U kojim slučajevima se mogu, a u kojima ne, opštim aktom poslodavca (kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu, utvrditi veća prava od zakonom propisanih?

Veća prava se mogu utvrditi za ona prava za koja to dozvoljava zakon, kao što je to propisano npr. Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis.) u: članu 77. stav 6. – duže trajanje plaćenog odsustva i širi krug članova uže porodice; članu 78. stav 2. – prava za vreme neplaćenog odsustva; članu 108. stav 4. – uvećanje zarade po osnovu smenskog rada i sl. Veća prava ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.