Ukoliko postoji potreba za izdavanjem knjižnog odobrenja za subjekta javnog sektora čije se fakture registruju u CRF-u, kako se postupa u tom slučaju, s obzirom da se knjižno odobrenje/zaduženje ne registruje u CRF-u?

Tačno je da se knjižno odobrenje ne registruje u CRF-u, ali faktura na koju se to knjižno odobrenje odnosi registrovana je u CRF-u, pa je po izdavanju knjižnog odobrenja potrebno da izdavalac knjižnog odobrenja u CRF-u izvrši izmenu na osnovu koje će biti izvršeno umanjenje fakture koja je registrovana u CRF-u i na koju se odnosi. Ovakvo rešenje postoji u Internom tehničkom uputstvu s tim da nemamo saznanja o tome da je moguće da je subjekat privatnog sektora koji izdaje knjižno odobrenje/zaduženje uopšte u mogućnosti da promeni to u CRF-u i da istom pristupi, već bi to morao uraditi primalac fakture subjekt javnog sektora. S druge strane, ukoliko je odnos između dva subjekta javnog sektora, mišljenja smo da je tehnički onda to izvodljivo.