U slučaju kada su oba supružnika u radnom odnosu kod istog poslodavca, na koja primanja zaposlena čiji je suprug preminuo ima pravo i koji je poreski tretman tih davanja? Napominjemo da je, u konkretnom slučaju, opštim aktom poslodavca propisano pravo zaposlenog na naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, kao i članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u skladu sa zakonom. Takođe, opštim aktom je utvrđeno i pravo na solidarnu pomoć članovima uže porodice zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom sa slučaj smrti člana uže porodice.

Shodno članu 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis), a u skladu sa opštim aktom, poslodavac je dužan da isplati zaposlenom naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog. Članovima uže porodice smatraju se bračni drug i deca zaposlenog, prema članu 119. stav 4. Zakona o radu.

Shodno članu 120. tačka 1) Zakona o radu, opštim aktom odnosno ugovorom o radu, može se utvrditi pravo na solidarnu pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove porodice.

S obzirom da je opštim aktom poslodavca, u ovom slučaju, utvrđeno pravo na naknadu troškova pogrebnih usluga, kao i pravo na solidarnu pomoć zaposlenom u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, obaveze poslodavca (isplatioca navedenih davanja) su sledeće:

Supruga preminulog zaposlenog (koja je ujedno zaposlena kod istog poslodavca), ostvaruje pravo na:

  • naknadu troškova pogrebnih usluga,
  • solidarnu pomoć po osnovu smrti zaposlenog kao član njegove uže porodice i
  • solidarnu pomoć zaposlenom u slučaju smrti člana porodice.

Naknada troškova pogrebnih usluga mora biti opravdana računima pogrebnog preduzeća ili sama naknada se može isplatiti direktno na račun dobavljača po fakturi, u iznosu utvrđenom opštim aktom poslodavca.

Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, u iznosu utvrđenom opštim aktom poslodavca, se isplaćuje zajedno sa naknadom troškova pogrebnih usluga i ta dva iznosa se sabiraju i oduzima se jedan neoporezivi iznos od 76.281,00 dinara (novi usklađeni iznos).

Razlog zbog koga se koristi samo jedna poreska olakšica na zbir ova dva iznosa, leži u istom osnovu po kome se isplaćuju naknada troškova pogrebnih usluga i solidarna pomoć, a to je smrt zaposlenog, shodno članu 9. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

Ukoliko je zbir navedenih iznosa veći od neoporezivog iznosa, ostatak preko neoporezivog iznosa množi se sa koeficijentom 1,11111111 (odnosno deli se sa 0,90) kako bi se dobio oporezivi iznos, na koji se zatim obračunava i plaća porez po stopi od 10%.

Zaposlena čiji je suprug preminuo, ostvaruje pravo i na solidarnu pomoć u slučaju smrti člana uže porodice, shodno Zakonu o radu i opštem aktu poslodavca.

Isplaćuje se iznos solidarne pomoći koji je utvrđen opštim aktom poslodavca, koji je neoporeziv do 76.281,00 dinara.1

Ukoliko se isplaćuje solidarna pomoć po navedenom osnovu u iznosu koji je veći od neoporezivog iznosa, ostatak preko neoporezivog iznosa množi se sa koeficijentom 1,11111111 (odnosno deli se sa 0,90) kako bi se dobio oporezivi iznos, na koji se zatim obračunava i plaća porez po stopi od 10%.

Dakle, ova zaposlena pored naknade troškova pogrebnih usluga ostvaruje i solidarnu pomoć po dva osnova, s tim što je zbir naknade pogrebnih troškova i solidarne pomoći u slučaju smrti zaposlenog neoporeziv do 76.281,00 dinara, a iznos solidarne pomoći u slučaju smrti člana uže porodice zaposlene utvrđen opštim aktom je takođe neoporeziv do 76.281,00 dinara.


1. Član 18. stav 1. tačka 9a) ZPDG