Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica koji je pomeren radi vanrednog stanja ističe 5. jula 2020. godine

Saglasno Uredbi o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (“Sl. glasnik RS”, br. 60/20), o kojoj smo pisali u “Informator”-u br. 12/2020, rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica iz člana 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, pomeren je na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Vanredno stanje je ukinuto 6. maja 2020. godine, stupanjem na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja (“Sl. glasnik RS”, br. 65/20), što znači da 5. jula 2020. godine – 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja, ističe rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica.

To praktično znači da će se kvalifikovanim novozaposlenim licem smatrati i lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva, koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član, a koje status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član stekne do 5. jula 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca koji koristi fiskalnu olakšicu ili kod drugog poslodavca.

O fiskalnim olakšicama za zapošljavanje KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH lica detaljno smo pisali u “Informator”-u broj 11/2020, poglavlje XIV.