Preduzeće je u svom aktu predvidelo nagradu za “radnika meseca”, koga biraju svi zaposleni glasanjem. Koji je karakter ove nagrade?

Opisana nagrada za “radnika meseca” predstavlja primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, pa prema tome ima karakter zarade, shodno članu 14. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).