Na koji način se popunjava poreska prijava PPP-PD za isplatu naknade zarade zaposlenom koji je privremeno udaljen sa rada, a isplaćuje mu se naknada u visini četvrtine osnovne zarade? Koja šifra se koristi prilikom podnošenja prijave PPP-PD za ovu vrstu naknade? Da li se u polje 3.8 prijave PPP-PD unose podaci o broju sati ili broj sati koji se odnosi na suspenziju iznosi 0? Da li ima osnova za korišćenje neoporezivog iznosa?

Poslodavac je dužan da za vreme privremenog udaljenja sa rada u skladu sa čl. 165. i 166. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis), zaposlenom isplati naknadu zarade u visini jedne četvrtine, a ako izdržava porodicu – u visini jedne trećine osnovne zarade. Na naknadu zarade se obračunava i plaća porez po stopi od 10% uz korišćenje poreske olakšice u iznosu od 18.300 dinara (za pun mesečni ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.