Propisani su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (13.07.2018.)

Tekst je preuzet iz našeg časopisa “Informator” broj 19/2018 od 26.07.2018. godine:

 

Na osnovu čl. 32. i 33. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18, u daljem tekstu: Zakon) Vlada je donela Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 54/18 i stupila je na snagu 13. jula 2018. godine

Odredbama Uredbe propisani su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (o ostvarivanju prava na dečiji dodatak u skladu sa novim Zakonom pisali smo u “Informator”-u br. 17/2018, poglavlje V, tačka 5.).

 

  • Visina dečijeg dodatka 

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.000,00 dinara, prema članu 6. stav 1. Uredbe. 

Prema članu 6. st. 2. i 3. Uredbe i članu 33. stav 2. Zakona, dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo: 

  • za jednoroditeljske porodice i staratelje uvećava se za 30% i iznosi 3.900,00 dinara
  • za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, uvećava se za 50% i iznosi 4.500,00 dinara

Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, iznosi 5.400,00 dinara, shodno članu 6. stav 4. Uredbe i članu 33. stav 3. Zakona. 

 

  • Usklađivanje iznosa dečijeg dodatka 

Navedeni iznosi dečijeg dodatka usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja. 

 

  • Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak 

Odredbama čl. 2-4. Uredbe, propisani su cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, čije iznose dajemo u sledećoj tabeli: 

Osnov 

Iznos cenzusa (dinara) 

Uvećan iznos cenzusa 

dinara 

Član 2. 

Uredbe 

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus od 

9.000,00 

 

 

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona*

 

30% 

11.700,00 

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona**, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 

 

20% 

10.800,00 

Član 3. 

Uredbe 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona***

2,84 

 

 

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona*

 

30% 

3,69 

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona**, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 

 

20% 

3,40 

Član 4. Uredbe 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona****

6,62 

 

 

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona*

 

30% 

8,60 

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona**, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 

 

20% 

7,94 

* Porodica u kojoj jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, pod uslovom da je drugi roditelj: nepoznat; da je preminuo, a nije ostvareno pravo na porodičnu penziju ili da je postao potpuno i trajno nesposoban za rad, a nije stekao pravo na penziju.

** Porodica u kojoj jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, pod uslovom da je drugi roditelj: preminuo, a ostvareno je pravo na porodičnu penziju; na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci; da drugi roditelj ne vrši roditeljsko pravo po odluci suda ili da ne doprinosi izdržavanju deteta, a izvršenje obaveze izdržavanja nije bilo moguće obezbediti postojećim i dostupnim pravnim sredstvima i postupcima.

*** Pravo na dečiji dodatak se ostvaruje ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus, a ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 3% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini ili je ostvaren od zemljišta do 500 metara kvadratnih na kome je podignuta stambena zgrada.

**** Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 7% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini, a porodica ne ostvaruje druge prihode.

 

Podsećamo da, počev od školske 2018/2019. godine, shodno članu 33. stav 4. Zakona, korisnici dečijeg dodatka čija su deca redovno pohađala srednju školu i sa uspehom završila školsku godinu u septembru 2019. godine ostvaruju pravo na još jedan dečiji dodatak. 

 

  • Usklađivanje cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak 

Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja. 

Od 1. januara 2019. godine, u primeni su nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak.