U slučaju kada elektronska faktura dobije status “odbijeno” kod kupca privatnog sektora, da li se takva faktura stornira i ispostavlja nova, odnosno šta je potrebno uraditi u tom slučaju?

Svaka faktura koja je odbijena, bilo da je automatski ili voljno od strane kupca – korisnika privatnog ili javnog sektora, mora se stornirati i mora se izdati nova faktura pod novim brojem, jer SEF neće dozvoliti izdavanje fakture pod istim brojem.