Na koju adresu elektronske pošte stižu obaveštenja o primljenim fakturama?

Obaveštenja o primljenim fakturama stižu na adresu elektronske pošte kompanije koja je navedena u nadležnoj instituciji i u okviru sekcije “Detalji kompanije”. U slučaju kada su u okviru iste sekcije uneti podaci o kontakt osobi, obaveštenja pristižu na adresu elektronske pošte kontakt osobe.

Ostale detalje možete pronaći u dokumentu “Interno tehničko uputstvo”.