Pomereni su rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu

 


Članom 3. Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila (“Sl. glasnik RS”, br. 65/20) propisano je da, do stupanja na snagu odgovarajućeg zakona, NASTAVLJA DA VAŽI Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 57/20).

U “Sl. glasniku RS”, br. 57/20 od 16.04.2020. godine objavljena je Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), koja je na snazi je od 16. aprila 2020. godine.

Uredbom se utvrđuje pomeranje rokova:

 • za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva;
 • za dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika za 2019. godinu;
 • za podnošenje prijava za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti za 2019. godinu, kao i rokova
 • važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti.

Pomeranje roka za održavanje redovne sednice skupštine društva

Rok za održavanje redovne sednice skupštine društva iz člana 364. Zakona o privrednim društvima – najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Dakle, saglasno Uredbi redovna sednica skupštine privrednog društva koja se održava jednom godišnje, u 2020. godini, mora se održati najkasnije 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Na primer, u slučaju da vanredno stanje prestane 15. maja 2020. godine, redovnu sednicu skupštine treba održati najkasnije do 13. avgusta 2020. godine.

Pomeranje roka za dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika

 Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora – 30. april 2020. godine, svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20), odnosno Zakonom o investicionim fondovima (“Sl. glasnik RS”, br. 46/06, 51/09, 31/11, 115/14) ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (“Sl. glasnik RS”, br. 73/19), pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Na primer, u slučaju da vanredno stanje prestane 15. maja 2020. godine, ovi obveznici bi bili u obavezi da godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu, odnosno godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu sa izveštajem revizora nadležnom organu dostave najkasnije do 13. jula 2020. godine.

Rokovi iz Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18) pomeraju se prema sledećem kalendaru:

 • rok za redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu iz člana 33. stav 1. – najkasnije do 30. juna naredne godine, pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  Na primer, u slučaju da vanredno stanje prestane 15. maja 2020. godine, redovni godišnji finansijski izveštaj treba dostaviti najkasnije do 13. avgusta 2020. godine.
 • rok za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje iz člana 33. stav 3.- najkasnije do 31. jula naredne godine, pomera se na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  Na primer, u slučaju da vanredno stanje prestane 15. maja 2020. godine, konsolidovane godišnje finansijske izveštaje treba dostaviti najkasnije do 12. septembra 2020. godine.
 • Rok za vanredne finansijske izveštaje iz člana 33. stav 4. – 60 dana od dana na koji se ti izveštaji sastavljaju, pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja ističe za vreme vanrednog stanja.
  Na primer, u slučaju da vanredno stanje prestane 15. maja 2020. godine, a da je rok za dostavljanje vanrednog finansijskog izveštaja istekao za vreme trajanja vanrednog stanja, obveznik je u obavezi da isti dostavi do 14. juna 2020. godine.

Pomeranje roka za podnošenje prijava za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti za 2019. godinu

U skladu sa Uredbom, rokovi za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti pomeraju se prema sledećem kalendaru:

 • obveznici poreza na dobit pravnih lica podnose prijavu za porez na dobit pravnih lica (Obrazac PDP) za 2019. godinu u roku od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  Na primer, u slučaju da vanredno stanje prestane 15. maja 2020. godine, poresku prijavu za porez na dobit (Obrazac PDP) za 2019. godinu treba dostaviti najkasnije do 13. avgusta 2020. godine.
  Napred navedeni rok se odnosi na one obveznike poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period jednak kalendarskoj godini.
 • obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak građana podnose poresku prijavu (Obrazac PPDG-1S) i poreski bilans (Obrazac PB 2) za 2019. godinu u roku od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.
  Iz napred navedenog proizlazi da obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti koji poresku prijavu i poreski bilans za 2019. godinu nije dostavio nadležnom organu do 15. aprila 2020. godine (zakonom propisani rok), saglasno Uredbi može iste da dostavi u gore navedenom roku, i na taj način izvrši obavezu dostavljanja bez propuštanja rokova.
  Na primer, u slučaju da vanredno stanje prestane 15. maja 2020. godine, obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti poresku prijavu Obrazac PPDG-1S i poreski bilans Obrazac PB 2 za 2019. godinu treba da dostavi najkasnije do 13. avgusta 2020. godine.

Napred navedeni rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja, poreske prijave i poreskog bilansa za 2020. godinu, shodno se primenjuje na pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja, poreske prijave i poreskog bilansa tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja.

Pomeranje roka važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene, koje ističu za vreme vanrednog stanja

► U skladu sa Uredbom, rokovi iz člana 7. Zakona o reviziji – rokovi koji se odnose na licencu za obavljanje revizije, koji ističu za vreme vanrednog stanja, smatraće se isteklim po isteku 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Do dana isteka roka od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, saglasno Uredbi, sve izdate licence za obavljanje revizije nastavljaju da važe.

► Prema Uredbi, rokovi iz člana 11. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 108/16, 113/17 – dr. zakon) – rokovi koji se odnose na licencu za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, koji ističu za vreme vanrednog stanja i 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, smatraće se isteklim po isteku 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.