U kom iznosu poslodavac obračunava i isplaćuje naknadu troškova prevoza zaposlenima koji koriste javni prevoz za dolazak na posao i odlazak sa posla na teritoriji grada Beograda za maj 2023. godine? Da li ovaj iznos poslodavac obračunava i isplaćuje u skladu sa starim ili novim cenovnikom, ili kombinacijom oba cenovnika?

Novi Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (“Sl. list Grada Beograda”, br. 30/23) primenjuje se od 17. maja 2023. godine. Od istog dana primenjuje se i novi Cenovnik o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (“Sl. list Grada Beograda”, br. 31/23), koji je doneo Nadzorni odbor “JKP naplata prevozne usluge Beograd” Beograd pod brojem br. 205/2023.

Danom primene novog pravilnika i novog cenovnika prestali su da važe stari pravilnik i stari cenovnik.

Mišljenja smo da bi u skladu sa navedenim aktima, poslodavac trebalo zaposlenima da obračuna i isplati naknadu troškova prevoza primenom oba cenovnika (i starog i novog) na sledeći način:

  • za dane koje je zaposleni dolazio na posao u periodu od 1. do 16. maja poslodavac bi trebalo prilikom obračuna da koristi stari cenovnik, a
  • za dane koje je zaposleni dolazio na posao u periodu od 17. do 31. maja poslodavac bi trebalo prilikom obračuna da koristi novi cenovnik.

Sabiranjem ovako dobijenih iznosa dobija se iznos naknade troškova prevoza koje poslodavac isplaćuje zaposlenom, koji ne podleže plaćanju poreza.

Primer:

Zaposleni je sve radne dane u maju 2023. godine dolazio na posao. Prvog i drugog maja je državni praznik i zaposleni nije dolazio na posao (nije radio). Poslodavac vrši obračun naknade troškova prevoza za ovaj mesec na sledeći način:

  • za dane koje je zaposleni dolazio na posao u periodu od 1. do 16. maja (10 radnih dana) poslodavac je obračunao troškove prevoza u iznosu od 1.423,91 din. /(3.275 : 23) x 10/;
  • za dane koje je zaposleni dolazio na posao u periodu od 17. do 31. maja (11 radnih dana) poslodavac je obračunao troškove prevoza u iznosu od 1.052,17 din. /(2.200 : 23) x 11/.

Zbir ova dva iznosa od 2.476,08 dinara predstavlja iznos naknade troškova prevoza za maj 2023. godine, koji ne podleže plaćanju poreza.

Ukoliko bi poslodavac isplatio za maj 2023. godine 3.275 dinara, na iznos 3.275,00 – 2.476,08 = 798,02 dinara morao bi da plati porez i doprinose kao na zaradu.

Na isti način poslodavac vrši obračun naknade troškova prevoza za sve zone: A, B i C (A + B).

U slučaju da nadležno ministarstvo u narednom periodu zauzme stav da poslodavci za maj 2023. godine zaposlenima isplate troškove prevoza u skladu sa starim cenovnikom, a da novi cenovnik počnu da primenjuju počev od 1. juna 2023. godine, tada bi, usled postupanja kao u našem primeru, poslodavac bio u obavezi da zaposlenima isplati razliku do visine cene mesečne karte prema starom cenovniku. U tom slučaju poslodavac za isplaćenu razliku ne bi imao obavezu plaćanja poreza na zarade i podnošenja poreske prijave.

U suprotnom, u slučaju da poslodavac za maj 2023. godine zaposlenima isplati troškove prevoza u skladu sa starim cenovnikom, a nadležno ministarstvo u narednom periodu zauzme stav da poslodavci za maj 2023. godine zaposlenima treba da isplate naknadu troškova prevoza u srazmernom iznosu kao u našem primeru, poslodavac je dužan da na razliku između iznosa isplaćenog po starom cenovniku i srazmernog iznosa obračuna i plati porez i doprinose kao na zaradu.