Na koji način se vrši plaćanje po profakturi?

Instrukcija za sve korisnike javnih sredstava koji vode svoje podračune u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije i svoja plaćanja izvršavaju u okviru platnog sistema Uprave za trezor:

Prilikom plaćanja po profakturi (ponudi) neophodno je koristiti šifru plaćanja 290 – druge transakcije, a u pozivu na broj odobrenja obavezno je navesti tačan broj profakture (ponude).

Instrukcija za izdavanje elektronske fakture/avansne fakture plaćene na osnovu profakture (ponude):

  • Izdavalac elektronske fakture/avansne fakture u obavezi je da u odgovarajuće polje u sistemu elektronskih faktura (broj narudžbenice/broj fakture/broj ponude) unese broj profakture (ponude) identičan onome na osnovu koje je izvršeno plaćanje.

Instrukcija za operaciju otkaza zaduženja dužnika:

  • Izdavalac elektronske fakture (poverilac) u obavezi je da u centralnom registru faktura izvrši operaciju otkaza zaduženja dužnika, kako se isti ne bi ponovo zadužio za iznos koji je već izmiren po prethodno izdatoj profakturi (ponudi).

Važna napomena: Operacija otkaza zaduženja dužnika u centralnom registru faktura, ne proizvodi nikakvo dejstvo na izdatu elektronsku fakturu u Sistemu elektronskih faktura.