Zaposlili smo novog radnika i podneli prijavu na osiguranje sa poslednjim danom u mesecu. Kako je poslednji dan u mesecu nedelja i neradni dan, radnik nije radio na taj dan i nismo imali obavezu isplate zarade, odnosno nismo podneli poresku prijavu. Međutim, Poreska uprava je podnela poresku prijavu po službenoj dužnosti i obračunala doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu za ceo mesec. Da li smo u obavezi da platimo doprinose za ceo mesec i ako nismo na koji način da postupimo?

U situaciji koju ste opisali, iako zaposleni nije radio poslednjeg dana u mesecu (jer je neradni dan i ne ostvaruje zaradu za taj dan), on je prijavljen na osiguranje jedan dan u tom mesecu, te smo mišljenja da postoji obaveza poslodavca da u skladu sa čl. 39. i 51. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje izvrši obračun i uplatu doprinosa na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Pojedinačna poreska prijava po službenoj dužnosti smatra1 se prvobitnom pojedinačnom poreskom prijavom.

Kako je iznos poreske obaveze u vašem slučaju određen na najnižu osnovicu (zaduženje se odnosi na ceo mesec), trebalo biste odmah da podnesete izmenjenu poresku prijavu u skladu sa članom 11. Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21). Tom prilikom, u polje pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave upisuje se vrsta prijave koja se ovom prijavom menja, i to: prijava po službenoj dužnosti.

U izmenjenoj poreskoj prijavi treba da izvršite obračun doprinosa na srazmerni iznos najniže osnovice, dakle – za jedan dan.

Obaveze nastale po osnovu izmenjene poreske prijave se plaćaju po istom broju odobrenja za plaćanje koji je dodeljen prijavi podnetoj po službenoj dužnosti.


1. Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, propisana je članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02,…, 144/20, 96/21), dok je način i postupak podnošenja iste bliže uređen čl. 8. i 9. Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Sl. glasnik RS”, br. 74/13,…, 96/19, 132/21).

Na zahtev Poreske uprave Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja u elektronskom obliku dostavlja Poreskoj upravi podatke potrebne za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva.