Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.03.2008. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-164/2008-12.2 od 3.03.2008. godine koje dajemo u nastavku:

"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. marta 2008.

   

– 

za prvo dete – jednokratno 

22.906,90

 

– 

za drugo dete – 89.574,61 u 24 rate 

Rata –3.732,28

 

– 

za treće dete – 161.226,91 u 24 rate 

Rata –6.717,79 

 

– 

za četvrto dete – 214.966,97 u 24 rate 

Rata – 8.956,96 

 

2)

DEČIJI DODATAK za februar 2008. godine (za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.601,00 

2.082,00 

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za februar 2008.

2.950,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.03.2008.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

5.169,80

6.203,76 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   – 

za smeštaj jednog deteta 

9.174,75

 

   – 

za smeštaj dvoje i više dece 

5.646,00 

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 93.489,00, za treće dete 168.278,00 i četvrto dete 224.366,00 din.
2) Pravo iz tačke 1. i 2. ovog rešenja usklađuje se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2008. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 123/07), razdeo 19 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."