Poreska uprava je 21.04.2020. objavila Obaveštenje o odlaganju dospelosti za plaćanje određenih javnih prihoda

“Poreska uprava obaveštava da je odredbama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID 19 („Službeni glasnik RS“, br. 54/2020, u daljem tekstu: Uredba) uređeno, između ostalog, odlaganje dospelosti za plaćanje određenih javnih prihoda koji u skladu sa poreskim zakonima dospevaju za plaćanje u periodu od 1. aprila do 30. juna 2020. godine, izuzetno do 31. jula 2020. godine, kao i direktna davanja iz budžeta Republike Srbije.
Privrednim subjektima u privatnom sektoru može se odložiti dospelost za plaćanje, pored poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada i akontacije poreza na dobit pravnih lica,  kao i  akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020. godine.
S tim u vezi, Poreska uprava obaveštava da će 4. maja 2020. godine izvršiti odlaganje dospelosti za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica i akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za one privredne subjekte koji su se opredelili i ispunjavaju uslove za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, u skladu sa Uredbom.
Naime, Poreska uprava će po završetku meseca aprila, odnosno nakon podnošenja poreskih prijava PPP PD za zaposlene, kao i automatskim putem za poreske obveznike koji nemaju zaposlene radnike, sačiniti spisak privrednih subjekata koji će biti predmet provere ispunjenosti uslova za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz člana 3. Uredbe, tj.  ispunjenosti uslova da nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, počev od 15. marta 2020. godine pa do 10. aprila 2020. godine, kao dana stupanja na snagu Uredbe, odnosno do 30.04.2020. godine.
Privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove shodno Uredbi, biće izvršena uplata direktnih davanja, kao i odlaganje dospelosti  akontacija poreza na dobit, odnosno poreza i doprinosa na prihod od obavljanja samostalne delatnosti.
U ovom trenutku, navedene akontacije za mesec mart 2020. godine su proknjižene na kartici poreskih obveznika, ali će odlaganje njihove dospelosti biti evidentirano u poreskom računovodstvu dana 4. maja 2020. godine, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za korišćenje pogodnosti u skladu sa Uredbom.
Dospelost akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj mesec 2020. godine odlaže se do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske godine za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini, za akontacije poreza na dobit koje dospevaju za plaćanje 15. aprila 2020. godine, 15. maja 2020. godine i 15. juna 2020. godine do predaje konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za odgovarajući poreski period.
Dospelost akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine,  odlaže se  do predaje konačne poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.”

(Izvor: Internet stranica Poreske uprave RS)


NAPOMENA: detaljno o ovoj temi pišemo u  “INFORMATORU” BROJ 11/2020 OD 12.04.2020.