Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2017. godine

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec decembar pod br. 401-00-55/1/2016/17-18 od 12.01.2017. koje dajemo u nastavku: 

“Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16), čl. 7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) i ovlašćenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 119-01-175/2-2/2016-05 od 29. decembra 2016. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. oktobra 2016. do 31. marta 2017.     
za prvo dete – jednokratno 
38.274,15
 
za drugo dete – 149.666,43 u 24 rate 
 6.236,10
 
za treće dete – 269.387,25 u 24 rate 
11.224,47
 
za četvrto dete – 359.179,20 u 24 rate 
14.965,50
 
2) 
DEČIJI DODATAK od 1. oktobra 2016. do 31. marta 2017.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.675,05
3.477,57

3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar 2016.  9.459,15  
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za januar 2017.    
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
8.360,25
10.032,67
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede     
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,83
3,40
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
6,60
7,93

 

Obrazloženje

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Službeni glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) predviđeno je da se nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica (“Službeni glasnik RS”, br. 20/92…36/04).

Ovo rešenje se dostavlja Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.”

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu “Informator”.