Preduzeće je u svoj opšti akt uvrstilo obavezu organizacije različitog oblika “team building”-a za zaposlene. Da li ima potrebe za razdvajanjem troškova koji nastaju pri organizaciji – hrana, piće, iznajmljivanje prostora, prevoz i slično, ili se može evidentirati sve kao jedna vrsta troška?

Ukoliko je opšti akt poslodavca, prilikom propisivanja mogućnosti ili obaveze organizacije “team building”-a za sve zaposlene, usklađen sa odredbama člana 18a Zakona o porezu na dohodak građana i člana 5.1 Pravilnika o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene (“Sl. glasnik RS”, br. 50/19), ukupan trošak vezan za “team building” je trošak reprezentacije i evidentira se na računu 551 – Trošak reprezentacije.


1. Član 5. Pravilnika glasi:

“(1) Pravo na poresko oslobođenje u vezi sa troškovima organizovanja sportskih događaja, odnosno aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih, odnosno izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca može se ostvariti:

1) ako su takvi događaji, odnosno aktivnosti uređeni opštim aktom poslodavca i sprovode se na osnovu obrazložene odluke poslodavca koja sadrži podatke o prirodi aktivnosti, odnosno događaja, kao i njihovoj svrsi;

2) ako pravo na učešće na takvim događajima, odnosno aktivnostima ima značajan broj zaposlenih;

3) ako pravo na učešće na takvim događajima, odnosno aktivnostima koristi značajan broj zaposlenih koji imaju pravo na učešće;

4) ako su učinjeni troškovi dokumentovani na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova;

5) ako poslodavac plaćanja vrši direktno na račun dobavljača.

(2) U smislu stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, značajan broj zaposlenih koji ima pravo na učešće na sportskim događajima, odnosno aktivnostima predstavlja broj u visini od najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih, a značajan broj zaposlenih koji koristi to pravo predstavlja broj u visini od najmanje 70% zaposlenih od broja zaposlenih koji imaju pravo na učešće.

(3) Ukoliko poslodavac zbog većeg broja zaposlenih, fizičke ili funkcionalne podele poslovno-organizacionih jedinica ili drugih opravdanih specifičnosti poslovanja, na osnovu obrazloženih odluka organizuje više pojedinačnih sportskih događaja, odnosno aktivnosti pri čemu se njihova vrsta i obim mogu razlikovati u vezi sa tim okolnostima i specifičnostima, smatraće se da je uslov iz stava 1. tačka 2) ovog člana ispunjen ako, uzimajući u obzir ukupno sve događaje, odnosno aktivnosti u okviru jedne poslovne godine, najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih u toj poslovnoj godini, ima pravo učešća na tim događajima, odnosno aktivnostima.

(4) Zaposleni koji dokumentuju osnovanost i opravdanost nekorišćenja prava na učešće u organizovanim sportskim događajima, odnosno aktivnostima (u slučaju sprečenosti zbog bolovanja, godišnjeg odmora i drugih osnovanih razloga za odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi) uračunavaju se u broj zaposlenih koji su koristili pravo učešća na tim događajima, odnosno aktivnostima u smislu stava 2. ovog člana.

(5) Ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, poslodavac potvrđuje odgovarajućom dokumentacijom koja sadrži podatke o upućenom pozivu za prisustvovanje sportskim događajima, odnosno aktivnostima i evidenciji prisustva.”