Privredno društvo je, putem društvenih mreža, organizovalo konkurs na kome učesnici treba da osmisle najbolji naziv koji će se u narednom periodu koristiti za proizvod privrednog društva. Pobedniku konkursa sledi novčana nagrada. Kakav je poreski tretman ovako isplaćene novčane nagrade fizičkom licu?

U skladu sa članom 52. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZPDG), prihodom od autorskih prava smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu nagrada na konkursima za izradu umetničkih, naučnih, stručnih i ostalih autorskih dela, nagrada na konkursima za izradu idejnih projekata, kao i nagrada za postignuti uspeh u nauci i umetnosti, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Dakle, ovako isplaćena novčana nagrada ima karakter autorske naknade.

To znači da je isplatilac dužan da u skladu sa članom 99. ZPDG plati porez po odbitku. Normirani trošak iznosi 34% a stopa poreza 20% na oporeziv prihod (oporeziv prihod = bruto prihod – normirani trošak). S obzirom da se davanje vrši fizičkom licu koje nije zaposleno kod isplatioca, ali to davanje jeste u vezi sa radom u odnosu na isplatioca odnosno da se radi o doprinosu delatnosti isplatioca, postoji obaveza isplatioca da plati i doprinos za PIO po stopi od 25%, a ako lice nije osigurano po drugom osnovu i doprinos za zdravstvo po stopi od 10,30% na oporeziv prihod.

Koeficijent za preračun sa neto na bruto iznosi:

                1,574753551 – kada se plaćaju porez i oba doprinosa (PIO i za zdravstveno osiguranje), odnosno

                1,422475107 – kada se plaćaju porez i doprinos za PIO.

Oporeziv prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine ulazi u osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana u skladu sa članom 87. ZPDG.

Mišljenja smo da za ovakve jednokratne isplate nije potrebno zaključiti ugovor sa fizičkim licem.