U šifarniku zanimanja diplomirani defektolog-tiflolog nema adekvatnu šifru zanimanja što onemogućava diplomiranom defektologu-tiflologu (primer logopedi), sa stečenom diplomom, samostalan rad u državnoj i privatnoj praksi kao što su specijalizovane maloprodajne radnje medicinskim pomagalima ili optike, pravo da se bavi korekcijom vida od određivanja dioptrije, propisivanja potrebnih naočara i kontaktnih sočiva do prepoznavanja bolesti, kada dalju brigu o pacijentu preuzima lekar oftalmolog. Da li će se to ispraviti?

Novi Šifarnik zanimanja koji se primenjuje od 1. januara 2019. godine, sadrži i zanimanja: defektolog, tiflopedagog i nastavnik za osobe sa oštećenjima vida, koja su prepoznata na tržištu rada i kao takva evidentirana.

U tom smislu, ukoliko navedena zanimanja u Šifarniku zanimanja, ne obuhvataju, odnosno ne zahtevaju znanja i veštine koje pruža kvalifikacija defektologa-tiflologa, odnosno ukoliko ova kvalifikacija omogućava obavljanje poslova novog zanimanja koje je prepoznato na tržištu rada, od 1. januara 2019. godine mogu se dostavljati predlozi za izmenu i dopunu Šifarnika zanimanja. Neophodno je da podnosilac zahteva dostavi potrebne podatke (naziv novog zanimanja, opis poslova i zadataka tog zanimanja, potrebne kvalifikacije za njegovo obavljanje i sl.) kako bi isti bili razmotreni. Procedura usvajanja izmena i dopuna Šifarnika zanimanja sprovodiće se jedanput godišnje od strane nadležne institucije tj. Nacionalne službe za zapošljavanje i ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja.

Istovremeno, u vezi sa otvorenim pitanjem koliko je kvalifikacija defektologa-tiflologa, koja se stiče obrazovanjem nakon završetka odgovarajućeg studijskog programa prihvatljiva na tržištu rada sa aspekta obavljanja samostalnog rada i zapošljavanja, obaveštavamo da o tome ne odlučuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dakle, i kada bi u Šifarnik zanimanja uneli kao novo zanimanje – defektolog – tiflolog, pitanje da li ovo zanimanje može da se obavlja na način kako je navedeno, u nadležnosti je Ministarstva zdravlja.