Poslodavac (zajmodavac) je dao zaposlenom (zajmoprimcu) zajam za izgradnju, kupovinu, odnosno adaptaciju stana. Kakve su mogućnosti zajmodavca da naplati zajam u slučaju smrti zajmoprimca tokom otplate duga?

U slučaju da zaposleni, kome je dat zajam, premine tokom otplate duga pa jemac (npr. bračni drug preminulog zaposlenog) izvrši otplatu preostalog dela duga u visini novčanog iznosa preostale obaveze glavnog dužnika (preminulog zaposlenog) koja postoji u momentu prelaska obaveze na jemca, sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica porezom na dohodak građana izmirivanje duga u celosti po osnovu zajma, ne predstavlja oporezivi događaj (iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 011-00-259/2013-04 od 8.10.2015. godine).

Poslodavac može da odluči da otpiše preostali dug. U tom slučaju je u obavezi da o tome obavesti naslednike, pa se onda ovaj oprost duga smatra poklonom naslednicima, koji bi trebalo da na pripadajući iznos svakog od njih, plate porez na poklon. (videti “Informator” br. 12/2021, pitanje/odgovor pod rb. 13, na str. 15, tj. mišljenje Ministarstva finansija, broj 430-00-00549/2017-04 od 15.09.2017. godine)

Ugovorom o zajmu za ove svrhe, može se predvideti da obaveze po predmetnom zajmu, u slučaju njegove smrti preuzimaju njegovi zakonski naslednici.

Takođe, može se predvideti da, kod nasleđivanja obaveza po osnovu zajma za stan obezbeđenog hipotekom, u slučaju da nakon smrti zaposlenog – korisnika zajma za stan naslednici ne otplaćuju uredno i u potpunosti dug po zajmu, poslodavac naplatu potraživanja po zajmu ostvaruje prodajom založene nepokretnosti.