansijskih poslova na međunarodnim projektima
03 G020300 Finansijsko-računovodstveni analitičar
04 G020400 Saradnik za finansijsko-računovodstvenu analitiku
05 G020500 Finansijsko-administrativni saradnik
06 G020600 Finansijsko-računovodstveni saradnik
07 G020700 Računovodstveni saradnik
08 G020800 Finansijsko-računovodstveni referent
09 G020900 Računovodstveni referent

G03

 

KOMERCIJALNI POSLOVI

01 G030100 Koordinator komercijalnih poslova
02 G030200 Komercijalista
03 G030300 Saradnik za komercijalne poslove
04 G030400 Referent za komercijalne poslove
05 G030500 Prodavac
06 G030600 Ekonom
07 G030700 Magacioner

G04

 

POSLOVI INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

01 G040100 Koordinator telekomunikacionih sistema
02 G040200 Koordinator poslova informacionih sistema i tehnologija
03 G040300 Projektant informacionih sistema i programa
04 G040400 Projektant informatičke infrastrukture
05 G040500 Programer
06 G040600 Sistem integrator
07 G040700 Sistem inženjer informacionih sistema i tehnologija
08 G040800 Saradnik za primenu IT standarda
09 G040900 Inženjer IT bezbednosti
10 G041000 IT revizor
11 G041100 IT forenzičar
12 G041200 Administrator za telekomunikacije
13 G041300 Sistem administrator informacionih sistema i tehnologija
14 G041400 Sistem administrator baze podataka
15 G041500 Sistem administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija
16 G041600 Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
17 G041700 Administrator obuke korisnicima informacionih sistema i tehnologija
18 G041800 Programer – koder

G05

 

POSLOVI INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANJA, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE

01 G050100 Inženjer investicionog održavanja
02 G050200 Inženjer održavanja uređaja i opreme/konstruktor alata i proizvoda
03 G050300 Inženjer tehničkog održavanja
04 G050400 Organizator tehničkog i investiocionog održavanja
05 G050500 Tehničar za organizaciju investicionog i tehničkog održavanja/proizvodnje
06 G050600 Tehničar investicionog i tehničkog održavanja
07 G050700 Tehničar za održavanje uređaja tehničkih sistema i instalacija
08 G050800 Domar/majstor održavanja
09 G050900 Saradnik za zaštitu životne sredine
10 G051000 Saradnik za sanitarnu kontrolu
11 G051100 Referent za sanitarnu kontrolu/zaštitu životne sredine
12 G051200 Koordinator za poslove bezbednosti, odbrane i vanrednih situacija
13 G051300 Koordinator za zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu
14 G051400 Saradnik za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti/zdravlje na radu
15 G051500 Referent za zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu/Vatrogasac
16 G051600 Službenik obezbeđenja sa oružjem/Stražar
17 G051700 Službenik obezbeđenja bez oružja/Čuvar
18 G051800 Portir

G06

 

POSLOVI TRANSPORTA I LOGISTIKE

01 G060100 Koordinator transporta i logistike
02 G060200 Kurir/ekspeditor pošte
03 G060300 Vozač vozila B kategorije
04 G060400 Vozač službenog vozila pod pratnjom
05 G060500 Vozač vozila C kategorije
06 G060600 Vozač vozila D kategorije
07 G060700 Dispečer
08 G060800 Rukovalac građevinske mehanizacije
09 G060900 Rukovalac poljoprivredne mehanizacije
10 G061000 Rukovalac plovnog objekta
11 G061100 Pomoćnik rukovaoca plovnog objekta
12 G061200 Rukovalac teretnog plovnog objekta
13 G061300 Pomoćnik rukovaoca teretnog plovnog objekta
14 G061400 Pilot
15 G061500 Kopilot
16 G061600 Upravljač teretnog aviona
17 G061700 Vazduhoplovni dispečer
18 G061800 Organizator letačke operative
19 G061900 Pilot za bezbednost
20 G062000 Pilot instruktor

G07

 

POSLOVI USLUŽNIH DELATNOSTI

01 G070100 Koordinator u ugostiteljstvu
02 G070200 Saradnik u ugostiteljstvu/organizator smeštaja i ishrane
03 G070300 Referent u ugostiteljstvu
04 G070400 Upravnik restorana
05 G070500 Nutricionista
06 G070600 Kuvar specijalista
07 G070700 Glavni kuvar/šef kuvar
08 G070800 Kuvar/poslastičar
09 G070900 Pomoćni kuvar
10 G071000 Pekar
11 G071100 Mesar
12 G071200 Konobar
13 G071300 Kafe kuvarica/servirka
14 G071400 Kasir
15 G071500 Recepcioner

G08

 

OSTALI STRUČNI POSLOVI

01 G080100 Rukovodilac interne revizije
02 G080200 Ovlašćeni interni revizor
03 G080300 Koordinator za međunarodnu saradnju/projektni koordinator
04 G080400 Saradnik za međunarodnu saradnju/projektni asistent
05 G080500 Analitičar/istraživač
06 G080600 Asistent u istraživanjima
07 G080700 Saradnik za statistiku
08 G080800 Saradnik za upravljanje kvalitetom
09 G080900 Kustos van osnovne delatnosti
10 G081000 Menadžer za odnose sa javnošću/marketing
11 G081100 Saradnik za odnose sa javnošću/marketing
12 G081200 Saradnik grafičke obrade teksta
13 G081300 Koordinator protokola
14 G081400 Saradnik u protokolu
15 G081500 Prevodilac
16 G081600 Lektor
17 G081700 Bibliotekar
18 G081800 Viši fizioterapeut
19 G081900 Fizioterapeut
20 G082000 Inženjer hortikulture
21 G082100 Inženjer proizvodnje
22 G082200 Dizajner
23 G082300 Saradnik za izdavaštvo
24 G082400 Saradnik za fizičko vaspitanje i rekreaciju

G09

 

OSTALI POSLOVI PODRŠKE

01 G090100 Internet operater
02 G090200 Operater tehnike
03 G090300 Tehničar štampe
04 G090400 Fotograf
05 G090500 Telefonista
06 G090600 Knjižničar
07 G090700 Knjigovezac
08 G090800 Korektor
09 G090900 Daktilograf
10 G091000 Stenograf
11 G091100 Krojač
12 G091200 Tehničar za pranje i hemijsko čišćenje
13 G091300 Radnik održavanja odeće
14 G091400 Radnik za održavanje higijene – spremačica
15 G091500 Radnik za održavanje higijene – čistačica
16 G091600 Frizer
17 G091700 Tehničar za hortikulturu i voćarstvo
18 G091800 Tehnički pomoćni radnik
19 G091900 Pomoćni radnik

Z

 

RADNA MESTA U ZDRAVSTVU

Z01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U ZDRAVSTVU

01   Direktor zdravstvene ustanove
  Z010101 Direktor doma zdravlja
  Z010102 Direktor apoteke
  Z010103 Direktor opšte bolnice
  Z010104 Direktor specijalne bolnice
  Z010105 Direktor zdravstvenog centra
  Z010106 Direktor klinike
  Z010107 Direktor kliničkog centra
  Z010108 Direktor kliničko-bolničkog centra
  Z010109 Direktor instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
  Z010110 Direktor instituta na više nivoa zdravstvene zaštite
  Z010111 Direktor zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite
  Z010112 Direktor zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite
02   Pomoćnik direktora zdravstvene ustanove
  Z010201 Pomoćnik direktora doma zdravlja
  Z010202 Pomoćnik direktora apoteke
  Z010203 Pomoćnik direktora opšte bolnice
  Z010204 Pomoćnik direktora specijalne bolnice
  Z010205 Pomoćnik direktora zdravstvenog centra
  Z010206 Pomoćnik direktora klinike
  Z010207 Pomoćnik direktora kliničkog centra
  Z010208 Pomoćnik direktor kliničko-bolničkog centra
  Z010209 Pomoćnik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
  Z010210 Pomoćnik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite
  Z010211 Pomoćnik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite
  Z010212 Pomoćnik direktora zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite
03   Glavna sestra zdravstvene ustanove
  Z010301 Glavna sestra doma zdravlja
  Z010302 Glavna sestra opšte bolnice
  Z010303 Glavna sestra specijalne bolnice
  Z010304 Glavna sestra zdravstvenog centra
  Z010305 Glavna sestra klinike
  Z010306 Glavna sestra kliničkog centra
  Z010307 Glavna sestra kliničko-bolničkog centra
  Z010308 Glavna sestra instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
  Z010309 Glavna sestra instituta na više nivoa zdravstvene zaštite
  Z010310 Glavna sestra zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite
  Z010311 Glavna sestra zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite

Z02

 

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

01   Doktor medicine specijalista
  Z020101 Doktor medicine specijalista u hitnoj medicinskoj pomoći
  Z020102 Doktor medicine specijalista u vanbolničkom porodilištu
  Z020103 Doktor medicine specijalista u stacionaru
  Z020104 Doktor medicine specijalista u hemodijalizi
  Z020105 Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti
  Z020106 Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici
  Z020107 Doktor medicine specijalista u laboratorijskoj dijagnostici
  Z020108 Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu
  Z020109 Doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle
  Z020110 Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene
  Z020111 Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju
02   Doktor medicine
  Z020201 Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći
  Z020202 Doktor medicine izabrani lekar
  Z020203 Doktor medicine u zavodu
03   Doktor stomatologije specijalista
  Z020301 Doktor stomatologije specijalista izabrani lekar
  Z020302 Doktor stomatologije specijalista
04 Z020400 Doktor stomatologije
05 Z020500 Farmaceut specijalista
06 Z020600 Farmaceut specijalista medicinske biohemije
07 Z020700 Farmaceut
08 Z020800 Farmaceut – medicinski biohemičar
09   Viša medicinska sestra/tehničar
  Z020901 Viša medicinska sestra-tehničar u ambulanti
  Z020902 Viša medicinska sestra-tehničar-dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći
  Z020903 Viša medicinska sestra-tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći
  Z020904 Viša medicinska sestra-tehničar u polivalentnoj patronaži
  Z020905 Viša medicinska sestra-tehničar u kućnom lečenju i nezi
  Z020906 Viša medicinska sestra-tehničar u stacionaru
  Z020907 Viša medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi
  Z020908 Viša medicinska sestra-tehničar/babica u vanbolničkom porodilištu
  Z020909 Viša medicinska sestra-tehničar u savetovalištu i preventivnom centru
  Z020910 Viša medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju
10 Z021000 Viši fizioterapeut
11 Z021100 Viši zubni tehničar
12 Z021200 Viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inžinjer
13 Z021300 Viši radiološki tehničar
14 Z021400 Viši nutricionista-dijetetičar
15 Z021500 Viši laboratorijski tehničar
16 Z021600 Citoskriner
17 Z021700 Viši radni terapeut
18 Z021800 Viši farmaceutski tehničar
19   Medicinska sestra/tehničar
  Z021901 Medicinska sestra-tehničar u ambulanti
  Z021902 Medicinska sestra-tehničar-dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći
  Z021903 Medicinska sestra-tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći
  Z021904 Medicinska sestra-tehničar u kućnom lečenju i nezi
  Z021905 Medicinska sestra-tehničar u stacionaru
  Z021906 Medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi
  Z021907 Ginekološko-akušerska sestra/babica u vanbolničkom porodilištu
  Z021908 Medicinska sestra u javnom zdravlju
20 Z022000 Fizioterapeutski tehničar
21 Z022100 Zubni tehničar
22 Z022200 Sanitarni/Sanitarno-ekološki tehničar
23 Z022300 Laboratorijski tehničar
24 Z022400 Stomatološka sestra/tehničar
25 Z022500 Farmaceutski tehničar
26 Z022600 Psiholog specijalista
27 Z022700 Zdravstveni saradnik specijalista u laboratoriji
28 Z022800 Zdravstveni saradnik u laboratoriji
29 Z022900 Psiholog
30 Z023000 Defektolog
31 Z023100 Logoped
32 Z023200 Specijalni pedagog
33 Z023300 Socijalni radnik
34 Z023400 Tehničar-elektroničar na hemodijalizi
35   Vozač sanitetskog vozila
  Z023501 Vozač u hitnoj medicinskoj pomoći
  Z023502 Vozač u sanitetskom prevozu
36 Z023600 Spremač/Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Z03

 

SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I USTANOVE NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

01   Doktor medicine subspecijalista
  Z030101 Doktor medicine subspecijalista u kardiohirurgiji
  Z030102 Doktor medicine subspecijalista u neurohirurgiji
  Z030103 Doktor medicine subspecijalista u operacionim salama
  Z030104 Doktor medicine subspecijalista u interventnoj kardiologiji
  Z030105 Doktor medicine subspecijalista u interventnoj radiologiji
  Z030106 Doktor medicine subspecijalista u interventnoj neurologiji
  Z030107 Doktor medicine subspecijalista u radioterapiji
  Z030108 Doktor medicine subspecijalista u psihijatriji u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju
  Z030109 Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3
  Z030110 Doktor medicine subspecijalista u onkologiji
  Z030111 Doktor medicine subspecijalista na psihijatrijskim odeljenjima
  Z030112 Doktor medicine subspecijalista u urgentnim službama i reanimaciji
  Z030113 Doktor medicine subspecijalista na interventnoj endoskopiji
  Z030114 Doktor medicine subspecijalista na bronhoskopijama
  Z030115 Doktor medicine subspecijalista na endoskopiji
  Z030116 Doktor medicine subspecijalista na dijalizi
  Z030117 Doktor medicine subspecijalista na infektivnim odeljenjima
  Z030118 Doktor medicine subspecijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO)
  Z030119 Doktor medicine subspecijalista u mikrobiološkoj dijagnostici
  Z030120 Doktor medicine subspecijalista u patologiji, patohistologiji i citologiji
  Z030121 Doktor medicine subspecijalista u kliničko-biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici
  Z030122 Doktor medicine subspecijalista u radiološkoj dijagnostici
  Z030123 Doktor medicine subspecijalista u nuklearnoj medicini
  Z030124 Doktor medicine subspecijalista u transfuziologiji
  Z030125 Doktor medicine subspecijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti
  Z030126 Doktor medicine subspecijalista u specijalističkoj ambulanti
  Z030127 Doktor medicine subspecijalista u javnom zdravlju
02 Z030200 Farmaceut subspecijalista
03 Z030300 Farmaceut specijalista medicinske biohemije, subspecijalista
04   Doktor medicine specijalista
  Z030401 Doktor medicine specijalista u kardiohirurgiji
  Z030402 Doktor medicine specijalista u neurohirurgiji
  Z030403 Doktor medicine specijalista u operacionim salama
  Z030404 Doktor medicine specijalista u interventnoj kardiologiji
  Z030405 Doktor medicine specijalista u interventnoj neurologiji
  Z030406 Doktor medicine specijalista u interventnoj radiologiji
  Z030407 Doktor medicine specijalista u radioterapiji
  Z030408 Doktor medicine specijalista u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju
  Z030409 Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 2 i 3
  Z030410 Doktor medicine specijalista u onkologiji
  Z030411 Doktor medicine specijalista na psihijatrijskim odeljenjima
  Z030412 Doktor medicine specijalista u urgentnim službama i reanimaciji
  Z030413 Doktor medicine specijalista na interventnoj endoskopiji
  Z030414 Doktor medicine specijalista na bronhoskopijama
  Z030415 Doktor medicine specijalista na endoskopiji
  Z030416 Doktor medicine specijalista na dijalizi
  Z030417 Doktor medicine specijalista na infektivnim odeljenjima
  Z030418 Doktor medicine specijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO)
  Z030419 Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici
  Z030420 Doktor medicine specijalista u patologiji, patohistologiji i citologiji
  Z030421 Doktor medicine specijalista u kliničko-biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici
  Z030422 Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici
  Z030423 Doktor medicine specijalista u nuklearnoj medicini
  Z030424 Doktor medicine specijalista u transfuziologiji
  Z030425 Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti
  Z030426 Doktor medicine specijalista u specijalističkoj ambulanti
  Z030427 Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju
05   Doktor stomatologije specijalista
  Z030501 Doktor stomatologije specijalista u maksilofacijalnoj hirurgiji
  Z030502 Doktor stomatologije specijalista u specijalističkoj ambulanti
  Z030503 Doktor stomatologije specijalista u javnom zdravlju
06 Z030600 Farmaceut specijalista
07 Z030700 Farmaceut specijalista medicinske biohemije
08 Z030800 Doktor medicine
09 Z030900 Doktor stomatologije
10 Z031000 Farmaceut
11 Z031100 Farmaceut – medicinski biohemičar
12   Viša medicinska sestra/tehničar
  Z031201 Viša medicinska sestra-tehničar u ambulanti
  Z031202 Viša medicinska sestra-tehničar u dijagnostici
  Z031203 Viša medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi
  Z031204 Viša medicinska sestra-tehničar u onkologiji i hemoterapiji
  Z031205 Viša medicinska sestra-tehničar na infektivnom odeljenju
  Z031206 Viša medicinska sestra-tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3
  Z031207 Viša medicinska sestra-tehničar/babica u porodilištu
  Z031208 Viša medicinska sestra-tehničar na neonatologiji
  Z031209 Viša medicinska sestra-tehničar u operacionoj sali
  Z031210 Viša medicinska sestra-tehničar u interventnim procedurama
  Z031211 Viša medicinska sestra-tehničar u urgentnim službama i reanimaciji
  Z031212 Viša medicinska sestra-tehničar u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju
  Z031213 Viša medicinska sestra-tehničar u psihijatrijskim odeljenjima
  Z031214 Viša medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
  Z031215 Viša medicinska sestra-tehničar u transfuziologiji
  Z031216 Viša medicinska sestra-tehničar u nuklearnoj medicini
  Z031217 Viša medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju
13 Z031300 Viši fizioterapeut
14 Z031400 Viši zubni tehničar
15 Z031500 Viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inžinjer
16   Viši radiološki tehničar
  Z031601 Viši radiološki tehničar u dijagnostici
  Z031602 Viši radiološki tehničar u interventnim procedurama
  Z031603 Viši radiološki tehničar u radioterapiji
  Z031604 Viši radiološki tehničar u nuklearnoj medicini
17 Z031700 Viši nutricionista – dijetetičar
18   Viši laboratorijski tehničar
  Z031801 Viši laboratorijski tehničar u dijagnostici
  Z031802 Viši laboratorijski tehničar u nuklearnoj medicini
19 Z031900 Citoskriner
20 Z032000 Viši radni terapeut
21 Z032100 Viši farmaceutski tehničar
22 Z032200 Viša kozmetička sestra/tehničar
23   Medicinska sestra/tehničar
  Z032301 Medicinska sestra-tehničar u ambulanti
  Z032302 Medicinska sestra-tehničar u dijagnostici
  Z032303 Medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi
  Z032304 Medicinska sestra-tehničar u onkologiji i hemoterapiji
  Z032305 Medicinska sestra-tehničar na infektivnom odeljenju
  Z032306 Medicinska sestra-tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3
  Z032307 Medicinska sestra-tehničar u ginekologiji i akušerstvu
  Z032308 Ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu
  Z032309 Medicinska sestra-tehničar na neonatologiji
  Z032310 Medicinska sestra-tehničar u operacionoj sali
  Z032311 Medicinska sestra-tehničar u interventnim procedurama
  Z032312 Medicinska sestra-tehničar u urgentnim službama i reanimaciji
  Z032313 Medicinska sestra-tehničar u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju
  Z032314 Medicinska sestra-tehničar na psihijatrijskim odeljenjima
  Z032315 Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
  Z032316 Medicinska sestra-tehničar u transfuziologiji
  Z032317 Medicinska sestra-tehničar u nuklearnoj medicini
  Z032318 Medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju
24 Z032400 Fizioterapeutski tehničar
25 Z032500 Zubni tehničar
26 Z032600 Sanitarni/Sanitarno-ekološki tehničar
27   Laboratorijski tehničar
  Z032701 Laboratorijski tehničar u dijagnostici
  Z032702 Laboratorijski tehničar u nuklearnoj medicini
28 Z032800 Stomatološka sestra-tehničar
29 Z032900 Farmaceutski tehničar
30 Z033000 Kozmetički tehničar
31 Z033100 Zdravstveni negovatelj
32 Z033200 Maser
33   Psiholog specijalista
  Z033301 Psiholog specijalista u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju
  Z033302 Psiholog specijalista na psihijatrijskim odeljenjima
  Z033303 Psiholog specijalista na ostalim bolničkim odeljenjima
34 Z033400 Zdravstveni saradnik specijalista toksikološke hemije/sanitarne hemije
35 Z033500 Zdravstveni saradnik na promociji zdravlja
36 Z033600 Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite
37 Z033700 Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku
38 Z033800 Zdravstveni saradnik na poslovima analize, planiranja i organizacije zdravstvene zaštite i informatike sa biostatistikom u zdravstvu
39 Z033900 Zdravstveni saradnik u oblasti javnog zdravlja
40 Z034000 Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne sredine
41 Z034100 Zdravstveni saradnik – Analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji
42 Z034200 Zdravstveni saradnik specijalista u biohemijskoj laboratoriji
43 Z034300 Zdravstveni saradnik u biohemijskoj laboratoriji
44 Z034400 Medicinski fizičar specijalista
45   Psiholog
  Z034501 Psiholog u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju
  Z034502 Psiholog na psihijatrijskim odeljenjima
  Z034503 Psiholog na ostalim bolničkim odeljenjima
46 Z034600 Defektolog
47 Z034700 Logoped
48 Z034800 Biolog/molekularni biolog specijalista
49 Z034900 Biolog/molekularni biolog
50 Z035000 Hemičar
51 Z035100 Medicinski fizičar
52 Z035200 Doktor veterinarske medicine specijalista
53 Z035300 Doktor veterinarske medicine
54 Z035400 Socijalni radnik
55 Z035500 Viši hemijski tehničar
56 Z035600 Viši protetičar-ortotičar
57 Z035700 Hemijski tehničar
58 Z035800 Tehničar – elektroničar na hemodijalizi
59 Z035900 Protetičar – ortotičar
60 Z036000 Tehničar za kontrolu jonizujućeg zračenja
61 Z036100 Veterinarski tehničar
62 Z036200 Vozač sanitetskog vozila
63 Z036300 Vozač tehničkog vozila
64 Z036400 Spremač/Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge
65 Z036500 Pomoćni radnik na nezi bolesnika
66 Z036600 Pomoćni radnik na obdukciji
67 Z036700 Perač laboratorijskog posuđa

K

 

RADNA MESTA U KULTURI

K01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U KULTURI

01   Direktor ustanove kulture
  K010101 Direktor centralne ustanove
  K010102 Direktor republičke ustanove
  K010103 Direktor pokrajinske ustanove
  K010104 Direktor ustanove na teritoriji jednog grada, regiona, više opština/direktor matične javne biblioteke
  K010105 Direktor ustanove na teritoriji jedne opštine
02   Zamenik/pomoćnik direktora ustanove kulture
  K010201 Pomoćnik/zamenik direktora centralne ustanove
  K010202 Pomoćnik/zamenik direktora republičke ustanove
  K010203 Pomoćnik/zamenik direktora pokrajinske ustanove
  K010204 Pomoćnik/zamenik direktora ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština
  K010205 Pomoćnik/zamenik direktora na teritoriji opštine
03   Sekretar ustanove
  K010301 Sekretar centralne ustanove
  K010302 Sekretar republičke ustanove
  K010303 Sekretar pokrajinske ustanove
  K010304 Sekretar ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština
  K010305 Sekretar ustanove na teritoriji jedne opštine
04 K010400 Programski/sektorski direktor
05 K010500 Umetnički direktor/koncertmajstor u centralnoj/republičkoj ustanovi kulture
06 K010600 Operativni direktor/pomoćnik sektorskog direktora u centralnoj/republičkoj ustanovi kulture
07 K010700 Izvršni direktor
08 K010800 Tehnički direktor
09 K010900 Rukovodilac osnovne organizacione jedinice

K02

 

ARHIVSKA DELATNOST

01 K020100 Savetnik za razvoj i unapređivanje arhivske delatnosti
02   Arhivist u depou
  K020201 Arhivist u depou
  K020202 Viši arhivist u depu
  K020203 Arhivski savetnik u depou
03   Arhivist
  K020301 Arhivist
  K020302 Viši arhivist
  K020303 Arhivski savetnik
04   Arhivist na poslovima matične delatnosti
  K020401 Arhivist na poslovima matične delatnosti
  K020402 Viši arhivist na poslovima matične delatnosti
  K020403 Arhivski savetnik na poslovima matične delatnosti
05   Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva
  K020501 Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva
  K020502 Viši arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva
  K020503 Arhivski savetnik zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva
06   Konzervator papira
  K020601 Konzervator papira
  K020602 Viši konzervator papira
  K020603 Konzervator savetnik papira
07   Diplomirani bibliotekar
  K020701 Diplomirani bibliotekar
  K020702 Viši diplomirani bibliotekar
  K020703 Diplomirani bibliotekar savetnik
08   Viši arhivski pomoćnik
  K020801 Viši arhivski pomoćnik
  K020802 Viši arhivski pomoćnik prve vrste
09   Viši knjižničar
  K020901 Viši knjižničar
  K020902 Samostalni viši knjižničar
10   Arhivski pomoćnik u depou
  K021001 Arhivski pomoćnik u depou
  K021002 Arhivski pomoćnik prve vrste u depou
11   Arhivski pomoćnik
  K021101 Arhivski pomoćnik
  K021102 Arhivski pomoćnik prve vrste
12   Knjigovezac
  K021201 Knjigovezac
  K021202 Knjigovezac specijalista
13   Restaurator papira
  K021301 Restaurator papira
  K021302 Viši restaurator papira
14   Knjižničar
  K021401 Knjižničar
  K021402 Samostalni knjižničar
15 K021500 Manipulant u depou
16   Filmski arhivista
  K021601 Filmski arhivista
  K021602 Viši filmski arhivista
17 K021700 Koordinator programa
18 K021800 Dokumentalista fototeke
19 K021900 Fototekar
20 K022000 Kustos
21 K022100 Dokumentalista za evidenciju i tehničku zaštitu filmske građe
22   Operater sistema
  K022201 Operater sistema II
  K022202 Operater sistema I
23 K022300 Organizator kulturnih aktivnosti
24   Tehničar arhivske i filmske građe
  K022401 Tehničar arhivske i filmske građe
  K022402 Tehničar manipulant u depoima arhivske i filmske građe
25 K022500 Tehničar – preparator filmske građe
26 K022600 Vratar – razvodnik
27 K022700 Producent
28 K022800 Snimatelj
29 K022900 Reditelj
30 K023000 Novinar
31 K023100 Tonski snimatelj
32 K023200 Montažer slike i tona
33 K023300 Filmski arhivski pomoćnik
34 K023400 Fotograf
35 K023500 Korektor

K03

 

MUZEJSKA DELATNOST

01   Kustos
  K030101 Kustos
  K030102 Viši kustos
  K030103 Muzejski savetnik
02   Konzervator/restaurator
  K030201 Konzervator/restaurator
  K030202 Viši konzervator/restaurator
  K030203 Konzervator/restaurator savetnik
03   Koordinator za međumuzejsku i međunarodnu saradnju
  K030301 Koordinator za međumuzejsku i međunarodnu saradnju
  K030302 Viši koordinator za međumuzejsku i međunarodnu saradnju
  K030303 Savetnik koordinator za međumuzejsku i međunarodnu saradnju
04   Koordinator muzejske izdavačke delatnosti
  K030401 Koordinator muzejske izdavačke delatnosti
  K030402 Viši koordinator muzejske izdavačke delatnosti
  K030403 Savetnik koordinator muzejske izdavačke delatnosti
05   Organizator muzejskih aktivnosti
  K030501 Organizator muzejskih aktivnosti
  K030502 Viši organizator muzejskih aktivnosti
  K030503 Savetnik organizator muzejskih aktivnosti
06   Dokumentarista
  K030601 Dokumentarista
  K030602 Viši dokumentarista
  K030603 Dokumentarista savetnik
07   Muzejski pedagog
  K030701 Muzejski pedagog
  K030702 Viši muzejski pedagog
  K030703 Muzejski pedagog savetnik
08   Muzejski edukator
  K030801 Muzejski edukator
  K030802 Viši muzejski edukator
  K030803 Muzejski edukator savetnik
09   Stručni saradnik za terenska istraživanja
  K030901 Stručni saradnik za terenska istraživanja
  K030902 Viši stručni saradnik za terenska istraživanja
  K030903 Savetnik za terenska istraživanja
10 K031000 Saradnik za prostorno očuvanje muzejskog kompleksa
11 K031100 Likovni urednik
12   Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa
  K031201 Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa
  K031202 Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa
  K031203 Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa
13 K031300 Snimatelj slike
14   Diplomirani bibliotekar
  K031401 Diplomirani bibliotekar
  K031402 Viši diplomirani bibliotekar
  K031403 Diplomirani bibliotekar savetnik
15 K031500 Saradnik za izložbeni i grafički dizajn
16 K031600 Organizator turističke i uslužne delatnosti
17   Aranžer-dekorater
  K031701 Aranžer-dekorater
  K031702 Viši aranžer-dekorater
  K031703 Savetnik aranžer-dekorater
  K031704 Viši savetnik aranžer-dekorater
18   Tehničar u muzejskoj delatnosti
  K031801 Tehničar u muzejskoj delatnosti
  K031802 Viši tehničar u muzejskoj delatnosti
  K031803 Samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti
  K031804 Samostalni viši tehničar u muzejskoj delatnosti
19   Preparator
  K031901 Preparator
  K031902 Viši preparator
  K031903 Samostalni preparator
  K031904 Samostalni viši preparator
20   Vodič
  K032001 Vodič
  K032002 Viši vodič
  K032003 Samostalni vodič
  K032004 Samostalni viši vodič
21   Fotograf
  K032101 Fotograf
  K032102 Viši fotograf
  K032103 Samostalni fotograf
  K032104 Samostalni viši fotograf
22   Knjižničar
  K032201 Knjižničar
  K032202 Viši knjižničar
  K032203 Samostalni knjižničar
  K032204 Samostalni viši knjižničar
23   Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
  K032301 Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
  K032302 Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
  K032303 Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa savetnik

K04

 

DELATNOST ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA

01   Konzervator
  K040101 Konzervator
  K040102 Viši konzervator
  K040103 Konzervator savetnik
02   Konzervator – istraživač
  K040201 Konzervator istraživač
  K040202 Viši konzervator istraživač
  K040203 Konzervator istraživač savetnik
03   Konzervator – restaurator
  K040301 Konzervator restaurator
  K040302 Viši konzervator restaurator
  K040303 Konzervator restaurator savetnik
04   Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
  K040401 Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
  K040402 Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
  K040403 Savetnik istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa
05   Dokumentarista
  K040501 Dokumentarista
  K040502 Viši dokumentarista
  K040503 Dokumentarista savetnik
06   Diplomirani bibliotekar
  K040601 Diplomirani bibliotekar
  K040602 Viši diplomirani bibliotekar
  K040603 Diplomirani bibliotekar savetnik
07   Inženjer konzervator
  K040701 Konzervator – Inženjer
  K040702 Viši konzervator – Inženjer
08   Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa
  K040801 Saradnik konzervator
  K040802 Saradnik viši konzervator
  K040803 Saradnik savetnik
09   Stručni saradnik za terenska istraživanja
  K040901 Stručni saradnik za terenska istraživanja
  K040902 Viši Stručni saradnik za terenska istraživanja
  K040903 Stručni saradnik za terenska istraživanja savetnik
10   Koordinator za međunarodnu saradnju
  K041001 Koordinator za međunarodnu saradnju
  K041002 Viši Koordinator za međunarodnu saradnju
  K041003 Koordinator za međunarodnu saradnju savetnik
11   Konzervator – tehničar
  K041101 Konzervator tehničar
  K041102 Viši konzervator tehničar
12   Konzervator – restaurator tehničar
  K041201 Konzervator restaurator tehničar
  K041202 Viši konzervator restaurator tehničar
13   Snimatelj slike
  K041301 Snimatelj slike
  K041302 Viši snimatelj slike
  K041303 Snimatelj slike savetnik
14   Fotograf
  K041401 Fotograf
  K041402 Viši fotograf
15   Knjižničar
  K041501 Knjižničar
  K041502 Samostalni knjižničar
  K041503 Viši samostalni knjižničar

K05

 

BIBLIOTEČKO-INFORMACIONA DELATNOST

01   Arheograf
  K050101 Arheograf
  K050102 Viši arheograf
  K050103 Arheograf savetnik
02   Bibliograf
  K050201 Bibliograf
  K050202 Viši bibliograf
  K050203 Bibliograf savetnik
03   Diplomirani bibliotekar
  K050301 Diplomirani bibliotekar
  K050302 Viši diplomirani bibliotekar
  K050303 Diplomirani bibliotekar savetnik
04   Bibliotečki instruktor
  K050401 Bibliotečki instruktor – Diplomirani bibliotekar
  K050402 Bibliotečki instruktor – Viši diplomirani bibliotekar
  K050403 Bibliotečki instruktor – Diplomirani bibliotekar savetnik
05   Bibliotečki informator
  K050501 Bibliotečki informator – Diplomirani bibliotekar
  K050502 Bibliotečki informator – Viši diplomirani bibliotekar
  K050503 Bibliotečki informator – Diplomirani bibliotekar savetnik
06   Dokumentarista
  K050601 Dokumentarista
  K050602 Viši dokumentarista
  K050603 Dokumentarista savetnik
07   Diplomirani konzervator
  K050701 Diplomirani konzervator
  K050702 Viši konzervator
  K050703 Konzervator savetnik
08   Lektor
  K050801 Lektor – Diplomirani bibliotekar
  K050802 Lektor – Viši diplomirani bibliotekar
  K050803 Lektor – Diplomirani bibliotekar savetnik
09   Urednik izdavačke delatnosti
  K050901 Urednik izdavačke delatnosti – Diplomirani bibliotekar
  K050902 Urednik izdavačke delatnosti – Viši diplomirani bibliotekar
  K050903 Urednik izdavačke delatnosti – Diplomirani bibliotekar savetnik
10   Urednik kulturnih programa
  K051001 Urednik kulturnih programa – Diplomirani bibliotekar
  K051002 Urednik kulturnih programa – Viši diplomirani bibliotekar
  K051003 Urednik kulturnih programa – Diplomirani bibliotekar savetnik
11 K051100 Tehnički urednik za štampu publikacija
12   Bibliotekar
  K051201 Bibliotekar
  K051202 Viši bibliotekar
  K051203 Bibliotekar savetnik
13   Viši knjižničar
  K051301 Viši knjižničar
  K051302 Samostalni viši knjižničar
14   Viši tehničar – konzervator
  K051401 Viši tehničar – konzervator
  K051402 Samostalni viši tehničar – konzervator
15   Knjižničar
  K051501 Knjižničar
  K051502 Samostalni knjižničar
16   Tehničar – konzervator
  K051601 Tehničar konzervator
  K051602 Samostalni tehničar konzervator
17 K051700 Knjigovezac
18 K051800 Knjigovezac specijalista
19 K051900 Pomoćni radnik manipulant bibliotečke građe
20 K052000 Pomoćni radnik na konzervaciji

