Šta se smatra državnim organom u smislu odredbe člana 23. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika?

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (“Sl. glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon) se primenjuje na državne službenike, odnosno zaposlene čije se radno mesto sastoji iz delokruga organa državne uprave, sudova, javnih tužilaštava, Državnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština (državni organi), ili sa njima povezanih opštih, pravnih, informatičkih, materijalno – finansijskih, računovodstvenih i administrativnih poslova. Državni službenici, na osnovu ovog zakona nisu narodni poslanici, predsednik Republike, sudije Ustavnog suda, članovi Vlade, sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca i druga lica koja na funkciju bira Narodna skupština ili postavlja Vlada i lica koja prema posebnim propisima imaju položaj funkcionera, kao i na nameštenike (član 2. Zakona o državnim službenicima – “Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20).

Poslodavac državnih službenika i nameštenika je Republika Srbija, a prava i dužnosti poslodavca u ime Republike Srbije vrši rukovodilac državnog organa.

Takođe, na prava i dužnosti državnih službenika supsidijarno se primenjuju opšti propisi o radu u odnosu na materiju koja ovim zakonom nije uređena.

Članom 23. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika utvrđeno je da državni službenik ima pravo na dodatak na osnovu platu od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca, bez obzira u kom državnom organu je bio zaposlen (minuli rad). Imajući u vidu da se ovim zakonom uređuju plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika, to i pojam “državnog organa” treba shvatiti u kontekstu citiranih odredbi Zakona o državnim službenicima. Što se tiče organa državne uprave, njihov delokrug i ustrojstvo su uređeni Zakonom o državnoj upravi, prema kome državnu upravu čine ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva i posebne organizacije.