Ukoliko primalac elektronske fakture odbije fakturu, da li mora u napomeni navesti da nije koristio odbitak PDV-a i da nije tražio refakciju PDV-a?

Odbijanje elektronske fakture podrazumeva da primalac nije knjižio, niti koristio odbitni PDV po toj fakturi – u napomeni se često navodi samo razlog odbijanja fakture. Svakako, ukoliko je interna praksa pravnog lica takva da se zahteva potvrda da odbijeni račun nije knjižen, niti da je korišćen odbitni PDV, ovakva informacija se može tražiti primaocu fakture koji je istu odbio.