K06

 

SCENSKO STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA I INTERPRETACIJA

01   Reditelj
  K060101 Reditelj drame
  K060102 Reditelj opere
  K060103 Reditelj umetničke igre
  K060104 Filmski i televizijski reditelj
02   Asistent reditelja
  K060201 Asistent reditelja drame
  K060202 Asistent reditelja opere
  K060203 Asistent reditelja umetničke igre
  K060204 Asistent filmskog i televizijskog reditelja
03   Dirigent
  K060301 Glavni dirigent/Šef dirigent
  K060302 Dirigent
  K060303 Dirigent šef hora
04 K060400 Asistent dirigenta/šefa hora
05   Scenograf
  K060501 Scenograf
  K060502 Scenograf lutkar
06 K060600 Asistent scenografa
07   Kostimograf
  K060701 Kostimograf
  K060702 Kostimograf – kreator lutaka
08 K060800 Asistent kostimografa
09 K060900 Direktor filma
10 K061000 Direktor fotografije
11 K061100 Dramaturg/scenarista
12   Koreograf
  K061201 Koreograf
  K061202 Koreograf – Etnokoreolog
13 K061300 Asistent koreografa
14   Kompozitor
  K061401 Kompozitor
  K061402 Kompozitor – Aranžer muzičkog dela
15 K061500 Etnomuzikolog
16 K061600 Muzikolog
17 K061700 Etnolog – antropolog
18 K061800 Kustos u ustanovi kulture
19   Radno mesto: Urednik za umetničku-istraživačku dokumentaciju i izdavačku delatnost
  K061901 Glavni urednik
  K061902 Urednik
20   Sekretar orkestra/hora/ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre)
  K062001 Sekretar orkestra
  K062002 Sekretar hora
  K062003 Sekretar ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre)
21   Slikar/Vajar
  K062101 Glavni slikar/vajar
  K062102 Slikar/vajar
22   Sufler
  K062201 Sufler Drame
  K062202 Sufler Opere
23   Pedagog
  K062301 Pedagog baleta/savremene/narodne igre
  K062302 Asistent pedagoga narodne igre
  K062303 Vokalni pedagog
24 K062400 Repetitor
25 K062500 Korepetitor
26 K062600 Koordinator korepetitora
27   Glumac
  K062701 Glumac – Prvak drame
  K062702 Glumac I
  K062703 Glumac II
  K062704 Glumac III
  K062705 Glumac – Član ansambla
28   Pevač
  K062801 Pevač – prvak opere
  K062802 Pevač – Operski solista I
  K062803 Pevač – Operski solista II
  K062804 Pevač – Operski solista III
  K062805 Horski pevač
29   Igrač
  K062901 Igrač – Prvak baleta/narodne igre/savremene igre
  K062902 Igrač – Solista I baleta/narodne igre/savremene igre
  K062903 Igrač – Solista II baleta/narodne igre/savremene igre
  K062904 Igrač – Solista III baleta/narodne igre/savremene igre
  K062905 Igrač – Član ansambla baleta/narodne igre/savremene igre
30   Koncert-majstor
  K063001 Koncert-majstor
  K063002 Koncert-majstor – Vođa Narodnog orkestra
31 K063100 Orkestarski muzičar 1
32 K063200 Orkestarski muzičar 2
33 K063300 Orkestarski muzičar 3
34 K063400 Vođa statista
35   Producent
  K063501 Glavni producent
  K063502 Producent
36 K063600 Muzički producent – dizajner tona
37 K063700 Montažer filma
38 K063800 Binski majstor
39   Majstor za izradu i održavanje dekora i opreme
  K063901 Glavni majstor za izradu i održavanje dekora i opreme
  K063902 Majstor za izradu i održavanje dekora i opreme
40   Modista
  K064001 Modista/Krojač kostima
  K064002 Glavni modista
41   Grafički urednik
  K064101 Grafički urednik
  K064102 Grafički urednik – dizajner
42   Dekorater
  K064201 Dekorater
  K064202 Glavni dekorater
43 K064300 Kontrolor gledališta
44 K064400 Inženjer audio i video tehnike
45 K064500 Producent Audio-video izdanja
46   Inspicijent
  K064601 Inspicijent drame
  K064602 Inspicijent opere i baleta
47 K064700 Instruktor kondicionih vežbi
48 K064800 Kolorist
49 K064900 Konzervator odeće
50 K065000 Koordinator za izradu i održavanje dekora
51 K065100 Majstor pozornice
52 K065200 Majstor lutkar
53 K065300 Dizajner svetla
54   Majstor svetla i tona
  K065401 Majstor svetla i tona – Glavni rasvetljivač
  K065402 Majstor svetla i tona – Mikser svetla/tona
  K065403 Majstor svetla/tona
55   Tehničar rasvete, tona i videa
  K065501 Tehničar tona – Mikroman
  K065502 Tehničar rasvete, tona i videa
56 K065600 Kreator scenske maske
57   Masker – vlasuljar
  K065701 Glavni masker – vlasuljar
  K065702 Masker – vlasuljar
58 K065800 Frizer – vlasuljar
59 K065900 Modelar kostima/obuće
60   Monter scenske mehanike
  K066001 Glavni monter scenske mehanike
  K066002 Monter scenske mehanike
61 K066100 Nadzornik scenske mehanike
62 K066200 Nototekar
63 K066300 Organizator izvođenja predstava
64 K066400 Organizator protokola
65   Rekvizitar
  K066501 Glavni rekvizitar
  K066502 Rekvizitar
66 K066600 Tehničar za izradu dekora
67 K066700 Saradnik za tonsku i video podršku igračkih proba
68 K066800 Fizioterapeut igrača
69 K066900 Garderober
70 K067000 Istraživač dokumenata i arhive
71 K067100 Organizator opreme predstava
72 K067200 Koordinator za kinematografiju
73   Saradnik za kinematografiju
  K067301 Saradnik za kinematografiju – međunarodnu saradnju, plasman i promociju
  K067302 Saradnik za kinematografiju – umetničku dokumentaciju i izdavačku delatnost
74 K067400 Saradnik za izdavačku delatnost
75 K067500 Savetnik za EU programe i fondove
76 K067600 Savetnik za pružanje usluga inostranim proizvođačima
77 K067700 Savetnik za edukaciju
78 K067800 Koordinator programskih aktivnosti ustanove kulture
79   Istraživač kulturnog razvitka
  K067901 Koordinator za istraživanja kulturnog razvitka
  K067902 Organizator istraživanja kulturnog razvitka
  K067903 Istraživač kulturnog razvitka
80   Istraživač – dokumentalista
  K068001 Koordinator dokumentalista
  K068002 Dokumentalista
81 K068100 Operater bioskopa
82 K068200 Saradnik za unapređivanje delatnosti Ustanove kulture
83 K068300 Saradnik za digitalizaciju
84   Organizator programa
  K068401 Koordinator organizacije projekata/programa
  K068402 Organizator projekata/programa
85 K068500 Razvodnik
86 K068600 Organizator kulturnih aktivnosti
87 K068700 Urednik programa
88 K068800 Programski selektor u muzičkoj ustanovi
89 K068900 Koordinator za društveno odgovorne poslove
90 K069000 Tehničar manipulant
91 K069100 Majstor umetničkog tkanja – tkalja
92 K069200 Snimatelj

K07

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U INFORMISANJU

01   Odgovorni urednik
  K070101 Glavni odgovorni urednik
  K070102 Odgovorni urednik

K08

 

RADNA MESTA U INFORMISANJU

01 K080100 Sekretar redakcije
02 K080200 Koordinator deska
03 K080300 Komentator
04 K080400 Urednik redakcije
05 K080500 Urednik rubrike
06 K080600 Urednik novinar
07 K080700 Novinar
08 K080800 Novinar reporter
09 K080900 Fotoreporter
10 K081000 Dopisnik
11 K081100 Lektor/redaktor

P

 

RADNA MESTA U PROSVETI

P01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U PROSVETI

01 P010100 Direktor ustanove
02 P010200 Pomoćnik direktora ustanove
03 P010300 Rukovodilac radne jedinice u predškolskoj ustanovi
04 P010400 Direktor doma ustanove standarda
05 P010500 Zamenik direktora u ustanovi standarda
06 P010600 Pomoćnik direktora u ustanovi standarda
07 P010700 Upravnik doma za smeštaj i ishranu
08 P010800 Upravnik doma

P02

 

RADNA MESTA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

01 P020100 Nastavnik predmetne – teorijske nastave
02 P020200 Nastavnik razredne nastave
03 P020300 Nastavnik u produženom boravku
04 P020400 Nastavnik u celodnevnoj nastavi
05 P020500 Nastavnik praktične nastave
06 P020600 Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi
07 P020700 Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi
08 P020800 Organizator praktične nastave/vežbi i nastave u bloku
09 P020900 Pomoćni nastavnik
10 P021000 Korepetitor
11 P021100 Vaspitač
12 P021200 Defektolog – vaspitač/nastavnik
13 P021300 Medicinska sestra vaspitač
14 P021400 Pedagog
15 P021500 Psiholog
16 P021600 Socijalni radnik
17 P021700 Andragog
18 P021800 Defektolog
19 P021900 Logoped
20 P022000 Bibliotekar
21 P022100 Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama
22 P022200 Pedagog za likovno/muzičko/fizičko vaspitanje
23 P022300 Pedagoški asistent
24 P022400 Andragoški asistent
25 P022500 Medicinski tehničar – negovatelj
26 P022600 Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite
27 P022700 Medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu
28 P022800 Sekretar ustanove
29 P022900 Saradnik za ishranu – nutricionista
30 P023000 Koordinator za obrazovanje odraslih

P03

 

RADNA MESTA U OBLASTI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

01 P030100 Vaspitač u domu učenika
02 P030200 Defektolog – vaspitač u domu učenika
03 P030300 Urednik kulturno-obrazovnog i zabavnog programa
04 P030400 Urednik programa u ustanovi kulture studentskog standarda
05 P030500 Urednik arhiva
06 P030600 Pedagog u ustanovi standarda
07 P030700 Psiholog u ustanovi standarda
08 P030800 Bibliotekar u ustanovi standarda
09 P030900 Animator sportskih i rekreativnih aktivnosti
10 P031000 Saradnik za međunarodnu razmenu studenata
11 P031100 Organizator programa popune kapaciteta
12 P031200 Koordinator kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti
13 P031300 Organizator programa u ustanovi kulture studentskog standarda
14 P031400 Realizator programa u ustanovi kulture studentskog standarda
15 P031500 Majstor svetla i tona
16 P031600 Kinooperater
17 P031700 Scenski majstor
18 P031800 Saradnik snimatelj
19 P031900 Lekar
20 P032000 Medicinski tehničar – negovatelj
21 P032100 Sekretar ustanove standarda
22 P032200 Koordinator vaspitne službe
23 P032300 Saradnik za ishranu – nutricionista

P04

 

RADNA MESTA U VISOKOM OBRAZOVANJU

01   Nastavnik na akademskim studijama
  P040101 Redovni profesor
  P040102 Redovni profesor u polju umetnosti
  P040103 Redovni profesor kliničkih predmeta
  P040104 Vanredni profesor
  P040105 Vanredni profesor u polju umetnosti
  P040106 Vanredni profesor kliničkih predmeta
  P040107 Docent
  P040108 Docent u polju umetnosti
  P040109 Docent kliničkih predmeta
02   Nastavnik na strukovnim studijama
  P040201 Profesor strukovnih studija
  P040202 Profesor strukovnih studija u polju umetnosti
  P040203 Predavač
  P040204 Predavač u polju umetnosti
03   Nastavnik u visokom obrazovanju – ostalo
  P040301 Nastavnik stranog jezika
  P040302 Nastavnik veština
04   Asistent
  P040401 Asistent
  P040402 Asistent u polju umetnosti
  P040403 Asistent kliničkih predmeta
05   Saradnik u nastavi
  P040501 Saradnik u nastavi
  P040502 Saradnik u nastavi u polju umetnosti
06   Lektor stranog jezika
  P040601 Viši lektor
  P040602 Lektor
07   Stručni saradnik u stručno-umetničkoj oblasti
  P040701 Samostalni stručno-umetnički saradnik
  P040702 Viši stručno-umetnički saradnik
  P040703 Stručno-umetnički saradnik
08 P040800 Saradnik u visokom obrazovanju – ostalo
09   Naučni savetnik/saradnik
  P040901 Naučni savetnik
  P040902 Viši naučni saradnik
  P040903 Naučni saradnik
10   Istraživači
  P041001 Istraživač saradnik
  P041002 Istraživač pripravnik
11   Sekretar visokoškolske ustanove
  P041101 Generalni sekretar univerziteta
  P041102 Sekretar fakulteta
  P041103 Sekretar visoke škole ili akademije strukovnih studija
12   Šef kabineta
  P041201 Šef kabineta rektora
  P041202 Šef kabineta dekana
13   Samostalni stručno-tehnički saradnik
  P041301 Samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja
  P041302 Samostalni stručno-tehnički saradnik za međunarodnu saradnju
  P041303 Samostalni stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
  P041304 Samostalni stručno-tehnički saradnik za ostale delatnosti
14   Viši stručno-tehnički saradnik
  P041401 Viši stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja
  P041402 Viši stručno-tehnički saradnik za međunarodnu saradnju
  P041403 Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
  P041404 Viši stručno-tehnički saradnik za ostale delatnosti
15   Stručno-tehnički saradnik
  P041501 Stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja
  P041502 Stručno-tehnički saradnik za međunarodnu saradnju
  P041503 Stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
  P041504 Stručno-tehnički saradnik za ostale delatnosti

R

 

RADNA MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

R01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01   Direktor
  R010101 Direktor zavoda za socijalnu zaštitu, CSR, CPSU, CZŽTLJ u opštinama/gradovima preko 400.000 stanovnika
  R010102 Direktor CSR, CPSU, u opštinama/gradovima od 100.000 do 400.000 stanovnika i USZ kapaciteta preko 500 korisnika
  R010103 Direktor CSR, CPSU, u opštinama/gradovima od 30.000 do 100.000 stanovnika i USZ kapaciteta od 200 do 500 korisnika
  R010104 Direktor CSR, CPSU, u opštinama/gradovima do 30.000 stanovnika i USZ kapaciteta do 200 korisnika
02 R010200 Pomoćnik direktora
03 R010300 Rukovodilac odeljenja centra za socijalni rad i domskog odeljenja pri centru za socijalni rad
04 R010400 Rukovodilac organizacione jedinice u ustanovi za smeštaj (zasebnog objekta domskog smeštaja i prihvatilišta pri Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima)
05 R010500 Rukovodilac usluga u zajednici

R02

 

RADNA MESTA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01 R020100 Stručni radnik na poslovima koordinacije u ustanovi socijalne zaštite (ustanova za smeštaj, CSR, CPSU i RZSZ)
02 R020200 Savetnik za socijalnu zaštitu u zavodu za socijalnu zaštitu
03 R020300 Samostalni savetnik za istraživačke poslove u zavodu za socijalnu zaštitu
04 R020400 Savetnik za poslove informisanja, promocije i podrške u zavodu za socijalnu zaštitu
05 R020500 Savetnik za profesionalnu obuku u zavodu za socijalnu zaštitu
06 R020600 Voditelj slučaja u centru za socijalni rad
07 R020700 Supervizor u centru za socijalni rad
08 R020800 Supervizor u centru za porodični smeštaj i usvojenje
09 R020900 Stručni radnik za upravno-pravne poslove
10 R021000 Stručni radnik na poslovima planiranja, razvoja i izveštavanja
11 R021100 Savetnik za hraniteljstvo
12 R021200 Realizator edukativnih programa u centru za porodični smeštaj i usvojenje
13 R021300 Realizator edukativnih programa za stručne radnike u centru za porodični smeštaj i usvojenje
14 R021400 Stručni radnik na savetodavno-terapijskim i socijalno-edukativnim poslovima
15 R021500 Radnik na osnovnim stručnim poslovima u centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima
16 R021600 Stručni radnik na uslugama u zajednici
17 R021700 Stručni radnik na uslugama smeštaja
18 R021800 Socijalni radnik
19 R021900 Defektolog
20 R022000 Psiholog
21 R022100 Pedagog
22 R022200 Andragog
23 R022300 Sekretar-pravnik
24 R022400 Vaspitač – stručni radnik
25 R022500 Lekar opšte prakse
26 R022600 Lekar specijalista
27 R022700 Stomatolog

R03

 

RADNA MESTA STRUČNIH SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01 R030100 Nutricionista
02 R030200 Vaspitač-stručni saradnik
03 R030300 Radno-okupacioni terapeut
04 R030400 Viši fizioterapeut
05 R030500 Viši medicinski tehničar
06 R030600 Stručni saradnik na uslugama u zajednici

R04

 

RADNA MESTA SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01 R040100 Negovateljica
02 R040200 Radni instruktor
03 R040300 Saradnik na uslugama u lokalnoj zajednici
04 R040400 Saradnik u centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima
05 R040500 Medicinska sestra – tehničar
06 R040600 Medicinska sestra – vaspitač
07 R040700 Zubni tehničar
08 R040800 Fizioterapeut

S

 

RADNA MESTA U OBLASTI SPORTA

S01

 

RADNA MESTA U OBLASTI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I MEDICINE SPORTA

01 S010100 Direktor ustanove
02 S010200 Pomoćnik direktora ustanove
03 S010300 Direktor sportskog hotela – kampa
04 S010400 Savetnik direktora
05 S010500 Specijalista za stručni i razvojno-istraživački rad u sportu
06 S010600 Specijalista za fizičko vaspitanje i rekreaciju
07 S010700 Specijalista za analitiku u sportu
08 S010800 Specijalista za INDOK
09 S010900 Analitičar za sport
10 S011000 Analitičar za fizičko vaspitanje i rekreaciju
11 S011100 Analitičar za INDOK
12 S011200 Saradnik za fizičko vaspitanje i rekreaciju
13 S011300 Saradnik za analitiku u sportu
14 S011400 Saradnik za INDOK
15 S011500 Lekar opšte prakse – doktor medicine
16 S011600 Lekar specijalista
17 S011700 Medicinski biohemičar
18 S011800 Psiholog
19 S011900 Viša medicinska sestra – tehničar
20 S012000 Medicinska sestra – tehničar
21 S012100 Viši sanitarni tehničar- laborant
22 S012200 Medicinski tehničar – laborant
23 S012300 Fizioterapeut
24 S012400 Doktor stomatologije

S02

 

RADNA MESTA U OBLASTI KONTROLE I SPREČAVANJA DOPINGA U SPORTU

01 S020100 Direktor ustanove
02 S020200 Pomoćnik direktora ustanove
03 S020300 Koordinator doping kontrole i edukacije
04 S020400 Koordinator nacionalne registrovane test grupe i TUE procesa
05 S020500 Analitičar međunarodnog ADAMS sistema i antidoping baze podataka

S03

 

RADNA MESTA U USTANOVAMA FIZIČKE KULTURE

01 S030100 Direktor ustanove
02 S030200 Pomoćnik direktora ustanove
03 S030300 Rukovodilac sektora za sport u ustanovi fizičke kulture
04 S030400 Upravnik sportskog objekta
05 S030500 Organizator aktivnosti u fizičkoj kulturi i sportu
06 S030600 Saradnik za fizičku kulturu i sport
07 S030700 Instruktor – rekreator/spasilac

O01

 

OSTALO

01   Ostala izabrana, imenovana i postavljena lica čija radna mesta nisu položaji/zvanja
  O010101 Izabrana, imenovana i postavljena lica u organima državne uprave i drugim državnim organima i organizacijama koje je osnovala Republika
  O010102 Izabrana, imenovana i postavljena lica u organima Autonomne pokrajine i organizacijama koje je osnovala Autonomna pokrajina
  O010103 Izabrana, imenovana i postavljena lica u organima jedinica lokalne samouprave i organizacijama koje je osnovala jedinica lokalne samouprave
02 O010200 Ostala radna mesta kod korisnika javnih sredstava