Preporuka Vlade u vezi sa korišćenjem prvog dela godišnjeg odmora za 2020. zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i Ministarstvu zdravlja

Vlada Republike Srbije je donela Zaključak (“Sl. glasnik RS”, br. 151/20 od 15.12.2020. godine) kojim se preporučuje poslodavcima na teritoriji Republike Srbije, da zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite i ustanovama zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite u Republici Srbiji i Ministarstvu zdravlja, koji imaju obavezu radnog angažovanja u toku trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19, omoguće da iskoriste pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu, i to:

  • prvi deo u trajanju od dve radne nedelje, u kontinuitetu, zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a
  • preostali deo – zaključno sa 30. junom 2022. godine.

Takođe, preporučuje se navedenim poslodavcima da svojim zaposlenima, koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine u skladu sa stavom 1. Zaključka Vlade 05 broj 53-3041/2020 od 6. aprila 2020. godine, omoguće da iskoriste taj deo godišnjeg odmora najkasnije 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.

Podsećamo, Zaključkom Vlade 05 broj 53-3041/2020 od 6. aprila 2020. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 52/20), o kome smo pisali u “Informator”-u broj 11/2020, preporučeno je poslodavcima na teritoriji Republike Srbije, da zaposlenima koji imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja, omoguće korišćenje dela redovnog godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.