Propisan je sadržaj poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (obrazac PPDSO)

Na osnovu ovlašćenja iz člana 40. stav 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13) ministar finansija i privrede doneo je Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, broj 61/13 i stupio je na snagu 13. jula 2013. godine.

Prema odredbama člana 40. stav 12. Zakona, rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa isplaćene naknade. Iznos naknade ne sadrži porez na dodatu vrednost.

Porez koji obračunava, obustavlja i na propisani račun uplaćuje prilikom isplate naknade rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu, isplatilac naknade – rezidentno pravno lice iskazuje u poreskoj prijavi na obrascu PPDSO Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica za tromesečje 201 . godine. Isplatilac naknade – rezidentno pravno lice, poresku prijavu na obrascu PPDSO nadležnom poreskom organu podnosi u roku od 15 dana od isteka tromesečja u kojem je izvršena isplata naknade.

Tekst navedenog pravilnika i obrazac PPDSO možete naći u i “Ekspert”-u.