Odobrili smo zaposlenom pravo da odsustvuje sa rada dok dete ne navrši 3 (tri) godine života. Koje su naše obaveze u vezi sa njegovom prijavom i odjavom na socijalno osiguranje i kako se podnosi poreska prijava za ovog zaposlenog u toku perioda mirovanja radnog odnosa?

Prema članu 100. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis), jedan od roditelja, usvojilac, hranitelj, odnosno staratelj ima pravo da odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, a za vreme tog odsustvovanja sa rada prava i obaveze po osnovu rada miruju, ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno.
Roditelj, usvojilac, hranitelj, odnosno staratelj, koji želi da koristi ovo odsustvo, dužan je da o tome pismeno obavesti poslodavca. Poslodavac donosi rešenje kojim se konstatuje da su se stekli uslovi za ostvarivanje ovog prava.
Potrebno je da poslodavac odjavi zaposlenog sa obaveznog socijalnog osiguranja preko portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: CROSO), pod šifrom “31 – Prekid osiguranja po osnovu radnog odnosa zbog mirovanja”.
Za vreme odsustvovanja sa rada u skladu sa članom 100. Zakona o radu, zaposleni nema pravo na naknadu zarade, jer mu za vreme ovog odsustva miruju prava i obaveze po osnovu rada, osim ako poslodavac opštim aktom ne utvrdi neka prava i obaveze zaposlenih.
Međutim, zaposleni koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok mu miruju prava i obaveze po osnovu rada, u skladu sa propisima kojima se uređuje rad imaju svojstvo osiguranika prema članu 11. stav 1. tačka 8) Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 25/19).
Saglasno članu 8. stav 3. tačka 1) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: Zakona o doprinosima), obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje na osnovicu su poslodavci za zaposlene za vreme neplaćenog odsustva u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Osnovica doprinosa za poslodavce za zaposlenog na neplaćenom odsustvu je zarada koju bi taj zaposleni ostvario da je na radu (član 32. Zakona o doprinosima).
Obračun i uplatu doprinosa za zaposlenog na neplaćenom odsustvu, poslodavac je dužan da izvrši prilikom isplate zarada drugim zaposlenim (član 54. Zakona o doprinosima). Poslodavac obračunava i plaća samo doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,30%.
Prilikom plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za vreme ovog neplaćenog odsustva poslodavac je dužan da podnese obrazac PPP-PD uz korišćenje OVP 208.
Da bi ostvario pravo iz zdravstvenog osiguranja (overa zdravstvene kartice) zaposleni treba da se obrati matičnoj filijali RFZO uz podnošenje izvoda iz PPP-PD prijave i izvoda banke, radi dokaza da je dospeli doprinos plaćen.
Po isteku neplaćenog odsustva zaposleni ima pravo da se vrati na rad, a poslodavac je dužan da ga rasporedi na isti ili drugi posao.
Nakon isteka prava na neplaćeno odsustvo, poslodavac treba da izvrši prijavu zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje preko portala CROSO, uz korišćenje šifre “36 – Prestanak mirovanja prava i obaveza po osnovu rada zbog nege deteta do tri godine starosti u skladu sa propisima o radu”.