Preporuka za isplatu 100% naknade zarade za zaposlene koji su odsutni sa rada zbog potvrđene zaraze COVID-19 ili zbog mere izolacije i samoizolacije

Ovaj članak je dostupan samo pretplatnicima na stručni časopis “Informator”.

Da biste videli ovaj članak neophodno je da izvršite Login sa korisničkim imenom i lozinkom.


Ukoliko ne posedujete korisnički nalog, a pretplatnici ste na časopis “Informator”, možete:

1. Kreirati nalog i nazvati nas da aktiviramo uslugu, ili

2. Kontaktirati nas, kako bismo Vam dostavili časopis u PDF formatu putem e-mail-a.

Tel. 011/30 35 435

e-mail: office@cekos.rs