Preduzeće je organizovalo više događaja za zaposlene na različitim destinacijama, u sedištu i van sedišta poslodavca, a koji imaju zabavno-edukativni sadržaj. Organizacija ovih događaja je, u skladu sa sklopljenim ugovorom, poverena eksternim agencijama koje su, nakon izvršenja, fakturisale navedene usluge /organizacija avio transfera, smeštaja u hotelima, kurseva i edukativnog sadržaja različitih namena, pokloni dobrodošlice, nastupi zabavnih grupa (pevači solisti, igračke grupe), foto-albumi sa navedenih događaja, obilazak grada i slično/. Na koji način se evidentiraju troškovi nastali pri organizaciji navedenih događaja?

U vezi sa navedenim troškovima, treba imati u vidu da je shodno članu 49. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis), kojim je definisano stručno osposobljavanje zaposlenih, poslodavac dužan da zaposlenom omogući obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kada to zahteva potreba procesa rada i uvođenje novog načina i organizacije rada, a troškovi ove vrste obezbeđuju se iz sredstava poslodavca.

Međutim, pokloni dobrodošlice, foto-albumi, obilazak grada i slično predstavljaju činjenje pogodnosti za zaposlene, koje se smatra zaradom, shodno članu 14. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21).

Imajući u vidu da, u skladu sa sklopljenim ugovorom, eksterne agencije ispostavljaju fakture za isporučene proizvode i izvršene usluge u kojima je jasno naglašeno koliko iznose troškovi za svaki od osnova posebno, smatramo da ste u obavezi da razdvajate troškove na:

  • troškove po osnovu edukacije – 5504 – Troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (avio transfer, smeštaj, kursevi i edukativni sadržaji i sl.),
  • troškove koji imaju karakter zarade – 520 – Troškovi zarada i naknada zarada i 521 – Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (pokloni dobrodošlice, foto-albumi učesnika, obilazak grada i sl.) i
  • troškove po osnovu autorskih ugovora – 523 – Troškovi naknada po autorskim ugovorima (nastupi zabavnih grupa, pevača solista, igračkih grupa itd.).

Ukoliko je poslodavac svojim opštim aktom definisao ovaj vid usluga kao trošak reprezentacije, smatramo da bi se knjiženje ovakve vrste izdataka moglo izvršiti i na računu 551 – Troškovi reprezentacije.