Potvrda o rezidentnosti na obrascu koji izdaju nadležni organi Kine

PITANJE:

U prilici smo da isplatimo prihod našem dugogodišnjem poslovnom partneru iz Kine. S tim u vezi, na našu molbu da nam partner (u cilju primene odgovarajućih odredaba UIDO koje su, po njega, povoljnije nego odredbe domaćeg poreskog zakonodavstva Republike Srbije) dostavi validnu potvrdu o rezidentnosti na obrascu koji izdaju nadležni organi Kine (ovo, ako nadležni organi Kine nisu u mogućnosti da potvrdu o rezidentnosti izdaju na propisanom obrascu Republike Srbije) dobili smo informaciju, da je u Kini, potvrdu o rezidentnosti moguće dobiti tek polovinom godine što, prema našem razumevanju (u praksi) znači, da za prihode koje isplaćujemo (ili koje smo isplatili) pre kraja npr. juna 2022. godine (npr. u prvih 6 meseci 2022. godine) ne možemo primeniti odgovarajuće odredbe UIDO.

Molimo za potvrdu ili (što bi za nas, kao i za našeg kineskog partnera bilo povoljnije) demanti našeg napred navedenog razumevanja, odnosno sugestije kako da postupimo u svakom (napred opisanom) konkretnom slučaju?

ODGOVOR:

Shodno odgovarajućim odredbama člana 107a st. 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21- u daljem tekstu: ZPDG) i člana 40a st. 1. i 3. Zakona o porezu na doibit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – dr. propis, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21 – u daljem tekstu: ZPDPL) pored ostalog, prilikom obračuna poreza po odbitku na prihode nerezidenta (u konkretnom slučaju, rezidenta Kine) isplatilac prihoda primenjuje odredbe UIDO1 pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Srbija (u ZPDPL: Republika) zaključila UIDO.

Ako isplatilac prihoda primeni odredbe UIDO, a nije ispunjen prethodni uslov (u konkretnom slučaju, nije mu dostavljena potvrda o rezidentnosti Kine) što za posledicu ima manje plaćen iznos poreza,2 dužan je da plati razliku između plaćenog poreza i dugovanog poreza.

Iz navedenog proizlazi, da domaći isplatilac prihoda kojem, u trenutku isplate prihoda nerezidentu (rezidentu Kine) zbog (kako navodite) unutrašnje prakse u Kini,3 nije dostavljena potvrda o rezidentnosti (kao i uz uvažavanje razloga takvog postupanja nadležnih organa Kine) nije ovlašćen da primeni odgovarajuće odredbe UIDO koje su za nerezidenta (rezidenta Kine) povoljnije nego što su to odredbe domaćeg poreskog zakonodavstva Republike Srbije.

S tim u vezi (kao i u cilju omogućavanja nerezidentima – rezidentima država sa kojima je zaključen UIDO – u konkretnom slučaju, rezidentima Kine uživanja pogodnosti iz UIDO) posebno napominjemo da se, u slučaju, naknadnog dostavljanja validne potvrde o rezidentnosti, primenjuju odgovarajuće odredbe ZPDG, ZPDPL i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji se odnose na povraćaj više plaćenog poreza.

Pitanje i odgovor na isto priredio mr Dejan Dabetić.


1. UIDO – Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

2. Zato što je primenjena niža stopa poreza po odbitku predviđena UIDO ili, zato što je porez, shodno odgovarajućim odredbama UIDO, u Srbiji trebalo da se plati (a nije uopšte plaćen).

3. Suštinski slične informacije (u smislu nemogućnosti dobijanja potvrde o rezidentnosti pre npr. kraja juna tekuće godine) svojevremeno su dobijene neposredno od obveznika, i kada je u pitanju postupanje nadležnih organa u nekim drugim državama za kojim je zaključen UIDO (npr. Slovačkoj).