Podnošenje elektronske prijave na portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja pomereno je na 1. april 2013. godine

Vlada RS je krajem decembra 2012. godine donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 124/12) kojom je, pored ostalih izmena, pomeren rok za podnošenje elektronske prijave na osiguranje (promene i odjave), shodno članu 36. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 30/10), na 1. april 2013. godine (umesto 1. januara 2013. godine kako je bilo propisano po odredbama Uredbe pre izmene). Uredbom su promenjeni obrasci M i M-A..