Preduzeće “A” sklopilo je ugovor za igradnju objekta. Plaćanje je po ugovoru dogovoreno da bude po svakoj overenoj privremenoj situaciji. Preduzeće “B” koje je izvođač radova, fakturisalo je sve do sada kao “privremena situacija broj…” međutim poslednji račun koji su izdali preduzeće “B” je fakturisao je kao “RAČUN broj: ….. (privremena situacija broj…)”. Da li se smatra da je račun neispravan i treba li ga kao takvog vratiti izvođaču radova ili se može prihvatiti kao ispravan?

S obzirom da se radi o privremenoj situaciji i da se plaćanje vrši na osnovu privremenih situacija koje je overio nadzorni organ, a pod uslovom da račun sadrži sve elemente iz člana 42. stav 4. Zakona o PDV-u (“Sl. glasnik RS” br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19), ne smatramo da račun treba vratiti izvođaču radova, tj. smatramo da je račun ispravan, bez obzira što stoji u nazivu ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.