Proba za fusnote

Imajući u vidu članove 16, 38. i 41. Zakona o agencijskom zapošljavanju, da li je moguće angažovati zaposlenog za rad preko agencije za zapošljavanje na određeno vreme u sledećem slučaju:1 

Zaposleni radi kod poslodavca na određeno vreme dve godine od 1.07.2019. do 30.06.2021. godine.((Datum od kada je počela primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21).)) Da li je moguće da od 1.07.2021. godine nastavi da radi kod poslodavca preko agencije za zapošljavanje i dalje na određeno vreme, i to do 31.01.2022. godine?

Ograničenja za poslodavce korisnike, Agenciju i zaposlene propisana u članu 16. Zakona o agencijskom zapošljavanju (“Sl. glasnik RS”, broj 86/19; u daljem tekstu: Zakon) počela su da se primenjuju na zaključene ugovore o ustupanju, ugovore o radu, odnosno upute zaključene, odnosno izdate počev od 1.03.2020. godine. Stoga, odgovor na postavljeno pitanje zavisi od datuma kada ste za ovo lice zaključili ugovor o ustupanju sa Agencijom.

Naime, ukoliko je ugovor zaključen na osnovu Zakona 1.03.2020. godine ili posle ovog datuma, onda se u vreme koje od tada teče ne računa vreme koje je to lice bilo neposredno angažovano na određeno vreme od strane poslodavca ili je angažovanje bilo preko iste ili druge Agencije.

To znači da bi ovo lice moglo da radi kod vas na određeno vreme 24 meseca počev od 1.03.2020. godine ne računajući prethodno vreme.

Međutim, ako je ugovor zaključen za njegovo angažovanje pre 1.03.2020. godine, tj. u ovom slučaju od 1.07.2019. godine i nije napravljen prekid,  onda ovo lice može kod vas da radi na određeno vreme shodno članu 37. Zakona o radu pa se 24 meseca računaju počev od 1.07.2019. godine. Ako je napravljen prekid i zaključen novi ugovor od 1.03.2020. godine ovo lice može da radi narednih 24 meseca na određno vreme ne računajući njegovo angažovanje u prethodnom periodu.


1.Naime, ukoliko je ugovor zaključen na osnovu Zakona 1.03.2020. godine ili posle ovog datuma, onda se u vreme koje od tada teče ne računa vreme koje je to lice bilo neposredno angažovano na određeno vreme od strane poslodavca ili je angažovanje bilo preko iste ili druge Agencije.