Stope poreza na dodatu vrednost u 2014

STOPE POREZA NA DODATU VREDNOST U 2014. GODINI

Shodno članu 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07,  93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18):

OPIS
STOPA PDV-a
Propisana
Preračunata
1
2
3
Opšta stopa PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara
(od 1.10.2012. godine)
20%
16,6667%
Posebna stopa PDV-a za promet dobara i usluga ili uvoz dobara
koji su nabrojani u čl. 23. stav 2. Zakona o PDV-u od 1.01.2014.
10% 9,0909%
Prečišćen tekst Zakona o PDV-u možete naći u “EKSPERT“-u.
U časopisu “PDV” detaljno obrađujemo teme vezane za primenu Zakona o PDV-u.