Prodavac automobila kao pravno lice u prodajnom objektu na blagajni ne prima iznose veće od 10.000 evra, već stranka gotovinski iznos koji ne sme prelaziti 10.000 evra uplaćuje preko banke na račun prodavca automobila. Da li su u ovom slučaju banke u obavezi da primenjuju odredbe člana 46. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma?

Ograničenje gotovinskog plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija, odnosi se na sva lica, pravna i fizička, koja se bave prodajom robe i nepokretnosti ili vršenjem usluga u Republici Srbiji.

Shodno članu 46. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17, 91/19, 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), lice koje se bavi prodajom robe i nepokretnosti ili vršenjem usluga u Republici Srbiji ne sme od stranke ili trećeg lica da primi gotov novac za njihovo plaćanje u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.

Za kršenje odredbi člana 46. Zakona kojim je predviđeno ograničenje gotovinskog plaćanja odgovaraju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja se bave prodajom robe i nepokretnosti ili vršenjem usluga u Republici Srbiji, shodno članu 118. stav 1. tačka 43) i članu 120. stav 2. i 4. Zakona.

Nadzor nad primenom odredaba člana 46. Zakona vrši Ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine.

Dakle, prodavac automobila, za robu koja je predmet kupoprodaje (automobil) ne sme od stranke ili trećeg lica da primi gotov novac u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija.

Iznos od 10.000 evra ili više od navedenog iznosa, kupac automobila može preko banke prebaciti sa svog računa na račun prodavca automobila ili navedeni iznos može u gotovini uplatiti na platni račun prodavca automobila koji se vodi kod poslovne banke.

Banka će u svakom konkretnom slučaju, na osnovu analize rizika preduzeti adekvatne radnje i mere iz Zakona.