Preduzeće je u svom opštem aktu propisalo mogućnost organizacije događaja kojem bi, pored zaposlenih, prisustvovale i njihove porodice. Da li troškovi koji nastaju pri organizaciji ovakvog okupljanja mogu da se evidentiraju kao trošak reprezentacije?

Utrošak sredstava koji bi bio povezan sa organizacijom opisanog događaja kojem pored zaposlenih prisustvuju i njihove porodice bi imao karakter zarade, i ne bi mogao da se podvede pod troškove reprezentacije preduzeća.