Propisi o PDV-u (prečišćeni tekstovi, januar 2013.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Propisi o PDV-u: Zakon, uredbe, pravilnici (prečišćeni tekstovi, januar 2013.)

 

 

 

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije “Propisi” dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis “PDV” i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu “PDV”)

 

SADRŽAJ:

 ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
(“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. i čl. 2.)

II. PREDMET OPOREZIVANJA (čl. 3. do čl. 7.)

 • Promet dobara i usluga (čl. 4. do čl. 6.)
 • Uvoz dobara (član 7.)

III. PORESKI OBVEZNIK I PORESKI DUŽNIK (čl. 8. do čl. 10.)

 • Poreski obveznik (čl. 8. i čl. 9.)
 • Poreski dužnik (član 10.)

IV. MESTO I VREME PROMETA DOBARA I USLUGA I NASTANAK PORESKE OBAVEZE (čl. 11. do čl. 16.)

 • Mesto prometa dobara (član 11.)
 • Mesto prometa usluga (član 12.)
 • Mesto uvoza dobara (član 13.)
 • Vreme prometa dobara (član 14.)
 • Vreme prometa usluga (član 15.)
 • Vreme uvoza dobara (član 15a)
 • Nastanak poreske obaveze (član 16.)

V. PORESKA OSNOVICA I PORESKA STOPA (čl. 17. do čl. 23.)

 • Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga (čl. 17. i čl. 18.)
 • Osnovica kod uvoza dobara (čl. 19. i čl. 20.)
 • Izmena poreske osnovice (član 21.)
 • Obračun vrednosti iskazanih u stranim valutama (član 22.)
 • Poreska stopa (član 23.)

VI. PORESKA OSLOBOĐENJA (čl. 24. do čl. 26.)

 • Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24.)
 • Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza (član 25.)
 • Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (član 26.)

VII. PRETHODNI POREZ (čl. 27. do čl. 32b)

 • Pojam (član 27.)
 • Uslovi za odbitak prethodnog poreza (član 28.)
 • Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza (član 29.)
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak (član 30.)
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice (član 31.)
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa (član 31a)
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32.)
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32a)
 • Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV (član 32b)

VIII. POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA (čl. 33. do čl. 36a)

 • Mali poreski obveznici (član 33.)
 • Poljoprivrednici (član 34.)
 • Turistička agencija (član 35.)
 • Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (član 36.)
 • Poreska obaveza po naplaćenom potraživanju (član 36a)

IX. OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA (čl. 37. do čl. 51a)

 • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV (čl. 38. do čl. 41.)
 • Izdavanje računa (čl. 42. do čl. 45.)
 • Obaveza vođenja evidencije (čl. 46. i čl. 47.)
 • Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV (čl. 48. do čl. 51a)

X. POVRAĆAJ, REFAKCIJA I REFUNDACIJA POREZA (čl. 52. do čl. 57.)

 • Povraćaj poreza (član 52.)
 • Refakcija PDV stranom obvezniku (član 53.)
 • Humanitarne organizacije (član 54.)
 • Tradicionalne crkve i verske zajednice (član 55.)
 • Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (član 55a)
 • Refakcija PDV stranom državljaninu (član 56.)
 • Refundacija PDV kupcu prvog stana (član 56a)
 • Refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe (čl. 56b i čl. 57.)

XI. POSEBNI PROPISI ZA UVOZ DOBARA (čl. 58. i čl. 59.)

XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 60. i čl. 60a)

XIII. PRELAZNI REŽIM (član 61.)

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 62. do čl. 68.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • “Sl. glasnik RS”, br. 61/05
 • “Sl. glasnik RS”, br. 61/07
 • “Sl. glasnik RS”, br. 93/12

UREDBE:

 • Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 124/04)
  • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
 • Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo (“Sl. glasnik RS”, br. 124/04, 27/05, 4/13)
  • Obrazac IPID PDV
  • Obrazac PID PDV
  • Obrazac PID PDV 1
 • Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta Bezbednosti OUN broj 1244 (“Sl. glasnik RS”, br. 15/05, 68/11)
  • Obrazac KMPDV – Podaci o izvršenim prometima sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM i prometima sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM

PRAVILNICI:

 • Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 118/12)
 • Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 122/12)
 • Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen (“Sl. glasnik RS”, br. 118/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen (“Sl. glasnik RS”, br. 118/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 107/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 107/12)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik (“Sl. glasnik RS”, br. 105/04)
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 108/04, 130/04 – ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12)
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (“Sl. glasnik RS”, br. 120/12)
  • Obrazac PII – Potvrda o izvršenom izvozu
  • Obrazac SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
  • Obrazac LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
 • Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 120/12)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka (“Sl. glasnik RS”, br. 122/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte (“Sl. glasnik RS”, br. 120/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima (“Sl. glasnik RS”, br. 105/04, 118/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 114/12)
 • Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 123/12)
  • Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave
  • Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
  • Obrazac PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
  • Obrazac ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
  • Obrazac PBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
  • Obrazac PPPDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
 • Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (“Sl. glasnik RS”, br. 123/12)
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 120/12)
 • Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12)
  • Obrazac REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju
  • Obrazac REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
  • Obrazac REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
  • Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju
  • Obrazac REF 4E – Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
  • Obrazac REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
  • Obrazac IKPS-PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
  • Obrazac RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
  • Obrazac RFNB – Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV
 • Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (“Sl. glasnik RS”, br. 19/05)
  • Obrazac RPD – Izvod iz registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija
 • Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja Obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije (“Sl. glasnik RS”, br. 19/05, 38/05)
  • Obrazac OLPDV
  • Obrazac OLPDV BIS
  • Obrazac EL
  • Obrazac EL BIS
  • Kodeks šifara za popunjavanje Obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista