Pod kojom šifrom za osnov osiguranja se prijavljuje na obavezno socijalno osiguranje osnivač koji je u penziji, a obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa?

Kod podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje za osnivača koji je u penziji a obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa, za osnov osiguranja se unosi šifra “206 – osnivač odnosno član privrednog društva koji u njemu radi”, u skladu sa Jedinstvenim kodeksom šifara koji je sastavni deo Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 132/21).

U ovom slučaju prijava se ne podnosi na portalu CROSO, već isključivo u nadležnoj filijali RFPIO.