Propisani su novi obrasci zbirnih poreskih prijava (PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8, PP OD-P I PP OD-O) i odložen je početak primene obrazaca OS i OS-1

U “Sl. glasniku RS”, broj 61/13 objavljeni su:

  1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku, i
  2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku,

koji su stupili na snagu 13. jula 2013. godine.

Pravilnikom pod 1. propisani su novi obrasci zbirnih poreskih prijava: PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8.

Pravilnikom pod 2.:

  • izvršene su izmene u postojećim obrascima PP OD i PP OD-1;
  • propisane su nove zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje se sastavljaju i podnose Poreskoj upravi za svaku isplatu lične zarade preduzetnika, odnosno za svako plaćanje doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva, i to:
    • PP OD-P – Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na ličnu zaradu preduzetnika za mesec (konačna isplata/deo) ________20__ godine;
    • PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za mesec ________20__ godine;
  • odlaže se početak obaveze dostavljanja specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, na obrascima OS i OS-1, uz poresku prijavu PP OD i PP OD-1. Naime, propisano je da se obrasci specifikacije OS i OS-1 o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, podnose za obračunate i plaćene doprinose počev za mesec januar 2014. godine.

U “Informator”-u broj 18/2013 detaljno pišemo o ovim pravilnicima i dajemo praktične primere za popunjavanje novih obrazaca, a sve nove obrasce, koji su propisani navedenim pravilnicima, korisnici koji imaju pravo pristupa delu sajta Obrasci za popunjavanje, mogu navedene obrasce popuniti/snimiti/štampati).

Prečišćene tekstove oba pravilnika i pripadajuće obrasce možete pronaći i u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata “EKSPERT“.