Šta kada dužnik izmiruje obavezu sa računa koj ne pripada UT (840) već je sa računa iz poslovne banke?

Poverioca ne zanima sa kog računa dužnik izmiruje obavezu. Obaveze dužnika definisane su Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21 – dr. zakon, 130/21).