Do kog iznosa pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu da vrše plaćanje, odnosno isplate u gotovom novcu sa tekućeg računa bez podnošenja bilo kakve dokumentacije na uvid banci i da li treba banci najavljivati ove isplate?

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu da vrše plaćanja u gotovom novcu, odnosno isplate u gotovom novcu sa svog tekućeg računa bez podnošenja bilo kakve dokumentacije (rešenje, odluka, ugovor, račun i dr.) banci na uvid do iznosa od 150.000 dinara dnevno, iako i za ove isplate mora da postoji adekvatna dokumentacija kod onog ko vrši plaćanje, odnosno isplatioca ovog iznosa.

U slučaju plaćanja odnosno isplate u iznosu većem od 150.000 dinara neophodno je banci podneti adekvatnu dokumentaciju na uvid.

Podizanje gotovog novca u većem iznosu od 1.500.000 dinara najavljuje se banci 3 dana ranije, osim kada su u pitanju isplate zarada i drugih ličnih primanja na koje se plaćaju porez i doprinosi. Banka može isplatiti gotov novac u većem iznosu od 1.500.000 dinara i bez najave, ako raspolaže dovoljnim količinama gotovog novca.